Turisme cultural i creatiu Codi:  M7.211    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
L'objectiu d'aquesta assignatura és el de familiaritzar l'estudiant amb un sector cultural que si bé no és emergent, la seva evolució, expansió i innovació són constants. Així aquesta matèria es proposa analitzar la transformació del turisme cultural i creatiu centrant-se en dos aspectes, (1) l'interès generat per part del sector turístic cap al patrimoni, la cultura i els seus jaciments transformant els interessos culturals en interessos de masses; (2) el nou paradigma del sector turístic relacionat amb la creativitat, la classe creativa, el valor turístic de l'entorn social i cultural del territori, així com amb les ciutats anomenades efímeres. L'estudiant s'aturarà molt especialment en entendre les bases d'aquest sector, les diferents perspectives acadèmiques del sector, així com els canvis i efectes que ha anat experimentant en el marc de la globalització i les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquesta matèria té un enfocament multidisciplinari amb el que s'aplicaran diferents metodologies i es realitzaran estudis de cas.

Entre els aspectes que es treballaran es troben els següents: el turisme cultural i creatiu com a producte de consum; el seu impacte en l'entorn social, econòmic i polític; turisme cultural, patrimoni i territori; turisme, entorn i identitat; la globalització com a marc del turisme cultural i creatiu; experiències i modalitats del turisme cultural i creatiu; el desenvolupament de les ciutats efímeres, etc.

Amunt

Comptar amb un coneixement actual de la realitat i les dinàmiques del turisme cultural i creatiu es fa imprescindible per a qualsevol intervenció del professional de la cultura. El professional de la cultura ha d'enfrontar-se a una realitat cada vegada més complexa, canviant i competitiva, que obliga a conèixer no tan sols el sector on pretén desenvolupar el seu treball sinó a adquirir un coneixement general que li permeti dotar-se d'un pensament estratègic i de models d'anàlisi per a intervenir a la seva pràctica professional.

 

Aquesta matèria té un enfocament multidisciplinar amb el que s'aplicaran diferents metodologies així com l'analisi de diferents estudis de cas.Entre els aspectes que es treballaran es troben els següents:

 • el turisme cultural i creatiu com a producte de consum;
 • el seu impacte en l'entorn social, econòmic i polític;
 • turisme cultural, patrimoni i territori;
 • turisme, entorn i identitat;
 • la globalització com a marc del turisme cultural i creatiu;
 • experiències i modalitats del turisme cultural i creatiu;
 • el desenvolupament de les ciutats efímeres, etc.

 

L'alumne/a ha d'aprendre a posar en relació els coneixements adquirits sobre el funcionament del turisme cultural i creatiu i de les estratègies per a la viabilitat dels seus productes, amb el disseny i desenvolupament d'un projecte cultural, així com a orientar una investigació en aquest camp.

Amunt

Els coneixements adquirits sobre la realitat actual de constant transformació del sector de turisme cultural i creatiu, constitueix una competència aplicable a diferents àmbits professionals de la cultura. Aquests coneixements permeten situar la pràctica professional en sectors com l'administració pública, el món de l'empresa i organitzacions no lucratives.

Amunt

OBJECTIUS 
 • Desenvolupar la capacitat de comprendre des d'una perspectiva crítica textos fonamentals que reflexionin sobre els conceptes de turisme i cultura.
 • Reflexionar críticament sobre la interacció entre turisme i cultura i la seva relació amb el desenvolupament sostenible.
 • Valorar el paper de la cultura en el marc del turisme internacional, i observar des d'una posició crítica la influència que aquest té sobre les percepcions de les identitats culturals de cada regió.
 • Conèixer els processos de gestió necessaris per al disseny, desenvolupament i avaluació de projectes de turisme cultural.
 • Identificar aspectes d'influència sobre el territori de certs projectes de turisme cultural, que poden esdevenir tant en impactes positius com negatius per a l'entorn.
 • Tenir els coneixements necessaris per dur a terme un projecte de turisme emmarcat en el patrimoni cultural. 

COMPETÈNCIES 

Competències bàsiques i generals: 
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Competència per incorporar-se i adaptar-se a una funció de gestió cultural en diferents àmbits, contextos i nivells amb creativitat i innovació i respectant la diversitat cultural i les diferents expressions culturals
Competències transversals: 
 • Competència per identificar necessitats, situacions, problemàtiques i oportunitats culturals de l'entorn que requereixin una intervenció professional i especialitzada. 
Competències específiques:
 • Competència avançada per reconèixer les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió cultural.

Amunt

Els principals eixos de continguts es concreten en:

 • Turisme cultural i creatiu com a producte de consum.
 • Turisme cultural / creatiu i identitats.
 • Experiències i modalitats de turisme cultural i creatiu.
 • Processos de gestió i contextualització de projectes.

Aquesta assignatura es desenvoluparà a partir dels 4 mòduls següents:

 

Mòdul didàctic 1

 

Introducció

 1. L'aparició i el desenvolupament del turisme cultural
 2. Què és el turisme cultural?

 

Mòdul didàctic 2

 

Turisme cultural i turisme creatiu

 1. Conceptualització
 2. La nova generació de turisme creatiu

 

Mòdul didàctic 3

 

Algunes dades i exemples

 1. Convergència entre el turisme i les indústries creatives
 2. El turisme cultural i creatiu i el seu impacte en l'entorn social, polític i econòmic
 3. El turisme cultural/creatiu i les identitats
 4. Identitat i turisme a Catalunya
 5. Cultura popular, tradició i turisme en les Festes de la Mercè de Barcelona
 6. Identitat i turisme cultural indígena
 7. Globalització, localització i turisme cultural

 

Mòdul didàctic 4

 

Gestió i tendències de futur

 

 1. Processos de gestió i contextualització de projectes
 2. El futur del turisme cultural
 3. Turisme cultural
 4. Tendències del turisme cultural europeu
 5. El debat sobre si ens encaminem cap a un nou tipus de turismo
 6. El desenvolupament del turisme i les TIC

Amunt

Turisme cultural i creatiu Web
Turisme cultural i creatiu PDF

Amunt

Els materials bàsics dels mòduls i la bibliografia recomanada.

 

Consulta de la bibliografia disponible a la biblioteca:

Fundació Caixa de Catalunya (2005). Noves polítiques per al turismo cultural: reptes, ruptures, respostes.

González Francesc, Morales Soledad (2009). Ciudades efímeras : transformando el turismo urbano a través de la producción de eventos. Barcelona : UOC.

Lytras, Miltiadis D. (2011). Digital culture and e-tourism [Recurs electrònic] : technologies, applications and management approaches / Miltiadis Lytras ... [et al.]. Hershey : Information Science Reference.

O'Dell Tom, Billing Peter (editors) (2005). Experiencescapes : tourism, culture and economy. Copenhagen: Copenhagen Business School Press

Richards Greg, Palmer Robert (2010). Eventful cities : cultural management and urban revitalization. Oxford [etc.] : Elsevier Butterworth-Heinemann.

Richards Greg, Wilson Julie (2007). Tourism, creativity and development. London: Routledge.

Timothy Dallen, NyaupaneGyan (2009). Cultural heritage and tourism in the developing world:a regional perspective. London ; New York : Routledge.

World Tourism Organization (2005). City tourism & culture : the european experience.

 

Publicacions on-line:

 

http://economia.gencat.cat/web/.content/documents/articles/arxius/elturismeculturalacatalunyal_analisidelturismeestranger_delaformulaciod_expe.pdf

·         International Tourism Consultin Group http://www.ipkinternational.com/en/home/

http://www.pasosonline.org/Publicados/6308/PS0308_7.pdf

http://www.pasosonline.org/Publicados/9211/PASOS24.pdf#page=75

 • "Turismo, Cultura y Desarrollo" Moragues Damián. Organización de Estados Iberoamericanos http://www.oei.es/cultura/turismodmoragues.htm
 • World Tourism Organization http://www2.unwto.org/es
 • Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte en Andalucía (2016): Turismo enogastronómico. Disponible en https://www.turismoandaluz.com/estadisticas/sites/default/files/turismo_enogastronomico_v1.pdf (último acceso: 5 marzo 2018).
 • Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte en Andalucía (2016): Turismo idiomático. Disponible en https://www.turismoandaluz.com/estadisticas/sites/default/files/turismo_idiomatico_v2.pdf (último acceso: 5 marzo 2018).
 • Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte en Andalucía (2016): Turismo cultural. Disponible en https://static.hosteltur.com/web/uploads/2017/08/Informe_Turismo_cultural_en_Andalucya_2016.pdf
  (último acceso: 5 marzo 2018).
 • GARCIA, J.A. y PULIDO, J.I. (2015): "Creacity, una propuesta de índice para medir la creatividad turística. Aplicación en tres destinos urbano-culturales españoles", Revista de Estudios Regionales, 69, pp. 69-108.                                                                  
 • GONZÁLEZ, F., ROMERO, Y., MURO, I., NAVARRO, E. y GOMIS J.M. (2016): "La localización de la clase creativa en ciudades turísticas. Un análisis a escala local del sistema urbano Mediterráneo español". Investigaciones turísticas, 11, enero-junio 2016, pp. 1-29.
 • FLORIDA, R., MELLANDER, CH. y KING, K. (2015): The Global Creativity Index 2015. Martin Prosperity Institute, Toronto. Disponible en: http://martinprosperity.org/media/Global-Creativity-Index-2015.pdf (Último acceso 22 noviembre 2016).
 • HOLLANDERS, H. y VAN CRUYSEN, A. (2009): Design, Creativity and Innovation: a scoreboard approach. Pro Inno Europe, Innometrics. Comisión Europea. Disponible en: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/doc/creativity/report/design.pdf (Último acceso: 23 noviembre 2016).
 • HUI, D., MOK, F., NGAI, C., WAN-KAN, C. y YUEN, C. (2005): A Study on Creativity Index. Home Affairs Bureau, The Hong Kong Special Administrative Region  Government, Hong Kong. Disponible en http://www.hab.gov.hk/file_manager/en/documents/policy_responsibilities/arts_culture_recreation_and_sport/HKCI-InteriReport-printed.pdf (Último acceso 23 noviembre 2016).
 • UNESCO (2004): Red de ciudades creativas. Disponible en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Creative_cities_brochure_es.pdf (Último acceso: 8 noviembre 2016). Web https://es.unesco.org/creative-cities/
 • UNIVERSIDAD DE VALENCIA (2012): La cultura como factor de economía e innovación social.Tomo 1. Disponible en: http://www.uv.es/raboixdo/references/2012/12012.pdf (Último acceso: 3 mayo 2016).

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt