Els marcs institucionals i jurídics de la gestió cultural Codi:  M7.201    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
L'assignatura presenta els principals eixos i temes que componen el camp de coneixement del Dret de la Cultura. Aquesta especialització en l'àmbit del dret està permetent avançar en la intervenció jurídica vinculant la cultura als drets fonamentals en el context internacional i també a les legislacions culturals dels estats. 

S'introdueix primer a l'estudiant en el context i definició del dret de la cultura per aprofundir després en la legislació i la institucionalització del sector. Es dedica especial atenció a la qüestió del dret d'autor i la propietat intel·lectual des d'una perspectiva històrica així com una reflexió sobre aquesta qüestió en l'era digital. 

Finalment, l'assignatura proposa un recorregut pels models nacionals de les polítiques culturals internacionals i pels principals programes i iniciatives per a la cultura a Europa i a Espanya.

Amunt

OBJECTIUS 
 • Coneixement dels conceptes i principis del dret de la cultura relacionats amb la gestió cultural 
 • Comprensió i adquisició de recursos per a l'argumentació en relació al debat sobre dret d'autor i propietat intel·lectual
 • Identificació dels models nacionals d'institucionalitat de la cultura des d'una perspectiva comparada
 • Capacitat de recerca d'informació referent a la institucionalitat i marcs jurídics de la cultura a diferents nivells (local, regional, nacional i internacional)
COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • Competència per analitzar el sistema cultural en les societats contemporànies en les seves diferents dimensions a partir de la identificació de la seva particularitat i el tractament de la informació necessària. 
Competències transversals: 
 • Competència per realitzar diferents tipus d'anàlisi, comprendre situacions amb accedir a documentació i bibliografia relativa al seu camp d'acció.
Competències específiques: 
 • Competència per a construir un perfil i una deontologia professional autònoma i crítica a partir dels intercanvis amb altres gestors culturals locals i internacionals, de manera individual o mitjançant associacions professionals.
 • Capacitat per aplicar els marcs normatius i legislatius de referència per a l'activitat cultural local, nacional i internacional en el desenvolupament de la seva funció com a gestor cultural.

Amunt

Els principals eixos plantejats són els següents: 
 • El dret de la cultura 
 • El dret d'autor i la propietat intel·lectual. El dret d'autor en l'era digital 
 • Els formats de la institucionalitat cultural  
 • La Unió Europea i els programes i iniciatives per a la cultura 
 • Relacions culturals internacionals

Amunt

Marc institucional i legislatiu de la gestió cultural PDF
Marc institucional i legislatiu de la gestió cultural Web

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt