Fonaments i evolució de la multimèdia Codi:  06.506    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

En aquesta assignatura s'analitza l'evolució recent dels mitjans digitals, els llenguatges associats i les aplicacions interactives, amb una especial atenció al programari des de la seva visió teòrica i la seva importància per a la cultura contemporània. S'estudia també -des d'una perspectiva general- la història de les TIC i els canvis generats per l'aparició d'Internet en el sector dels mitjans de comunicació, específicament, l'impacte de la convergència digital en el camp de la creacio i producció de continguts digitals interactius. Des d'una visió teòrico-pràctica l'estudiant analitzarà diferents aplicacions multimèdia, estudiant les diferents tècniques de programari i reflexionant sobre la seva significació cultural.

A través de l'estudi del programari cultural, l'assignatura constitueix una porta d'entrada a les temàtiques centrals del grau: llenguatge visual i disseny, llenguatge de programació i marcatge, metodologies de desenvolupament centrat en l'usuari, mercat i producció de continguts digitals, etc. A més a més, des de la pràctica, es treballa l'anàlisi i la reflexió a l'entorn del programari i la seva significació cultural, competències imprescindibles per a la formació de qualsevol professional del sector.

Amunt

Fonaments i evolució de la multimèdia és una assignatura introductòria al món dels mitjans digitals. El programari ha esdevingut el protagonista principal en el discórrer de la societat actual, les estructures socials depenen cada cop més de les eines informàtiques, la majoria de parcel·les de la vida dels ciutadans tenen relació amb la tecnologia i, per tant, amb el programari.  El seu estudi, doncs, esdevé quelcom necessari per a entendre l'esdevenir dels nous mitjans i la transformació cultural de la societat contemporània. 

A través de l'estudi del programari de mitjans s'incideix en la història dels mitjans digitals, la creació d'algoritmes, les noves estructures de dades i la reflexió sobre la importància de l'impacte cultural de la tecnologia, a fi i a bé de desenvolupar un discurs crític eficient per a parlar dels mitjans digitals.

L'estudi de la teoria del programari, i el treball pràctic detectant i analitzant les diferents tècniques que vertebren les aplicacions, permeten a l'estudiant enfocar correctament la comprensió dels mitjans digitals, així com els processos de desenvolupament, promoció i interacció amb l'usuari. L'estudi del programari com a quelcom més que una simple eina informàtica és indispensable per a desenvolupar un perfil professional complet i adequat a l'entorn en el que es desenvolupen la multimèdia i la hibridació dels mitjans.

Amunt

En aquesta assignatura es fa una aproximació inicial al sector dels nous mitjans, als productes interactius i als professionals que hi treballen.

Qualsevol perfil professional relacionat amb la creació, difusió o gestió dels nous mitjans digitals necessita de la comprensió del programari més enllà del seu funcionament bàsic. A Fonaments i evolució de la multimèdia s'assenten les bases per a la formació d'un discurs crític i sostenible apte per a la presa de decisions, la gestió de projectes i la creació de nous mitjans digitals a l'entorn professional de les noves tecnologies.

Amunt

Aquesta assignatura no té requisits previs. Els estudiants que reuneixen els requeriments per accedir a la Universitat es pressuposa que tenen les competències acadèmiques bàsiques necessàries per poder cursar aquesta assignatura.

Amunt

El graduat/da en Multimèdia de la UOC és una persona capaç de crear i produir continguts digitals multimèdia, de dissenyar amb criteri estètic i funcional aplicacions interactives, de programar a partir dels llenguatges adequats, de planificar i gestionar la seva realització, i d'analitzar les tecnologies i tendències de mercat per a trobar les respostes apropiades a les demandes i als recursos d'un context concret.

En un entorn com el de les TIC, el graduat/da en Multimèdia per la UOC ha de ser una persona capaç d'adaptar-se a les tecnologies emergents, utilitzar-les de forma eficient i integrar-les al costat d'altres mitjans que la societat de la informació posa a seu abast. Del graduat en Multimèdia s'espera, a més de saber adaptar-se a un entorn canviant de forma eficient, àgil i flexible, que sigui capaç de trobar solucions innovadores i dissenyar propostes creatives; també que sigui capaç d'analitzar problemes complexos en el nivell d'abstracció adequat, identificant les entitats que els formen i el paper de cadascuna d'elles. En conseqüència, s'espera que sigui capaç de formalitzar el problema i avaluar les possibles alternatives, per posteriorment desenvolupar i implementar la solució més adequada.

 En aquesta assignatura es fa una aproximació inicial al sector dels nous mitjans, als productes interactius i als professionals que hi treballen.

 Les competències que es treballen en aquesta assignatura són les següents:

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals
 • Capacitat per innovar i generar noves idees
 • Capacitat per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions del mercat
 • Capacitat per capturar, emmagatzemar i modificar informació d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual
 • Capacitat d'organitzar i gestionar la informació utilitzant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndards
 • Capacitat per atendre adequadament consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de forma precisa l'entorn d'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles

Amunt

 1. Introducció al software com a motor de les societats contemporànies i anàlisi de la importància dels estudis sobre el software cultural. 
 2. El software de mitjans i els metamitjans. Tècniques independents i tècniques específiques.
 3. Hibridació i multimèdia, l'evolució de l'ordinador com a metamitjà. 
 4. La evolució del software: algoritmes i estructures de dades, metamitjans i monomitjans,...
 5. El software en acció i el disseny de mitjans. Espais tridimensionals, capes i les formes variables. 

Amunt

Vídeo Audiovisual
Vídeo de presentació de l'assignatura Audiovisual
Blog Web

Amunt

 Manovich, Lev Los principios de los nuevos medios: 

[Accés al primer capítol del llibre El lenguaje de los nuevos medios on s'expliquen els principis dels nous mitjans]

Imatges

 • http://www.picol.org/index.php
 • Stock.XCHNG (free - cal inscripció)
 • Veer (free - cal inscripció)

Imatges sota llicència Creative Commons:

 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Portada 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt