Física per a multimèdia Codi:  06.509    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura Física per a multimèdia pretén donar la formació en Física necessària per als estudiants del Grau de Multimèdia.

El principal punt d'interès que té la Física per al futur Graduat en Multimèdia resideix en la possibilitat de plasmar en una presentació multimèdia el comportament d'un objecte real, la qual cosa permet realitzar simulacions i animacions realistes.

A més, tenir els coneixements bàsics de física permet entendre les noves tecnologies i, fins i tot, preveure cap a on podran anar els futurs avenços.

També pretén formar a l'estudiant amb aquells coneixements científics que li ajudin a entendre millor determinats processos associats a la producció multimèdia, com per exemple la naturalesa del so per al seu tractament per ordinador.

Amunt

Per il·lustrar i practicar els coneixements adquirits en l'assignatura es programarà en Processing, per la qual cosa és convenient disposar d'un mínim de coneixements sobre el tema, encara que el nivell de sofisticació dels exercicis en aquest aspecte és baix. Pel seu enfocament, l'assignatura és similar a les assignatures de matemàtiques del pla d'estudis. I, atès que tracta de realitzar animacions realistes, està relacionada amb Animació per ordinador.

 

Amunt

La Física, sobretot la Cinemàtica, té un gran camp d'aplicació per als estudiants de Grau de Multimèdia. A títol d'exemple, qualsevol joc d'una complexitat mitjana requerirà de l'aplicació de les lleis bàsiques de la dinàmica (conservació de la quantitat de moviment, càlcul d'equacions de moviment, etc), i jocs i aplicacions 3D complexes requeriran de càlculs més avançats com la detecció de col·lisions, o els posicionaments predictius.

Amunt

És convenient, però no imprescindible, comptar amb coneixements de:

  • matemàtiques bàsiques (càlcul vectorial, resolució de sistemes d'equacions i operacions matemàtiques)
  • programació bàsica, per aplicar-los al llenguatge Processing.

Amunt

No és obligatori haver cursat cap assignatura prèvia a Física per a Multimèdia. Tanmateix, és recomanable haver cursat, o cursar al mateix temps, Matemàtiques per a Multimèdia.

Amunt

·Introduir els conceptes físics necessaris per entendre el món multimèdia. Es pretén facilitar la comprensió de les bases físiques dels elements que componen els sistemes multimèdia amb la finalitat de conèixer i aprofitar al màxim les seves possibilitats.

·Introduir els conceptes necessaris per representar la realitat física que ens envolta d'una manera fidel. Es realitzaran simulacions i animacions realistes basades en les lleis de la Física.

·Comprendre la naturalesa i propietats de les ones, fent especial recalcament en les ones sonores.

·Comprendre la naturalesa dels fenòmens elèctrics, magnètics i electrònics.

Amunt

En el mòdul "Introducció a la física" coneixerem el mètode científic, en el qual es basa la ciència física i, de fet, la resta de les ciències experimentals. Aprendrem què és un fenomen físic, per distingir-ho d'altres tipus de fenòmens que succeeixen a la natura, i serem capaços de mesurar els fenòmens físics mitjançant els conceptes de magnitud i d'unitat. Ens motivarem en l'estudi de la Física coneixent les partícules fonamentals de les quals estan fetes tant matèria com energia, així com els fenòmens físics que expliquen el funcionament dels diferents dispositius multimèdia.

En el mòdul "El moviment i les forces. Claus per a una animació realista" recordarem els fonaments de l'estudi del moviment i aprendrem a determinar mitjançant relacions matemàtiques la posició dels objectes durant el seu moviment, amb la finalitat de poder realitzar simulacions i animacions realistes. Estudiarem els diferents tipus de moviment i les seves causes. Entendrem el concepte d'energia i la seva utilitat per realitzar animacions, descobrirem què és i com afecta la gravetat al moviment, i tindrem les eines necessàries per realitzar animacions d'explosions i xocs.

En el mòdul "Moviment ondulatori" veurem què és una ona, quins són els seus possibles tipus i els conceptes que la caracteritzen: freqüència, període i longitud. Aplicarem els coneixements adquirits sobre ones en general a la naturalesa del so. Estudiarem les propietats i la percepció del so, així com el comportament específic de les ones sonores i l'acústica. 

En el mòdul "Òptica" estudiarem els principis que determinen la formació d'imatges mitjançant lents i miralls. Aprendrem com s'apliquen aquests principis en les càmeres fotogràfiques i en els dispositius de visió estereoscópica.

En el mòdul "La màgia de l'electromagnetisme" s'introdueix l'electricitat i els conceptes de càrrega, camp i potencial elèctric, de camp  magnètic i de la seva generació mitjançant imants i solenoides, així com del seu paper en el registre d'informació.  L'electromagnetisme ha estat i és clau en el desenvolupament de la informàtica.

En el mòdul "Com organitzar una societat de milions d'electrons. Funcionament bàsic dels components electrònics" aprendrem les bases dels circuits i components electrònics que formen els ordinadors. Serem capaços d'identificar quin paper fan en un circuit electrònic els seus components i ens introduirem a les bases de l'electrònica digital.

Amunt

Física per a multimèdia Web
Física per a multimèdia PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt