Disseny d'interfícies multimèdia Codi:  06.519    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

En aquesta assignatura s'explica amb perspectiva històrica l'evolució de les interfícies gràfiques considerant els diferents àmbits temàtics implicats en la producció d'interactius i examinant les seves característiques en el disseny d'interfícies. Es treballen també els aspectes i factors que intervenen en tot procés interactiu entre les persones i els ordinadors. Així mateix, es desenvolupa la capacitat de dissenyar interfícies d'acord amb els criteris i orientacions proposats per la metodologia de Disseny Centrat en l'Usuari a través de la creació els recursos conceptuals, creatius i tècnics adequats a cada interfície. A més, es practica la presa de decisions en relació amb el disseny d'interfícies d'acord amb les pautes dels diferents nivells d'accessibilitat i la informació obtinguda a través de sistemes d'avaluació. I finalment, s'estudien els paràmetres necessaris per incorporar aspectes emocionals al disseny de la interfície. Al mateix temps, es desenvolupa la capacitat d'anàlisi i justificació d'interfícies de disseny propi o aliè.

Amunt

Disseny d'interfícies multimèdia és una assignatura de 4rt. semestre. És important tenir en compte els requisits previs i cursar-la després d'Arquitectura de la informació, ja que ambdues assignatures estan plantejades amb continuïtat.

Amunt

L'assignatura es projecta en el disseny d'interfícies multimèdia de tot tipus, tenint en compte la diversitat d'usuaris, necessitats, gèneres, plataformes i tecnologies.

Amunt

Per cursar l'assignatura amb èxit és important haver adquirit previament coneixements sobre disseny gràfic, llenguatge visual, llenguatges i estándars web, narrativa interactiva i especialment arquitectura de la informació.

Amunt

Es recomana cursar-la després d'Arquitectura de la Informació.

Amunt

L'objectiu principal de l'assignatura consisteix en que l'estudiant adquireixi les competències necessàries per a dissenyar interfícies multimèdia.

Competències generals del Grau

  • Capacitat per innovar i generar noves idees
  • Crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia usant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal
  • Conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i esquemes d'interacció de les aplicacions i dispositius d'accés a la informació digital

Competències de l'assignatura

  • Conèixer els aspectes i factors que intervenen en tot procés interactiu entre les persones i els ordinadors
  • Capacitat d'explicar amb perspectiva històrica l'evolució de les interfícies gràfiques considerant els diferents àmbits temàtics en la producció d'interactius i examinant les seves característiques i les seves implicacions en el disseny d'interfícies.
  • Capacitat de dissenyar interfícies d'acord amb els criteris i orientacions proposats per la metodologia de Disseny Centrat en l'Usuari.
  • Capacitat de desenvolupar els recursos conceptuals, creatius i tècnics que permeten atribuir les característiques formals més adequades a cada interfície.
  • Capacitat de prendre decisions de disseny d'interfícies d'acord amb les pautes dels diferents nivells d'accessibilitat i la informació obtinguda a través dels sistemes d'avaluació existents.
  • Capacitat per tenir en compte els paràmetres necessaris per incorporar aspectes emocionals al disseny de la interfície.

Amunt

Disseny centrat en l'usuari

Gèneres

Entorns

Usabilitat

Disseny gràfic

Accessibilitat

Responsive design

Amunt

Disseny d'interfícies multimèdia PDF
Disseny d'interfícies multimèdia Web
Estudi de cas: El disseny de la interficie de la revista Mosaic Web
Recursos web sobre Interfícies Web
Design Toolkit Web

Amunt

Els materials principals de l'assignatura són aquests:

Interfícies per a sistemes multimèdia (disponible a Materials de l'aula)

material web i PDF

Espai de recursos web per al disseny d'interfícies (multimedia.uoc.edu/blogs/dii/) (disponible a Materials de l'aula)

material web

L'Estudi de cas: El disseny de la interfície de la revista Mosaic és un material complementari.

 

A més a més questa assignatura té associat el Laboratori d'eines de disseny per a donar suport al treball amb el programari amb un Espai de recursos web sobre eines de disseny (disponible a Fonts d'informació de l'aula i a l'aula de Laboratori)

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt