Programació Codi:  06.505    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Si els ordinadors resulten útils per a una gran diversitat de tasques, cap pensar que, darrere de qualsevol servei que una màquina ofereix, existeix un programa que determina des de com ha de comunicar-se la màquina amb l'usuari, fins a quin conjunt de còmputs són necessaris per a oferir aquesta funcionalitat.

Els camps d'acció de la informàtica i de la programació s'amplien constantment. Des del punt de vista de popularització de la seva utilització, l'ordinador és un electrodomèstic present a la gran majoria de llars i les empreses associen l'ordinador a cada lloc de treball. Des del punt de vista de la seva aplicació, poden servir d'exemple evolucions espectaculars com la que va dels pobres efectes especials dels telefilms de fa uns anys, a la producció de pel·lícules completament generades per ordinador i difícilment distingibles, en quant a qualitat fotogràfica o d'animació, d'una pel·lícula convencional.

A l'usuari/consumidor li pot semblar que està davant d'un procés tecnològic molt complex i que queda fora de la seva capacitat poder incidir en ell. Però l'evolució a la baixa dels preus de línies de comunicació i ordinadors personals (mentre el seu rendiment contínuament millora) permet que molts usuaris es plantegin canviar el seu paper d'espectador cap al de productor, la qual cosa pot aconseguir-se adquirint els coneixements necessaris sobre les màquines, la informació i les eines de programació adequades. La intenció d'aquesta assignatura és precisament oferir al futur graduat aquesta formació bàsica que permeti conèixer el funcionament dels sistemes informàtics.

Amunt

Aquesta assignatura manté una estreta relació amb la resta d'assignatures de l'àrea de Programació, que són:
 • Llenguatges i estàndards web (obligatòria)
 • Programació web (obligatòria)
 • Disseny i programació orientada a objectes (optativa)

Amunt

Les produccions multimèdia, centre d'interès principal dels estudis, cada vegada més, són responsabilitat d'un equip de professionals que interactuen i es complementen per a obtenir el millor resultat. La comunicació eficaç entre ells és una eina imprescindible per a arribar a l'èxit i s'obté a partir del coneixement bàsic de totes les especialitats.

Els coneixements que s'adquireixen en aquesta assignatura permeten establir els fonaments teòrics i pràctics a aquells professionals que vulguin treballar com desenvolupadors multimèdia. Un graduat en Multimèdia que ocupi el rol de desenvolupador multimèdia és un professional capacitat, tant per a crear, organitzar i gestionar elements d'informació de diverses fonts (àudio, imatge, vídeo), com per a l'anàlisi, disseny i implementació de les aplicacions que els integrin utilitzant els llenguatges de programació i les eines adequades.

A més, aquesta assignatura també és un bona base per a aquells professionals que hagin de crear i coordinar projectes en els quals hagin d'existir elements programats.

Amunt

Aquesta assignatura no té requisits. Qualsevol estudiant en condicions acadèmiques d'iniciar una especialitat universitària no ha de tenir greus problemes en el seu seguiment. No obstant això, abans de matricular-se, és recomanable tenir coneixements bàsics sobre HTML, els quals es tracten en l'assignatura Llenguatges i estàndards web. D'altra banda, els coneixements teòrics sobre l'ordinador (tant des del punt de vista del maquinari com del programari) resulten una bona base per a la comprensió dels mecanismes bàsics d'interacció en altres assignatures.

Amunt

Recomanable haver cursat Llenguatges i estàndards web.

Amunt

Competències dins del Grau Multimèdia

 • Capacitat d'organitzar i gestionar la información utilitzant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndards.
 • Capacitat d'analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per abordar-l'ho i resoldre'l.

Objectius de l'assignatura

L'objectiu general de l'assignatura és aprendre a dissenyar algorismes i programes que compleixin uns criteris de qualitat.

Els objectius concrets són els següents:

 • Conèixer i assimilar els conceptes fonamentals de l'algorísmica mitjançant l'aprenentatge i comprensió de la sintaxi i semàntica d'una notació algorísmica.
 • Conèixer i assimilar els conceptes, mètodes i tècniques per tal que, a partir de l'enunciat d'un problema, es pugui especificar el comportament precís que haurà de tenir la solució, dissenyar-la i implementar-ne el programa corresponent.
 • Pel que fa als mètodes, es veurà l'aplicació d'esquemes com una tècnica eficaç per construir algorismes. També es veurà el disseny descendent com una forma idònia d'afrontar problemes complexos en dividir-los en un conjunt de subproblemes més senzills.
 • Adquirir pràctica en l'aplicació dels conceptes anteriors en un entorn real de desenvolupament de programes. Així, l'estudiant adquirirà un coneixement no tan sols conceptual sinó també pràctic de com escriure un programa, compilar-lo, muntar-lo i executar-lo.

Amunt

El material didàctic de l'assignatura consta dels següents cinc mòduls:

Mòdul 1: Introducció a la programació
S'exposen els conceptes bàsics que es fan servir en programació.
 
Mòdul 2: Introducció a l'algorísmica
Es descriuen els objectes bàsics de l'algorísmica.
 
Mòdul 3: Tractament seqüencial
Es presenten els esquemes bàsics de cerca i recorregut en una seqüència.
 
Mòdul 4: Tipus estructurats de dades
Ensenya com construir tipus de dades estructurats a partir dels bàsics.
 
Mòdul 5: Introducció a la metodologia de disseny descendent
Es presenta una metodologia per a emprendre sistemàticament projectes de programació complexos.

Amunt

Materials de programació Web
Manual bàsic de PHP PDF
Manual bàsic de PHP Web
Programació PDF

Amunt

 • Materials didàctics de l'assignatura: Són la base teòrica per al correcte seguiment de l'assignatura. També els rebreu a casa en paper.
 • Manual bàsic de PHP: Aquest manual introdueix un entorn i un llenguatge de programació concret que permetran posar en pràctica els coneixements apresos en els materials didàctics. Concretament, el manual presenta un llenguatge de programació PHP (PHP Hypertext Pre-processor) i dóna les pautes de traducció de la notació algorísmica a PHP.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt