Gestió i usos del patrimoni cultural Codi:  M7.223    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'objectiu d'aquesta assignatura és familiaritzar l'estudiant amb les principals característiques de la gestió del patrimoni cultural en la societat contemporània. Ens centrarem en l'anàlisi de les institucions, els marcs d'actuació, les missions i en el propi concepte com una realitat en constant transformació. Per això es considera el patrimoni cultural com un sector amb característiques pròpies i en conseqüència es proposarà a l'alumne una aproximació holística que superi els límits de les institucions museístiques.

Amunt

OBJECTIUS
 • Capacitat per entendre les implicacions en la gestió que l'evolució i transformació del concepte de patrimoni cultural ha implicat. 
 • Reconèixer les diverses tipologies i usos del patrimoni. 
 • Capacitat per explorar la seva relació amb altres sectors culturals.
 • Comprensió del paper del patrimoni com a element d'estratègies socials: inclusió, gestió de la immigració, col·lectius en risc d'exclusió, entre d'altres. 
 • Conèixer els principals debats d'actualitat sobre aquest àmbit. 
 • Valorar el paper de les tecnologies de la informació i la comunicació i els dispositius mòbils i xarxes socials en la conservació, gestió i difusió del patrimoni. 

 COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 
 • Competència per incorporar-se i adaptar-se a una funció de gestió cultural en diferents àmbits, contextos i nivells amb creativitat i innovació i respectant la diversitat cultural i les diferents expressions culturals.
Competències transversals:
 • Competència per identificar necessitats, situacions, problemàtiques i oportunitats culturals de l'entorn que requereixin una intervenció professional i especialitzada. 
Competències específiques:
 • Competència avançada per reconèixer les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió cultural.
 • Capacitat per a dissenyar i aplicar plans d'actuació en cooperació cultural per al desenvolupament i relacions culturals internacionals.

Amunt

Per aproximar aquests objectius es treballaran els eixos temàtics següents: 

 • Patrimoni cultural: concepte, evolució i transformació. 
 • Patrimoni cultural com a eina de transformació sociocultural i desenvolupament territorial.
 • Els públics del patrimoni.
 • Evolució del patrimoni cultural a través de les TIC, tècniques, elements i xarxes.

 

Us detallem els continguts i les lectures que treballarem en cada unitat temàtica. 

Unitat 1. Patrimoni cultural: concepte, evolució i transformació. 

La primera unitat de l'assignatura és un mòdul introductori que ens servirà per a analitzar el mateix concepte de patrimoni, tot fent un recorregut per les diferents definicions que la UNESCO - l'Organització de les nacions Unides per a l'Esport, la Ciència i la Cultura - ha anat fet al llarg del temps, des de la primera vegada que es parla de patrimoni l'any 1931 a la Carta d'Atenes, fins la darrera definició feta l'any 2003.

Com a material de lectura teniu un mòdul en format pdf o web accesible a l'aula anomenant "Patrimoni cultural" així com una selecció de lectures. 

 

Unitat 2. Patrimoni cultural com a eina de transformació sociocultural i desenvolupament territorial.

En aquesta segona unitat prendrem una de les idees vinculades a la mateixa definició de patrimoni que és la de preservar i conservar quelcom que té un valor per a un grup o col·lectiu, tenint en compte que les definicions acceptades globalment en termes de polítiques culturals parteixen de la UNESCO i per tant amb una certa visió -no tots els països hi són representats.

Per tant si patrimoni és allò a què donem valor, qui li dona valor?. És en aquest sentit que el patrimoni ha de tenir la voluntat de ser inclusiu i per tant ser sensible a les diferents veus. Per altra banda, el patrimoni i l'ús que en fem ens permet atorgar-li un component de transformació social.

Per a aquesta unitat us proposem unes lectures d'estudi que ens aproximaran a diferents visions de l'ús del patrimoni com a narrador d'allò "altre" o diferent i per tant explicatiu de grups minoritaris, com a patrimoni capaç de la transformació social a partir de la inclusió social i com a patrimoni-espectacle o com a oci que ens permet una incidència en l'entorn social i territorial.

 

Unitat 3. Els públics del patrimoni.

La tercera unitat aborda el públic/s del Patrimoni, qui visita aquest patrimoni. Si a la primera unitat reflexionàvem sobre el concepte de Patrimoni, a la segona analitzàvem aquest des del punt de vista de la pluralitat i usos que se li donen, en aquesta unitat ens dirigim als usuaris d'aquest patrimoni.

Com a material de treball tenieu una selecció de lectures que us ajudaran a compendre la importància de conèixer el vostre públic, us donaran les eines per arribar a conèixer aquest públic i com treballar amb ell. També veureu algun estudi de cas que us permetra veure, per exemple, l'aplicació de les estratègies del màrqueting a la cultura.

 

Unitat 4. Evolució del patrimoni cultural a través de les TIC, tècniques, elements i xarxes.

En la darrera unitat de l'assignatura abordarem el patrimoni cultural i les tecnologies de la comunicació i la informació. Si en l'anterior unitat parlàvem de conèixer el nostre públic en aquesta darrera unitat ens plantejarem com podem comunicar-nos amb el nostre públic. Hem de tenir en compte, però, que la comunicació gràcies a les noves tecnologies ha canviat molt i a un ritme força ràpid i això fa que no únicament veiem la importància de la comunicació -cal recordar que aquesta és una de les eines que té el màrqueting per a conèixer i aproximar-se al seu públic objectiu o target- sinó de conèixer les noves eines per a comunicar.

Si fa uns anys dins l'àmbit del patrimoni parlar de publicitat per a donar a conèixer una exposició, per exemple, ja suposava per molts professionals del sector quelcom revolucionari el fet de que una peça del museu com pot ser el Miguelón del Museu de l'Evolució Humana ens parli del que hi ha al museu a través del seu perfil de twitter pot semblar un abisme.

Les noves tecnologies també han afectat a com donem a conèixer aquest patrimoni, com apuntàvem al principi les tecnologies d'internet permeten aproximar de manera virtual el patrimoni al públic sense que coincideixin en l'espai o temps.

Tot això, obre la caixa de pandora i alhora un món d'infinites possibilitats que suposarà el repte per als nous gestors culturals.

Per a aquesta unitat hem seleccionat materials diversos, que tant us donaran el marc de la importància de la comunicació en l'àmbit del patrimoni, com us faran reflexionar sobre si aquestes noves tecnologies suposen un benefici o bé un perjudici per al patrimoni, així com també veuren a través d'aquestes lectures les possibilitats i la necessitat d'aplicar les noves formes de comunicació social en l'àmbit dels museus.

Amunt

Patrimoni cultural Web
Patrimoni cultural PDF
Conèixer el nostre públic: l'avaluació Audiovisual

Amunt

L'estudiant disposa a l'apartat Recursos, Materials i fonts, Lectures de les lectures obligatòries de l'assignatura en format pdf. També les trobareu referenciades en cada unitat.

Amb aquestes lectures obligatòries, formades per una selecció d'articles acadèmics o capítols de llibres especialitzats, treballarem l'assignatura, sense oblidar la possibilitat que l'equip docent de l'assignatura us pugui anar enviar enllaçoc complementaris a través del Tauler de l'aula .

Aquestes lectures, d'autors i estils molt diversos  no pretenen en cap moment ser un estudi exhaustiu, lineal i enciclopèdic: més aviat són textos suggeridors, on podreu trobar respostes però que sobretot esperem que us provoquin noves preguntes que us obrin la possibilitat de camins personals d'estudi .

A cada Unitat trobareu detallades i refererenciades les lectures obligatories, per tal d'ajurdar-vos a fer un adequat seguiment del curs i poder emmarcar les lectures obligatòries seleccionades en el marc dels continguts de l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt