Els espais d'intervenció cultural Codi:  M7.222    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura mostrarà la diversitat d'espais en què es duu a terme la intervenció cultural i aprofundirà en les diverses tipologies d'espai cultural: museus, centres d'interpretació, teatres, rutes, festivals, mercats, galeries d'art, internet, espais privats, etc.... 

L'objectiu és crear un marc de discussió sobre el reconeixement d'aquests models d'intervenció cultural tant com a objectes de consum cultural com a equipaments generadors de coneixement, segons les perspectives teòriques actuals, així com els plantejaments i necessitats de la societat entrat el segle XXI. 
 
Aquest marc general ens permetrà analitzar específicament les tipologies més freqüents d'espais culturals i les seves relacions amb els diversos entorns culturals. 
 
L'acció docent de cada semestre, així com el treball individual de cada estudiant, permetran incidir específicament en algun dels aspectes assenyalats.

Amunt

OBJECTIUS

  • Capacitat per identificar les principals tipologies d'espais d'intervenció cultural.
  • Identificació i anàlisi de les relacions que s'estableixen entre les infraestructures culturals i el seu entorn.
  • Posar en valor i destacar la utilització de nous espais emergents per a l'acció cultural.
  • Reflexionar sobre el paper dels equipaments culturals en el desenvolupament econòmic, social i cultural del seu territori, ja sigui a nivell local, nacional o internacional. 
COMPETÈNCIES 
 
Competències bàsiques i generals: 
  • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
  • Competència per incorporar-se i adaptar-se a una funció de gestió cultural en diferents àmbits, contextos i nivells amb creativitat i innovació i respectant la diversitat cultural i les diferents expressions culturals. 
Competències transversals: 
  • Competència per identificar necessitats, situacions, problemàtiques i oportunitats culturals de l'entorn que requereixin una intervenció professional i especialitzada. 
Competències específiques: 
  • Capacitat per identificar, establir relacions i construir sinergies de planificació i actuació cultural amb els diferents agents i referents del territori d'actuació (administració pública, sector privat i tercer sector).
  • Competència avançada per reconèixer les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió cultural.
  • Capacitat d'adaptar, actualitzar i aplicar els instruments i tècniques de gestió operativa a projectes, productes i serveis culturals.

Amunt

Els continguts estan organitzats en cinc mòduls que exploren els diversos espais on es produeix i consumeix cultura. La idea és que la cultura s'esdevé tan en llocs específicament construïts (auditoris, museus, teatres, sales de exposicions...) com en altres espais efímers i oberts (festivals, itineraris, espais en línia...).

En el primer mòdul es treballa la gran diversitat d'equipaments culturals que existeixen avui dia, des dels grans equipaments consolidats a noves fórmules mixtes, locals i innovadores.

El segon mòdul aborda el concepte dels espais de la memòria, que va més enllà del model tradicional d'equipament com a contenidor de cultura (principalment museus) i explora els altres espais  que atresoren records del passat, com els paisatges culturals i les diverses manifestacions de patrimoni immaterial (oficis, tradicions, festes....)

El tercer mòdul s'apropa als espais de representació, és a dir aquells llocs on la cultura es construeix en viu i en directe. Això inclou les diverses manifestacions  teatrals i de música en viu (teatres, festivals, escenaris de tota mena...)

El quart mòdul, que es treballa conjuntament amb el tercer , explora uns espais cabdals que són els punts de trobada professional, com poden ser les fires o els propis festivals i com aquests espais són imprescindibles tan per les eines que es comparteixen com per les xarxes de contactes que genera la participació i assistència a aquest tipus de trobades.

Finalment, el mòdul 5 explora els nous espais de creació i difusió cultural i artística, la majoria dels quals  tenen un fort component tecnològic, a fi de permetre una nova aproximació a les arts i la cultura.

Amunt

Els espais d'intervenció cultural PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt