Els agents culturals com a actors socials Codi:  M7.208    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
Els agents culturals són els actors de la gestió cultural i de la vida cultural. L'assignatura s'inicia amb l’anàlisi del sector específic de la cultura des d’una perspectiva econòmica i social. Es treballen després les definicions del perfil professional del gestor cultural que s'ha anat configurant recentment. 

L'assignatura tanmateix, també dedica temps i espai al coneixement d'un altre dels actors fonamentals de la vida cultural i la gestió cultural, la figura de l'artista o creador. 

El coneixement d'aquests perfils professionals implica la identificació de les seves característiques i especificitats segons siguin actors que treballen des del sector públic, el sector privat o el tercer sector

Amunt

OBJECTIUS 
 • Comprendre el concepte d'agent cultural i el seu rol com a dinamitzador de la vida cultural d'una comunitat, societat
 • Comprendre el paper específic de l'Estat nació com a agent cultural
 • Entendre els conceptes bàsics de l'Administració pública, els seus nivells i les competències i funcions entre cada un d'ells
 • Analitzar el concepte del tercer sector i les seves connotacions en diferents contextos, així com el paper de cada tipus d'agrupació i la seva relació amb les polítiques culturals
 • Conèixer les característiques especials dels agents del tercer sector i la seva relació amb la cultura, així com els seus impactes socioculturals i econòmics
 • Identificar les característiques del sector privat en cultura i entendre la gestió cultural com una gestió de serveis i les repercussions d'aquest enfocament.
 • Conèixer l'evolució de les empreses culturals i les oportunitats i reptes als quals s'enfronten en relació a l'avanç de les TIC.
 • Identificar les bases per a la creació d'una empresa cultural
 • Identificar diferents pràctiques, exemples i estructures dels diferents tipus d'agents culturals que ens proporcionin elements de referència per a la comprensió de la seva acció i la seva relació amb el sector cultural 
COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals: 
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Competència per analitzar el sistema cultural en les societats contemporànies en les seves diferents dimensions a partir de la identificació de la seva particularitat i el tractament de la informació necessària.
Competències transversals:
 • Competència per organitzar el propi treball d'acord amb la seva funció en una estructura organitzativa, les característiques del projecte amb iniciativa i capacitat de lideratge. 
Competències específiques:
 • Capacitat per identificar, establir relacions i construir sinergies de planificació i actuació cultural amb els diferents agents i referents del territori d'actuació (administració pública, sector privat i tercer sector).
 • Competència per a construir un perfil i una deontologia professional autònoma i crítica a partir dels intercanvis amb altres gestors culturals locals i internacionals, de manera individual o mitjançant associacions professionals.

Amunt

Els principals eixos de continguts es concreten en: 
 • El sector de la cultura: professions i agents culturals en el marc de les polítiques culturals
 • Gestió cultural des de les estructures de l'administració pública. Els creadors i el sector públic 
 • Gestió cultural des del tercer sector no lucratiu: funció i organització. Els creadors i el tercer sector 
 • Gestió cultural des de la inicitiva privada: professionals, artistes, empreses i indústria cultural. Els creadors i el sector privat.

Amunt

Els agents culturals com a actors socials Web
Els agents culturals com a actors socials PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt