Lletres i sector editorial Codi:  M7.205    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura "Lletres i sector editorial" està plantejada, per entendre'ns, més com un ventall que no pas com un clau o un filaberquí. Volem dir que assumim que forma part del portafoli d'un màster més general (i generalista), no pas d'un recorregut d'especialització. Així doncs, la nostra opció ha estat en primer lloc d'oferir un panorama al més ampli possible, d'anar a buscar marcs, claus, paràmetres i recursos generals. I això, en segon lloc, ho hem volgut fer relligant dos elements que poques vegades van junts: d'una banda el món de l'edició (indústria, mercat, processos del llibre) i de l'altra el món dels lectors i la lectura i tot el que aquesta representa. És evident que ambdós mons estan relacionats (pel llibre, per exemple, com objecte emblemàtic), però ben poques vegades són abordats i estudiats alhora, fent l'esforç de veure allò que els articula, que els fa parts d'un sector (d'un sistema) de fet comú.

Amunt

  • Entendre les lletres com quelcom divers, complex, significatiu i (malgrat tot) articulat.
  • Conèixer els diferents passos del procés editorial.
  • Identificar els diferents protagonistes (i les seves feines) dins del procés editorial.
  • Prendre consciència de les dimensions del sector editorial i de la importància d'aquesta indústria.
  • Identificar i valorar el paper (històric i actual) del lector i la lectura.
  • Conèixer diferents estratègies de promoció i foment de la lectura.
  • Que l'estudiant sigui capaç de relacionar el punt de vista històric, cultural, d'ofici i industrial que conflueixen en un llibre.
  • Que l'estudiant sigui capaç de contextualitzar el valor de la lectura en el món contemporani.

Amunt

Mòdul 1. Les lletres: un panorama

Mòdul 2. El procés editorial

Mòdul 3. Lectures i lectors

Amunt

Amunt

 

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt