Intervenció i acció en gestió cultural Codi:  M7.209    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura difereix de les assignatures més teòriques del Màster perquè parteix de la pràctica real de competències per a la gestió cultural. Es demana a l'estudiant que proposi i realitzi activitats pràctiques amb l'objectiu d'evidenciar el seu domini de les competències necessàries en la intervenció efectiva en el camp de la gestió cultural. Aquestes accions es duran a terme durant el període lectiu de l'assignatura sota el seguiment d'un consultor amb funcions de tutoria que orientarà el treball i la forma d'evidenciar que es disposa de les competències definides en aquest Pla docent. Per fer això s'utilitzarà la metodologia del portafolis que constitueix en una aplicació interactiva on l'estudiant va dipositant en forma de "carpeta" els seus treballs, produccions o 'evidències', de diferent índole i format, per mitjà de les quals es proposa demostrar algunes capacitats adquirides en el marc de la formació, experiència i pràctica. Aquestes accions s'acordaran amb el seu consultor i aniran informant paulatinament del procés personal de l'estudiant, en poder comprovar a través d'evidències els seus èxits, esforços i avenços en relació amb els objectius d'aprenentatge i els criteris d'avaluació de l'assignatura.

La idea de portafolis procedeix de disciplines molt relacionades amb l'àmbit artístic i professional. Representa la carpeta física en la qual artistes plàstics, escènics, fotògrafs i altres relacionats, com arquitectes o dissenyadors, guarden els seus treballs que representen el millor de la seva feina de forma visual, ràpida i efectiva: projectes, fotografies de la seva obra o en escena, cartells, vídeos, reconeixements, notes de premsa, escrits, etc.

Com es pot veure, l'assignatura aporta una metodologia completament nova en els estudis del Màster en què l'epicentre és més l'estudiant que el professor. Alhora està més basada en l'adquisició i el desenvolupament de les capacitats i les competències que en l'adquisició de nous coneixements teòrics, cosa que ja es fa a les altres assignatures. Aquí, el que adquireix i ho demostra, són competències i capacitats aplicables per el desenvolupament professional de la gestió cultural.

 

Amunt

 Aquesta assignatura proposa que l'estudiant experimenti el desenvolupament de competències posant-lo en contacte directe amb la realitat de la gestió i les polítiques culturals. Per això té una base metodològica pròpia, basada en la demanada d'evidències però vol recollir també totes les aportacions de les altres assignatures més conceptuals. L'estudiant haurà de contemplar i incorporar els seus coneixements personals, els professionals (si és el cas) i les aportacions d'altres assignatures anteriors o del Màster en Gestió Cultural al desenvolupament de la demostració de competències, objectiu bàsic d'aquesta assignatura.

Amunt

Es defineix aquí una visió àmplia dels camps professionals centrada inicialment en els sectors més convencionals: totes les arts (escèniques, visuals, musicals, literàries i audiovisuals) i el patrimoni, ampliat a la cultura tradicional i popular, la gestió de la cultura de proximitat, la dinamització sociocultural, etc.

La cultura s'ha obert també a sectors adjacents que avui en dia estan plenament incorporats a l'esfera de la cultura, com la gastronomia, el disseny, la moda, l'arquitectura i molts altres.

Ampliant el focus, les polítiques i la gestió cultural fa temps que han esdevingut interlocutors necessaris i privilegiats en nous sectors que fins aleshores no s'havien explorat, com la cooperació internacional, el desenvolupament o els mitjans de comunicació entre altres.

També les indústries creatives han necessitat d'elements culturals per desenvolupar les seves propostes. És el cas de les aplicacions tecnològiques o les tecnologies lúdiques i recreatives.

Però més enllà s'obre un diàleg incessant que, cada cop més, la cultura estableix amb altres sectors de la vida quotidiana que basteixen un territori, com l'educació, les polítiques de joventut i esports, els afers socials, l'urbanisme, la promoció econòmica, la igualtat de gènere i tantes altres.

 Aquesta assignatura és una ocasió i una oportunitat d'explorar més enllà dels límits convencionals.

 

Amunt

Aquesta assignatura permet treballar amb els coneixements propis de la persona en els seus estudis i pràctica professional anterior o presents. L'assignatura pren més sentit en la mesura que l'estudiant hi incorpora coneixements propis i aliens.

És una assignatura tan vàlida per a professionals en actiu que ja duen a terme accions culturals com per gent que s'hi vol iniciar i que es confronta per primer cop a la pràctica professional real, aplicant competències que ja domina personalment o exercitant-ne de noves.

Amunt

En el marc del programa general del màster, l'objectiu principal d'aquesta assignatura és comprovar el grau d'assoliment d'alguns elements de les següents competències per part de l'estudiant:

 

Competències bàsiques i generals:

1- Saber comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

2 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències transversals:

3 - Identificar necessitats, situacions, problemàtiques i oportunitats culturals de l'entorn que requereixin una intervenció professional i especialitzada.

4 - Realitzar diferents tipus d'anàlisi, comprendre situacions amb accedir a documentació i bibliografia relativa al seu camp d'acció.

5 - Organitzar el propi treball d'acord amb la seva funció en una estructura organitzativa, les característiques del projecte amb iniciativa i capacitat de lideratge.

 

Els objectius més específics que es pretén que l'estudiant assoleixi són:

  • Demostrar la capacitat i competència per realitzar accions i intervencions en el camp de la gestió cultural.
  • Saber organitzar el treball personal i de l'equip per portar les accions proposades en el període establert.
  • Executar i gestionar l'acció seleccionada en tots els seus extrems d'acord amb un pla de treball determinat.
  • Presentar els resultats de la seva acció amb format de memòria, avaluació o impacte i relacionar-ho amb les competències exigides a l'assignatura.
  • Situar les accions com un espai de presentació de les seves competències en el camp professional de la gestió cultural.
  • Al final del semestre l'alumne haurà de demostrar que ha aconseguit elements de les competències seleccionades.
  • Saber avaluar les seves pròpies competències, destacant sobretot, la capacitat de millorar-les

Amunt

El contingut bàsic d'aquesta assignatura és el propi de tot el Màster, centrant-se en les competències curriculars que es poden concretar en les polítiques, els sectors, les funcions, els agents, els públics i els recursos de la cultura i la seva gestió.

 

Les accions pròpies de l'assignatura associades als continguts són:

  • La gestió del portafolis: el procediment en la gestió, la intervenció cultural, la valoració de l'acció realitzada (anàlisi i evidències) i la demostració en continguts i formal de l'evidència.
  • La integració dels coneixements adquirits a la formació (Màster en Gestió Cultural i altres)
  • Autovaloració

Amunt

Els recursos i materials de què disposa l'assignatura són la totalitat dels presentats a les diferents assignatures del Màster. Així, l'estudiant haurà de buscar suport documental i argumental d'acord amb l'acció seleccionada i trobar la lògica imbricació entre la teoria conceptual expressada en els documents de referència i la pràctica pròpia d'aquesta assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt