Treball Final de Màster Codi:  M7.216    :  10
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

 

El treball final de màster (TFM) és una assignatura obligatòria de 10 ECTS en la qual l'estudiant ha de realitzar i presentar un treball original i inèdit, on haurà de demostrar que és capaç d'integrar i aplicar les competències i continguts adquirits al llarg de tot el màster.

 

El TFM ofereix la possibilitat d'explorar un objecte d'investigació, o d'intervenir en relació amb algun tema o context que hagi sorgit en anteriors assignatures. Heu de tenir una visió holística i pensar que el TFM és un treball de síntesi de tot el que heu après al llarg del màster. Per això, no és necessari començar de zero i amb un tema completament nou, sino que es pot continuar algun tema iniciat en alguna de les nombroses activitats realitzades al llarg del màster.

 

El TFM vindrà definit per l'itinerari d'optativitat* que l'estudiant hagi triat, així:

 • Itinerari d'optativitat d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria: TFM de recerca aplicada en el camp de la Gestió Cultural.
 • Itinerari d'optativitat de direcció i producció en gestió cultural: TFM com a projecte de gestió cultural d'aplicació professional

 

En cap cas, el TFM consisteix en un treball de recopilació de fonts, merament descriptiva o de divagació personal, sinó que ha de complir uns criteris acadèmics i professionals.

 

El TFM de recerca aplicada o consultoria:

 

1) situa un objecte d'estudi propi i relativament diferent respecte a altres estudis precedents;

2) elabora una perspectiva conceptual i teòrica respecte al mateix;

3) utilitza determinada metodologia per al seu abordatge; i

4) dóna compte de les conclusions o aprenentatges produïts al llarg del procés de manera que contribueixen al camp d'estudi en què es troba.

 

El TFM de d'aplicació professional:

 

1) explora un context d'intervenció per al desenvolupament d'un projecte;

2) elabora una perspectiva conceptual i teòrica per dissenyar una proposta d'intervenció sobre la pràctica;

3) desenvolupa la intervenció en el diàleg flexible amb les necessitats del context;

4) estableix criteris d'avaluació compartits per valorar la intervenció; i

5) fa públic tant el procés com els seus resultats de manera que es passa a formar part del debat col·lectiu .

Finalment, el TFM pot ser, per a aquells/es que desitgeu continuar els vostres estudis en un doctorat, una forma d'avançar en la definició del projecte de tesi.

 

Dit això, heu de tenir en compte que la separació entre TFM de recerca i professionalitzador es planteja només amb finalitats clarificadores i mai limitadores. Per això, veureu que ambdues tipologies de TFM comparteixen multitud d'aspectes.

 

Per tant, el TFM podrà tenir diferents modalitats:

  

Itinerari

TFM

Modalitats

 

Anàlisi, estudis aplicats i consultoria:

TFM de recerca aplicada en el camp de la Gestió Cultural.

Assaig acadèmic o estat de la qüestió sobre un assumpte rellevant de la matèria tractada, utilitzant fonts i bibliografia actualitzada i prenent en consideració els debats en curs

 

Estudi de cas: anàlisi d'un procés cultural concret (museu, galeria, fira, festival, teatres, centres de cultura, mercats, itineraris, etc.), a partir de fonts primàries, ja siguin aquestes arxivístiques, documentals o d'una altra naturalesa, resultat de la recollida de dades originals i la seva contextualització social i econòmica.

 

Anàlisi comparativa de projectes, pràctiques, o processos culturals, prenent com referencia contextos diferenciats.

Direcció  i producció en gestió cultural

TFM com a projecte de gestió cultural d'aplicació professional

 

Proposta de projecte cultural. Desenvolupament d'un projecte cultural (realitzant un estudi previ de la seva contextualització, sostenibilitat, producció i avaluació).

 

Finalment destacar que el TFM del màster universitari de Gestió Cultural UOC-UdG és un treball individual que es fa amb una direcció i guaitge personalitzat. Els director del treball serà la persona encarregada de l'acompanyament i orientació individualitzada de l'estudiant, per tal que que aquest pugui portar a terme el seu projecte amb èxit. En la direcció dels TFM del màster es coordinaran diversos PRA i professors col·laboradors. La responsabilitat compartida de l'assignatura per part d'un grup de professors i la direcció per part de cadascun d'aquests d'un bon nombre de treballs fa inevitable que no sempre puguin ser especialistes en la matèria o el tema plantejat; però si ho són en metodologia.  

 *Qui hagi barrejat assignatures diverses dels dos itineraris d'optativitat, haurà de seleccionar quina tipologia de treball prefereix realitzar.

 

 Pots veure exemples de TFM al Repositori institucional O2

 

 

 

Amunt

Aquesta és una assignatura  que l'estudiant ha de matricular per finalitzar el màster i està orientada a l'avaluació de les competències asociades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superta un mínim de 30 crèdts. 

Amunt

Els objectius del TFM són:

 

- Valorar i complementar la formació que l'estudiant ha anat adquirint al llarg del màster.

- Comprovar que els estudiants han assimilat correctament les competències i ensenyaments del màster.

- Desenvolupar la capacitat de l'estudiant en l'estudi, planificació i producció d'un tema/projecte concret, mitjançant la cerca i selecció d'informació, així com la planificació dels seus objectius

- Desenvoluparla capacitat d'ordenar de manera lògica i coherent  les dades i/o la informació obtinguda.

 

Per tant, al final d'aquesta assignatura s'espera que l'estudiant sigui capaç d'aconseguir els següents resultats d'aprenentatge:

 

 • Capacitat per redactar un Treball Final de Màster on es posin en joc els coneixements i competències adquirits al llarg del procés formatiu.
 • Capacitat de formular preguntes rellevants i donar-los resposta a partir de l'examen d'informacions de divers tipus segons els requisits del projecte.
 • Capacitat d'utilitzar marcs teòrics i conceptuals interdisciplinaris en el desenvolupament de la recerca aplicada.
 • Capacitat d'organització coherent d'un projecte cultural.
 • Habilitat per  contextualitzar en l'entorn el projecte que es proposa.
 • Capacitat d'identificar i planificar totes i cadascuna de les etapes del procés de disseny, producció i avaluació del projecte.
 • Capacitat de desenvolupar i realitzar treballs de reflexió teòrica o projectes professionals de forma autònoma.
 • Domini dels elements formals propis dels textos relacionats amb l'anàlisi i l'estudi aplicat a la gestió cultural;
 • Domini dels aspectes formals propis de la redacció de projectes professionals en l'àmbit de la gestió cultural;

 

 

 

 

Amunt

L'avaluació continuada (AC) d'aquesta assignatura final constarà d'una sèrie d'exercicis que l'estudiant anirà realitzant, i la suma d'aquestes aquestes activitats formatives donarà com a resultat el TFM. 

 

Així, hem dividit el TFM en tres etapes, cadascuna amb diverses activitats associades:

 

PRIMERA PART: PLANTEJAMENT, ELABORACIÓ TEMÀTICA I RECERCA  / DIAGNÒSTIC

 

Activitat 1: plantejament

 1. Itinerari d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria: plantejament del projecte
  • hipòtesi de treball, pregunta de recerca
 2. Itinerari de direcció i producció en gestió cultural: plantejament del projecte
  • problema/s a resoldre, amb detall de les causes i els efectes

 

Activitat 2: Proposta de treball

 1. Itinerari d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria: plantejament del projecte.
  • Redacció d'un text d'unes 500 paraules, en el qual es detalli la hipòtesi de treball, metodologia que utilitzarà i bibliografia de referència
 2. Itinerari de direcció i producció en gestió cultural: plantejament del projecte.
  • Redacció d'un text d'unes 500 paraules, en el qual es detalli el problema/s a re oldre, amb detall de les causes i els efectes i el perquè d'aquesta necessitat

 

Activitat 3: Context i objectius

 1. Itinerari d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria:
  • estat de la qüestió
  • Objectius (arbre/esquema)
  • Redacció detallada dels objectius
 2. Itinerari de direcció i producció en gestió cultural:
  • Context
  • Orígens i/o antecedents
  • Objectius (arbre/esquema)
  • Redacció detallada dels objectius

 

Activitat 4: Justificació / viabilitat

 1. Itinerari d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria:
  • justificació del tema
  • marc teòric
 2. Itinerari de direcció i producció en gestió cultural:
  • DAFO
  • viabilitat del projecte

 

SEGONA PART: ETAPA REDACCIÓ / PRODUCCIÓ

 

Activitat 5: Redacció del treball / Definició del projecte i planificació de la producció

 1. Itinerari d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria:
  • desenvolupament del cos de l'article (6000 paraules)
 2. Itinerari de direcció i producció en gestió cultural:
  • descripció del projecte (6000 paraules)
  • Requisits d'infraestructura, tècnics i de recursos humans necessaris
  • pressupost del projecte (segons plantilla)
  • gestió econòmica i financera
  • cronograma
  • resultats esperats

 

Activitat 6: Conclusions / Avaluació

 1. Itinerari d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria:
  • conclusions de l'article.
 2. Itinerari de direcció i producció en gestió cultural:
  • avaluació de l'activitat (detallar els indicadors i com els utilitzaràs)

 

TERCERA PART: PRESENTACIÓ I DEFENSA DEL TFM

 

El TFM haurà de defensar-se públicament davant la Comissió:

Aquesta defensa serà virtual, a la pròpia aula i en el període que quedarà fixat cada semestre al calendari de l'aula.

La defensa virtual, mitjançant el program Present@, podrà ser tant un vídeo com un ppt comentat.

 

Amunt

Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Criteris per a la redacció de textos acadèmics i professionals: Rúbrica de la competència d'expressió escrita Web

Amunt

Competència d'expressió escrita

El treball final de màster culmina la formació de l'estudiant i és el lloc on ha d'integrar els coneixements i les habilitats adquirides al llarg dels estudis. L'expressió escrita és una de les competències transversals que juga un paper fonamental durant de tot el procés d'aprenentatge. Per això en el treball final l'estudiant ha de demostrar que ha assolit un nivell elevat en aquesta competència, que és el propi de qualsevol titulat universitari.

Per aquest motiu, incorporem com a recurs d'aprenentatge una Rúbrica de la competència d'expressió escrita, és a dir, una graella que recull els criteris de redacció que l'estudiant ha de seguir en l'elaboració del treball final, així com els diversos nivells d'assoliment d'aquests criteris. D'aquesta manera l'estudiant sap des de l'inici de curs què s'espera d'ell i té unes orientacions clares per millorar, si ho necessita, la qualitat de la redacció de tots els textos que redacti durant el desenvolupament del seu treball, especialment quan lliuri la versió final del seu projecte.

Concretament, els criteris que cal tenir en compte per redactar el treball final i que estan explicats a la rúbrica d'expressió escrita són:

 • adaptar el text a la situació comunicativa
 • exposar les idees i els conceptes fonamentals de manera fonamentada i argumentada
 • estructurar les idees i les conceptes seguint un ordre lògic, i usant paràgrafs i apartats adients
 • connectar adequadament mots, oracions, paràgrafs i apartats
 • presentar el text sense errors gramaticals ni formals.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt