Treball en equip a la xarxa Codi:  06.500    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura Treball en equip a la xarxa (TEX), de 6 crèdits ECTS, es una assignatura transversal de la UOC i comú a tots als graus dels estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. La seva principal finalitat es iniciar-vos de forma gradual i integrada en l'adquisició de les competències transversals "Treball en equip" i "Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional", així com donar una visió general dels diferents àmbits professionals de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

 

L'assignatura es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa, tot aplicant la metodologia àgil. Mitjançant la realització d'un projecte digital en grup, sobre un tema vinculat a l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, es pretén treballar de forma integrada un conjunt de competències específiques en TIC que anireu aprofundint en les altres assignatures al llarg del grau i que consolidareu en el treball/projecte final de carrera.

 

La superació de l'assignatura Treball en Equip en Xarxa es considera equivalent al certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre EMO/129/2015 de 28 d'abril (DOGC de 13 de maig de 2015).


El Certificat es rebrà d'ofici de forma automàtica.

Amunt

Amunt

Els camps professionals en què es projecta aquesta assignatura són els propis del grau.

Amunt

Es recomanen uns mínims coneixements de les TIC a nivell d’usuari.

Amunt

Es recomana que curseu l’assignatura Treball en equip a la xarxa durant el primer semestre dels estudis. Atenent als seus continguts de tipus competencial, és necessari que els adquiriu quan més aviat millor per facilitar un bon procés d’aprenentatge a la resta d’assignatures del grau.

Amunt

Aquesta assignatura té com a objectiu principal dotar-vos d'una base de coneixements i competències TIC a nivell acadèmic i professional. El objectius competencials específics a assolir són els següents:

 • Cerca i selecció de la informació a la xarxa.
 • Tractament i elaboració de la informació digital.
 • Presentació i difusió de la informació digital.
 • Nocions bàsiques de tecnologia digital.
 • Planificació del treball en un entorn virtual.
 • Gestió del projecte digital.
 • Estratègies de comunicació a la xarxa.
 • Treball en equip en xarxa.
 • Actitud digital.

Amunt

L'assignatura treballa un conjunt de continguts de tipus reflexiu, metodològic i instrumental que faciliten l'adquisició de les competències específiques en TIC. Els continguts més instrumentals no posen l'èmfasi en el domini de l'eina, sinó en la seva aplicació en situacions específiques de l'àmbit de estudi.  

 

Continguts reflexius:

 • Ús racional i crític de les TIC
 • Aplicació de les TIC en l'àmbit de l'estudi
 • La xarxa social
 • L'actitud digital

Continguts metodològics:

 • Planificació del treball en entorn virtual
 • Gestió d'un projecte digital en equip
 • Treball en equip en entorns virtuals
 • Estils de comunicació en xarxa

Continguts instrumentals:

 • Nocions bàsiques de tecnologia
 • Cerca, tractament i presentació de la informació digital.

 

Amunt

Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web
Els marcadors socials Web
Composició i redacció de la informació digital PDF
Guia de gestors de projectes Web
El projecte digital en equip Web
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Procés de cerca i localització de la informació per Internet Web
Cerca i localització d'informació per internet Web
El projecte digital en equip Audiovisual
GoogleDocs, un paquet ofimàtic com a suport del treball col·laboratiu Web
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic Web
Comunicació a la xarxa PDF
Nocions de tecnologia digital Web
Guia d'eines ofimàtiques Web
La wiki com a suport del treball col·laboratiu Web
Planificar l'estudi en línia Web
Escanejant la informàtica PDF
Actitud digital Audiovisual
Guia d'elaboració d'un guió documental Web
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
Guia Gsites PDF
La gestió àgil de projectes per a equips de treball efectius PDF
La gestió àgil de projectes per a equips de treball efectius Web

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt