Pràctiques Codi:  M7.214    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
Aquesta assignatura centra la seva activitat en el desenvolupament d'una experiència pràctica, on els alumnes hauran d'aplicar els coneixements adquirits al llarg del programa acadèmic. Aquestes pràctiques, es desenvoluparan a partir de dos models (un virtual i un presencial), ambdós desenvolupats a partir de la col·laboració amb diferents institucions culturals, tant nacionals com internacionals. 

Volem donar als estudiants la possibilitat de decidir quin tipus de pràctiques els hi convé més i sobretot com i a on les volen fer. Per tant hem dissenyat una assignatura amb dues modalitats diferents: les pràctiques virtuals, i pràctiques presencials ( amb opcions com les pràctiques de catàleg i les pràctiques de lliure elecció). 
 • Pràctiques virtuals: per a aquells estudiants que vulguin desenvolupar la seva experiència de pràctiques en un entorn virtual, hem preparat una assignatura de pràctiques virtuals amb reptes de casos reals, com Fira Tàrrega i Icono Serveis Culturals, entre d’altres.  (Disponibles per al segon semestre del curs- Març / juliol)

 • Pràctiques presencials: per a aquells estudiants que prefereixin fer les pràctiques a institucions culturals de forma presencial. Per a triar la institució que més s’adequa a l’estudiant d’acord amb les preferències, els interessos, la disponibilitat temporal i la ubicació territorial, oferim dos opcions.

  • Pràctiques de catàleg: oferim un catàleg de pràctiques presencials amb places de pràctiques a diferents institucions culturals del nostre país. En aquest catàleg s’hi troben les descripcions de les tasques que haurà de desenvolupar l’estudiant en cada cas.

  • Pràctiques de lliure elecció: també oferim la possibilitat que siguin els estudiants qui proposin la institució on fer les pràctiques. Per a fer una sol·licitud serà imprescindible haver contactat prèviament amb el centre i tenir la seva conformitat per a fer-hi les pràctiques.

Amunt

L'assignatura optativa de Pràctiques està pensada perquè l'estudiant pugui posar en pràctica en un context real els coneixements i competències que s'adquireixen en el màster. Així mateix, l'assignatura permet a l'estudiant adquirir experiència professional durant la seva formació.

Amunt

Per matricular-se de l'assignatura Pràctiques, l'estudiant ha d'haver superat prèviament 30 crèdits del màster.

Abans de la matrícula cal un procés previ de gestió. Aquest procés, es realitzarà des del Campus UOC: Inici / Secretaria / Tràmits / Sol·licitud de pràctiques / Sol·licitud de les pràctiques del màster Gestió Cultural. Aquest procés comporta la realització d'uns tràmits en unes dates concretes que es trobaran en aquest espai del Campus (Abril / Maig per al inici Octubre 18). Aquests tràmits són:

 • Inscripció a les Pràctiques
 •  Sol·licitud del centre de Pràctiques / Aportació del centre de Pràctiques
 • Assignació del centre de Pràctiques / Validació del centre de Pràctiques
 • Prematrícula
 • Conveni

En funció de la tipologia de Pràctiques escollides (Catàleg, Lliure elecció) poden variar lleugerament els tràmits
 
Qualsevol dubte al respecte sobre el procediment de gestió posar-se en contacte amb el Servei d'atenció.

Disposeu de més informació sobre Pràctiques el pla d'estudis del màster i al portal de la UOC.

Amunt

OBJECTIUS 
 • Interactuar amb el món professional a través d'una experiència pràctica. 
 • Aplicar els coneixements adquirits al llarg del programa acadèmic en un exercici pràctic. 
 • Haver incrementat el grau de coneixement de les institucions en què es desenvolupen les pràctiques i els seus models de gestió. 
 • Identificar debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la institució en un moment de canvi.
 • Interactuar amb els directius d'una institució cultural a nivell professional.
 • De resoldre, en context de presa de decisions, un repte en què es troba la institució.
 • Desenvolupar un treball pràctic en aspectes rellevants i no perifèrics de la gestió cultural. 
COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • Competència per incorporar-se i adaptar-se a una funció de gestió cultural en diferents àmbits, contextos i nivells amb creativitat i innovació i respectant la diversitat cultural i les diferents expressions culturals. 
Competències transversals:
 • Competència per organitzar el propi treball d'acord amb la seva funció en una estructura organitzativa, les característiques del projecte amb iniciativa i capacitat de lideratge. 
Competències específiques:
 • Capacitat d'adaptar, actualitzar i aplicar els instruments i tècniques de gestió operativa a projectes, productes i serveis culturals.

Amunt

Els continguts d'aquesta matèria estan estretament relacionats amb els materials i la metodologia d'aprenentatge. 

En el cas del model de pràctiques virtuals, els continguts permeten a l'estudiant fer el seguiment de forma ordenada i estructurada de la resolució d'un repte o un conflicte real d'una institució cultural de referència del nostre país.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt