Matemàtiques per a multimèdia I Codi:  06.507    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura es dedica als camps de les Matemàtiques que tenen una relació més clara amb els àmbits dels gràfics que es veuen dins del grau de Multimèdia. Es tractaran els temes bàsics de proporcions, la geometria cartesiana plana i tridimensional, i la geometria fractal.

Amunt

L'assignatura té la seva continuació en Matemàtiques per a multimèdia II, i està relacionada amb totes les assignatures en que apareixen el disseny gràfic i els gràfics en tres dimensions.

Amunt

Tots aquells camps professionals en què hi té efecte la relació entre matemàtiques i disseny, especialment els del disseny gràfic i el món dels gràfics per ordinador, especialment en tres dimensions.

Amunt

No es requereixen coneixements previs.

Amunt

No es requereixen coneixements matemàtics previs més enllà dels obligatoris del batxillerat.

Amunt

Competències transversals EIMT:

 • Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per innovar i generar noves idees.

Competències específiques comunes EIMT:

 • Capacitat d'utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics per comprendre els sistemes TIC.
 • Capacitat d'analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per abordar-ho i resoldre-ho.

Competències específiques de Multimèdia:

 • Capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia usant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.
 • Capacitat per crear, modelar i animar imatge sintètica 2D i 3D.

Competències específiques de l'assignatura:

 • Saber els fonaments matemàtics per aplicar-los a la resolució de problemes.
 • Saber el llenguatge matemàtic per expressar coneixement científic.
 • Saber aplicar la representació formal i el raonament científic rigorós.
 • Conèixer els fonaments matemàtics per al disseny.
 • Conèixer els fonaments matemàtics per a la informàtica gràfica.

 

Amunt

L'assignatura es composa de vuit blocs teòrics i els corresponents mòduls de material docent. 

Mòdul 1: Flash per l'animació i el grafisme digital.
És un mòdul transversal pràctic, que consisteix en la implementació amb el programari Flash d'exercicis dels diferents blocs temàtis. Aquest programari s'estudia i s'instal·la seguint les indicacions del material de l'aula i les indicacions dels consultors.

Mòdul 2: Teoria de nombres per a disseny.
Es revisen els diferents tipus de nombres i les operacions associades.

Mòdul 3: Trigonometria aplicada al disseny gràfic.
Es revisen les definicions, llenguatge i conceptes de la trigonometria que s'aplica al disseny.

Mòdul 4: Disseny i proporció.
Es dedica a la proporció en el disseny. S'hi estudien les propietats matemàtiques de les proporcions que s'han considerat, clàssicament, més harmonioses i belles, com la proporció àuria, les proporcions racionals i les de tipus "arrel d'n". Se'n veurà el seu ús al llarg de la història i actual, així com la seva aparició en la natura.

Mòdul 5: Geometria fractal.
Es dedica a la geometria fractal, començant pels primers fractals i els més senzills, passant després als conceptes bàsics de la teoria fractal i el seu ús en disseny.

Mòdul 6: Matrius en el grafisme digital i en el desenvolupament de webs. 
Es revisen les definicions matemàtiques de matrius i els elements de geometria cartesiana associats i la seva aplicació al disseny.

Mòdul 7: Simetria i disseny.
Es tractarà el tema de la simetria, bàsic en el disseny de rosasses, sanefes i mosaics periòdics. S'estudiaran les isometries del pla i de l'espai i, després, els grups de simetria.

Mòdul 8: Grafisme digital 2D i 3D.
És tracta la geometria cartesiana de dues i tres dimensions, amb l'objectiu que s'entenguin les bases matemàtiques (i algorítmiques) que hi ha al darrera dels gràfics en tres dimensions generats per ordinador.

Hi ha, a més, tres anexos corresponents a ampliació del contingut, de caracter opcional i no avaluable.

Annex 1. Aspectes bàsics i sistemes de coordenades.

Annex 2. Transformacions geomètriques.

Annex 3. Corbes i superfícies.

Amunt

Matemàtiques per a multimèdia I PDF
Vídeo Audiovisual
Matemàtiques per a multimèdia I Web

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt