Matemàtiques per a multimèdia II Codi:  06.508    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Al llarg de la seva activitat, el futur graduat de Multimèdia realitzarà tota una sèrie de tasques que tenen una base fortament matemàtica, que estudiarem en aquesta assignatura.

Distingirem dos grans blocs: un de dedicat al que podríem anomenar les "matemàtiques de la transmissió de la informació" i un altre dedicat a l'estadística. El primer bloc explica els fonaments dels codis que s'utilitzen per transmetre informació en qualsevol xarxa digital, de com es pot protegir aquesta informació de l'accés per part de persones no autoritzades i de com comprimir la informació per minimitzar els temps i costos de transmissió i emmagatzematge. El segon bloc ens donarà eines, sobretot, per analitzar de manera global grans volums de dades i extreure'n informació a partir de la qual podrem prendre decisions.

Amunt

L'assignatura es situa a continuació de la prèvia Matemàtiques per a Multimèdia I i és la seva prolongació però, com aquesta, no té coneixements matemàtics previs exigibles més enllà dels pertanyents als de les matemàtiques del batxillerat. L'ús de formulisme matemàtic és més intens que a Matemàtiques I, però no hauria de ser radicalment més complicada.

Amunt

La primera part de l'assignatura dóna coneixements i competències que composen la base científica i matemàtica de tot allò referent a la comunicació de dades a través de la xarxa. És, per tant, especialment rellevant per als professionals del web.

De la mateixa manera, l'estadística introductòria que veurem a la segona meitat ens permetrà, primer, descriure acuradament fenòmens com ara el comportament dels usuaris en un lloc web i ens donarà la base per a, a l'assignatura Comportament d'usuaris, poder actuar i prendre decisions per tal de millorar el rendiment d'aquest lloc web en funció de les dades que puguem recollir.

Amunt

Com s'ha esmentat prèviament, els coneixements previs estan continguts dins del currículum matemàtic del batxillerat.

Amunt

L'assignatura es composa de 6 mòduls.

El primer mòdul estudia la codificació de la informació per tal de digitalitzar-la i transmetre-la de manera que es minimitzin els errors durant el seu emmagatzematge i transmissió. Introduirem els conceptes d'alfabet, dígits, distància de Hamming, redundància o bits de paritat, entre d'altres.

El segon mòdul i tercer mòduls es dediquen a la criptografia. Al segon ens centrarem a la clau privada. Alguns dels criptosistemes que s'hi veuran són el de Juli Cèsar, Vignère, Vernam, els de flux, el sistema DES i el més actual AES. Al tercer mòdul introduirem la criptografia de clau pública. Explicarem el funcionament del sistema RSA, parlarem dels fonaments de la signatura digital i, finalment, estudiarem com s'utilitzen aquests coneixements en el sistema PGP. Per acabar farem una breu incursió en el tema de les marques d'aigua (watermarking, fingerprinting) i com s'utilitzen a la pràctica.

El mòdul quatre es dedica a la compressió de dades, tant amb pèrdua com sense. Estudiarem el mètode de Huffman, la compressió diferencial, el mètode RLL, la compressió aritmètica i la LZW, d'entre els mètodes sense pèrdua. Pel que fa als mètodes amb pèrdua, ens centrarem en els fonaments de la compressió d'imatges amb els algorismes que hi ha al darrera de GIF i JPEG.

Finalment, els darrers dos mòduls de l'assignatura es dediquen a l'estadística. Es comença a partir de l'estadística descriptiva amb una introducció a l'anàlisi de dades i s'acaba amb un mòdul de combinatòria i introducció a la probabilitat. 

Amunt

Probabilitat PDF
Exercicis d'Estadística Web
Estadística descriptiva PDF
Matemàtiques per a multimèdia II Web
Matemàtiques per a multimèdia II PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt