Metodologies per a la investigació cultural Codi:  M7.212    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura Metodologies per a la investigació cultural és optativa per obtenir el títol de Màster universitari de Gestió Cultural.

Conèixer las metodologias de investigación és una necessitat del profesional en el ámbito de la cultura; saber en quin moment es pot utilitzar un o un altre mètode és un gran avantatge que li permetrà desenvolupar projectes de recerca encertats.

La finalitat de l'assignatura no és que l'estudiant acabi sent un expert en una técnica o metodología determinada; es pretén que sàpiga distingir quines són les eines que té al seu abast, que les conegui i sàpiga utilitzar-les en el moment adequat. És per tant, una assignatura recomanable per a preparar el Treball de Fi de Màster. 

Amunt

"Metodologies per a la investigació cultural" forma part del bloc d'assignatures metodològiques del Màster Universitari en Gestió Cultural i equival a 5 crèdits ECTS. Es tracta d'una assignatura que, en conjunt amb Disseny de Projecte, proporcionarà a l'estudiant una àmplia visió sobre les eines que pot utilitzar tant si es dedica a la investigació aplicada en l'àrea com si vol avaluar la seva labor com a gestor.

Amunt

Apropar-se a les metodologies qualitatives i complementàries a les quantitatives permetrà a l'estudiant tenir eines a l'hora d'enfrontar la investigació cultural. La gestió cultural és un camp fèrtil que ha donat pas a una sèrie de noves professions entre les quals s'inclou la labor de l'investigador o analista, ja sigui des del camp acadèmic, institucional o empresarial. L'administració pública, les associacions d'artistes, les associacions culturals, ONG, empreses dedicades a la cultura, espais naturals protegits, etc. requereixen, cada vegada més, de professionals suficientment preparats per a atendre les seves demandes. Tenint en compte aquests factors, pensem en una persona professional de la gestió cultural que estigui preparada en aquest camp i pugui treballar com a: avaluador/a d'exposicions i d'activitats culturals, director/a d'estudis de públic, consultor/a en aquestes àrees, analista de projectes per a l'establiment d'activitats, de nous centres, investigador, etc.

Amunt

No és necessiten coneixements previs específics. Es pretén que l'assignatura doni una panoràmica que permeti a l'estudiant adquirir els coneixements necessaris per assumir estudis i recerques en el camp de la gestió cultural.

Amunt

 

L'assignatura enfortirà les següents competències del marc general del Máster:

 

Competències bàsiques i generals:

CB1. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB5. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG3. Competència per gestionar el coneixement necessari per al desenvolupament de funcions professionals i de recerca en el camp de la gestió de la cultura amb pensament crític i compromís ètic.

Competències transversals:

CT2- Competència per realitzar diferents tipus d'anàlisi, comprendre situacions amb accedir a documentació i bibliografia relativa al seu camp d'acció.

Competències específiques:

CE2. Capacitat de desenvolupar una recerca avançada en l'àmbit de la gestió de la cultura i les polítiques culturals formulant preguntes adequades i rellevants als objectes d'estudi propis del sector, utilitzant les metodologies d'investigació de forma coherent, i presentant resultats originals amb rigor i claredat .

CE7. Capacitat d'adaptar, actualitzar i aplicar els instruments i tècniques de gestió operativa a projectes, productes i serveis culturals.

Amunt

L'objecte d'aquesta matèria és el de capacitar l'estudiant per realitzar una investigació en l'àmbit de la gestió cultural basat en un enfocament qualitatiu procedent de les Ciències Humanes i Socials. Donada l'orientació del màster, es tractaran particularment els mètodes qualitatius i la seva complementarietat amb els mètodes d'investigació quantitatius. Aquesta assignatura permetrà a l'estudiant poder assentar les bases metodològiques del seu futur projecte de fi de màster a través de continguts teòrics i pràctics.

La matèria s'articula a partir de tres eixos: en primer terme es concreta la diferent utilitat i usos dels mètodes qualitatiu i quantitatiu en la gestió cultural. S'analitza la utilitat i aportacions del mètode qualitatiu a la investigació en ciències socials, i s'estudien les diferents perspectives teòriques i principals escoles. En segon terme, s'incideix en l'aplicació de les diferents tècniques de recollida de dades, i la seva utilitat per a l'investigador cultural, fent especial èmfasi en l'àmbit de la gestió de la cultura. En tercer terme, s'aborda l'anàlisi de les dades qualitatives, tant des de la construcció de les categories i marc analític com les diferents metodologies d'anàlisi (de contingut i discursiu). Tot això a partir d'estudis de cas, mitjançant la pràctica dels mateixos estudiants i que pugui ser útil pel desenvolupament de l'apartat metodològic de les investigacions que desenvoluparan més endavant com a Treball de Fi de Màster.
 

 

Temes generals:

- Introducció al disseny d'investigació 

- La pregunta de recerca

- Les fonts d'informació i mètodes de recollida de dades

- L'anàlisi de les dades, categories analítiques i el model d'anàlisi

- L'anàlisi de les dades (textuals, visuals) i l'enfocament de contingut i discursiu

En resum, es vol introduir l'assignatura, aclarir les diferències entre mètode quantitatiu i qualitatiu, la utilitat i aportacions del qualitatiu, conèixer les diferents perspectives teòriques i principals escoles. També conèixer els diferents mètodes que poden fer-se servir.

Amunt

Metodologies qualitatives per a la recerca en gestió cultural Web
Mètodes en les ciències humanes PDF
Arxivística. Els arxius en la recerca i la difusió de la història PDF
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica Web
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica: casos d'estudi PDF
Fonts i serveis d'informació PDF
Tipologia documental PDF
L'entrevista, una pràctica cultural i una eina per al coneixement social PDF
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica: casos d'estudi Web
Estadística aplicada per a la recerca Web
Estadística aplicada per a la recerca PDF
L'anàlisi del discurs en les ciències socials PDF
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica PDF
Metodologies qualitatives per a la recerca en gestió cultural PDF
Fonts institucionals i sistemes d'informació col·laboratius PDF
Mètodes en les ciències humanes Web
Visualitat i mirada PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt