La cultura en la societat contemporània Codi:  M7.202    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
L'assignatura La Cultura a la societat contemporània forma part del mòdul bàsic del Màster. Té assignats 5 crèdits i una carga lectiva d'unes 125 hores.
Aquesta assignatura situa la gestió cultural en un context contemporani, caracteritzat pel fenomen de la globalització, la societat del coneixement i el paper central de la comunicació. Canvis i factors que han fet necessari ampliar els camps i la mirada que tradicionalment la cultura i els gestors culturals havien dirigit sobre algunes qüestions avui tan fonamentals i actuals. La generalització dels llenguatges d'altres disciplines i els efectes de les indústries audiovisuals han influenciat noves necessitats educatives que incideixen en el qüestionament del sistema educatiu i una nova visió de les relacions entre cultura i educació. L'increment de les relacions internacionals i les interdependències dels nostres sistemes soci econòmics també ha incidit en una nova perspectiva de la cooperació i la contribució cada vegada més evident en les polítiques de desenvolupament humà i sostenible.
 
Descriptors:
 
Cultura i globalització. La cultura en la societat contemporània; entre la tradició i la globalització. La cultura i la societat de la informació: canvis socials i canvis culturals. Diversitat cultural, interculturalitat i nous escenaris per a les cultures. Comunicació i cultura en la societat de la informació. Les teories de la comunicació i el seu impacte en la cultura. Cultura i Mass media. Cultura i llenguatges audiovisuals. Cultura en Internet com a sistema de comunicació. Creació artística i tecnologies de la informació.
 
La relació entre educació i cultura. L'educació artística. El llenguatge artístic com a una dimensió de l'educació. Llenguatges audiovisuals, corporals, musicals, etc. el concepte d'alfabetització avui. Educació al llarg de tota la vida. Cultura, educació i desenvolupament. Cultura i desenvolupament. Noves formes d'intervenció en les estratègies de la lluita contra la pobresa. Els Objectius del Mil·lenni i la seva aplicació a la cultura.

Amunt

En un món cada cop més globalitzat els moviments socials, culturals i econòmics generen processos cada vegada més accelerats fent, al mateix temps, més breus i complexos els seus períodes de gestió. La gestió cultural ha de seguir l'actualitat dels canvis i innovacions que es produeixen en l'entorn per a així assolir consolidar estratègies,  i formular i donar seguiment als seus programes i projectes a curt i llarg termini.
 
Per a això és molt important que el gestor de la cultura tingui la capacitat d'interpretar els canvis substancials del seu context, així com del debat actual del sector de la cultura i les seves diferents interseccions amb altres àrees com la comunicació, l'economia, l'educació, el desenvolupament, etc. Aquestes anàlisis li permetran orientar de forma més òptima i adequada les seves pròpies preocupacions professionals així com els seus hàbits de gestió, vinculant tradició i innovació per a aconseguir experiències positives.
 
El professional de la cultura intervé sobre un camp determinat de la realitat i ha de fer-ho des d'un coneixement el més complet i precís de les característiques del seu entorn i els canvis i debats intel·lectuals que en aquest s'estan produint a cada moment. Només així podrà identificar les manques o fortaleses del seu propi projecte, decidir amb sentit de l'oportunitat encertat on s'orienten les seves accions i a partir de quins arguments i enfocaments es reforcen.
 
Actualment es disposa ja d'un bon nombre d'estudis, anàlisis i experiències dels diferents graus d'impacte i sinergia de la cultura en relació amb altres sectors. En aquesta línia és important disposar de recursos per a identificar els índexs de la dinàmica cultural en espais territorials determinats, fer èmfasi en els aspectes tangibles i intangibles de la cultura, en l'aport concret a l'activitat econòmica, a l'ocupació, al capital social, a l'educació, etc. Tot això resulta de gran importància per al gestor cultural en tant que ha de permetre-li transcendir els seus propis models tradicionals d'intervenció, i treballar de forma més integral a partir del coneixement dels arguments actuals del debat sobre la cultura i la seva relació amb altres sectors, els instruments pròpiament gerencials i empresarials de que la cultura pot valer-se, el desenvolupament com a part transversal dels seus objectius, etc.
 
Aquesta assignatura aporta a la formació especialitzada un conjunt de reflexions sobre les relacions i interseccions amb altres àmbits de la vida social, dels quals s'ha seleccionat alguns més propers, però es podrien incorporar altres com cultura i medi ambient, cultura i acció social, etc. No es pretén esgotar aquestes relacions sinó obrir el camp de reflexió de la gestió cultural a realitats cada vegada més evidents.
 
D'acord amb l'estudiat en altres assignatures, podem observar que les relacions amb altres sectors enriqueixen les perspectives de les polítiques culturals i, ens permet veure quina gestió cultural es pot portar a terme des d'altres sectors o institucions no-culturals.
 
En síntesi, aquesta assignatura ofereix la possibilitat d'obrir la perspectiva de la gestió cultural a altres sectors i apreciar les possibilitats i l'extensió dels seus plantejaments.

Amunt

Objectius

En el marc del programa general del Màster aquesta assignatura proposa les següents competències transversals:

Capacitat per a promoure el valor transformador de la cultura en la societat
Capacitat per a interpretar la diversitat social i cultural

Els objectius específics són:

  • Entendre el marc actual de la cultura en la societat contemporània en relació amb els canvis que s'han produït a nivell social i cultural: entre la tradició i la globalització
  • Comprendre els conceptes de diversitat cultural, interculturalidad i els nous escenaris per a les cultures en un món globalitzat
  • Situar la cultura en relació amb les principals teories de la comunicació. Els llenguatges a la societat de la informació , els nous paradigmes dels actuals sistemes de comunicació y la relació entre cultura i mass media
  • Introduir-se a la reflexió sobre les relacions entre educació i cultura, per mitjà  d'alguns dels principals textos i polítiques contemporànies que contemplen la necessitat d'un major diàleg entre polítiques culturals i educatives
  • Estudiar l'evolució i definició del concepte de desenvolupament i la seva dimensió cultural, per a la comprensió de les actuals  relacions entre cultura i desenvolupament en la cooperació internacional

Amunt

Aquesta assignatura es desenvoluparà a partir de 4 mòduls que seran els següents:
MÒDUL 1
Cultura i globalització, diversitat i homogeneïtzació
MÒDUL 2
Comunicació i cultura en la societat de la informació
MÒDUL 3
Les relacions entre educació i cultura
MÒDUL 4
Cultura i desenvolupament
El primer mòdul planteja l'escenari actual de la cultura a la societat contemporània i les dinàmiques imposades per un món globalitzat, exposant els punts crítics i les tensions que aquesta situació projecta en el sector i en la professió, així com les oportunitats i paradigmes que es generen.
 
Partint del plantejament i de l'esbós de la realitat actual exposada pel primer mòdul, els següents mòduls proposen l'estudi de les relacions que en aquest nou escenari estableix la cultura amb la comunicació, l'educació i la cooperació al desenvolupament. Aquests mòduls plantegen l'estat del debat actual i l'evolució que han tingut aquestes relacions, els punts d'enriquiment mutu, les contradiccions i el que encara queda per fer.
 

Amunt

L'assignatura pendent. Converses sobre educació, política i cultura Llibre-manual
La cultura a la societat contemporània PDF
La cultura a la societat contemporània Web

Amunt

També llegir text complementari : "La cultura en la sociedad contemporánea: conceptos, transformaciones y nuevas tendencias"

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt