La indústria audiovisual Codi:  M7.207    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
Aquesta assignatura té l'objectiu de donar els coneixements necessaris per entendre els canvis i les transformacions generades en el sector audiovisual, en àrees com la televisió, el cinema i l'anomenat new media, així com aproximar-se als nous paradigmes dels seus processos de creació, producció i distribució.
 
Per aconseguir aquest objectiu aquesta assignatura atendrà bàsicament dos aspectes; (1) el sector en el marc del context social, polític i cultural actual i (2) la intensa i variable influència que aquest sector ha tingut tant de les tecnologies de la informació i la comunicació, com de la globalització dels productes que genera . Aquesta intensa relació ha generat grans canvis que no només ha marcat el sector sinó que l'ha relacionat estretament amb altres àmbits de la creació i del mercat contemporani.

Amunt

OBJECTIUS
 • Entendre l'estructura i els processos de treball que actualment formen el sector audiovisual.

 • Identificar l'evolució i els passos que s'estableixen en els processos de producció, distribució i consum de productes audiovisuals.

 • Identificar el nou paradigma del sector audiovisual en el marc de la societat de la informació i el coneixement.

 • Mostrar que ha adquirit els coneixements sobre el context polític i econòmic en què es troba actualment el sector audiovisual.

 • Conèixer els canvis que ha generat el sector a través de les noves actituds dels consumidors.

 • Formular preguntes sobre les oportunitats i les amenaces que experimenta actualment el sector.

 • Reflexionar de manera genèrica sobre les necessitats del consum audiovisual globalitzat.

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

 • Competència per incorporar-se i adaptar-se a una funció de gestió cultural en diferents àmbits, contextos i nivells amb creativitat i innovació i respectant la diversitat cultural i les diferents expressions culturals.
Competències transversals:
 • Competència per identificar necessitats, situacions, problemàtiques i oportunitats culturals de l'entorn que requereixin una intervenció professional i especialitzada.
Competències específiques:
 • Competència avançada per reconèixer les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió cultural.

Amunt

Per aproximar-nos a aquests objectius, aquesta assignatura treballarà en diferents àrees temàtiques:
 • Els processos del sistema del sector audiovisual.

 • Estructures i agents.

 • Mercat, economia i la seva cadena del valor.

 • La indústria audiovisual a l'entorn de les TIC.

 • Creació i producció contemporània.

 • Noves audiències i hàbits de consum.

 • Pantalles, cultura i identitat.

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt