Disseny de projectes d'anàlisi, estudis i consultoria Codi:  M7.224    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

"Disseny de projecte, anàlisi estudis i consultoria" és optativa per obtenir el títol de Màster universitari de Gestió Cultural. L'objectiu d'aquesta assignatura és acompanyar l'estudiant en el desenvolupament de les diferents etapes del procés de disseny, elaboració i redacció d'un projecte d'estudi de consultoria i anàlisi relacionat amb àmbits diversos de la cultura.

 

Es pretén que l'estudiant sàpiga distingir quins són els diferents components d'un projecte (ja sigui de recerca, d'anàlisi o d'avaluació, ja sigui d'un encàrrec o de la pròpia feina), les eines que té al seu abast, i com utilitzar-les en el moment adient.

 

Aquesta assignatura permetrà a l'estudiant fer front al TFM i a altres projectes semblants al llarg de la seva vida professional en la gestió cultural.

Amunt

Aquesta assignatura presenta un especial interès per a tots aquells estudiants que vulguin dedicar-se a la recerca i l'anàlisi cultural. La gestió cultural és un camp fèrtil que ha donat pas a una sèrie de noves professions entre les quals s'inclou la labor de l'investigador, ja sigui des del camp acadèmic, institucional, empresarial, o del tercer sector. Així doncs, l'assignatura dona les bases necessàries per a que l'estudiant pugui treballar com a: avaluador d'exposicions i d'activitats culturals, director d'estudis de públic, consultor en aquestes àrees, analista de projectes per a l'establiment d'activitats, de nous centres, gestor de projectes, etc. Cal saber que, si els estudiants ho demanen, podran accedir als programes de doctorat (tal com expliciten els criteris generals regulats per llei en relació amb els màsters), això sí acomplint amb els requisits que cada programa de doctorat estipuli.

Amunt

 

 

 

Competències bàsiques i generals:

CB1. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB5. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG3. Competència per gestionar el coneixement necessari per al desenvolupament de funcions professionals i de recerca en el camp de la gestió de la cultura amb pensament crític i compromís ètic.

Competències transversals:

CT2- Competència per realitzar diferents tipus d'anàlisi, comprendre situacions amb accedir a documentació i bibliografia relativa al seu camp d'acció.

Competències específiques:

CE1- Capacitat per dissenyar, elaborar i avaluar projectes d'intervenció cultural en el sector tant en el camp de les polítiques públiques i les indústries culturals i creatives privades.

CE2. Capacitat per desenvolupar una recerca avançada en l'àmbit de la gestió de la cultura i les polítiques culturals formulant preguntes adequades i rellevants als objectes d'estudi propis del sector, utilitzant les metodologies d'investigació de forma coherent, i presentant resultats originals amb rigor i claredat.

 
OBJECTIUS
 • Definir i planificar un projecte d'estudi, anàlisi i consultoria a nivell de màster amb autonomia i complint els terminis previstos.
 • Capacitat per a localitzar les fonts necessàries per al disseny del projecte a dur a terme i citar correctament.
 • Preparar un estat de la qüestió sobre el tema a desenvolupar.
 • Estructurar un treball de consultoria a nivell de màster.
 • Reflexionar de manera productiva sobre el propi procés d'aprenentatge.
 

Amunt

 

La matèria se centra en les diferents etapes del procés de disseny, elaboració i redacció d'un projecte d'estudi de consultoria i anàlisi relacionat amb àmbits diversos de la cultura i té per objectiu acompanyar l'estudiant en aquest procés.

 

Entre els aspectes que es treballaran es troben els següents:

 

 • Elecció del tema
 • Recerca de bibliografia i altres fonts
 • Acotació del problema i del tema a analitzar
 • Preparació de l'estat de la qüestió
 • Citació, presentació d'evidències i bibliografies
 • Argumentació i estructura del treball

 

Tot seguit es detalla l'índex de continguts que es veuran a l'assignatura:

 

Mòdul didàctic 1

Introducció al disseny d'investigació

Mòdul didàctic 2

Els primers passos

Mòdul didàctic 3.

Les fonts d'informació

Mòdul didàctic 4

Les tècniques d'investigació en la recollida de dades

Mòdul didàctic 5

Analitzar les dades

 

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt