Integració digital de continguts Codi:  06.520    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Des de l'aparició dels primers ordinadors, hi ha hagut una tendència creixent en la digitalització de tot tipus d'informació. A mesura que les eines de càlcul han anat augmentant les seves prestacions, el tipus d'informació introduïda i emmagatzemada de forma massiva en els ordinadors ha anat creixent en complexitat fins a arribar a l'estat actual, en el que gairebé qualsevol tipus pot ser emmagatzemat de forma digital. Des de petits textos fins a pel·lícules senceres, passant per aplicacions, jocs, fotografíes i cançons, poden ser manipulats, transmesos i emmagatzemats de forma digital. Donat que el camp de la multimèdia utilitza tota aquesta varietat d'informació digital, es fa necessari comprendre els processos de digitalització de la mateixa i saber com preservar i recuperar aquesta diversitat de continguts digitals. En aquesta assignatura s'estudia com s'integra la informació d'àudio i imatge, inicialment d'àmbit físic, en l'àmbit digital.

L'assignatura d'integració digital de continguts està estructurada en tres mòduls: En el primer es tracta el llenguatge de programación Processing; en el segon, la digitalització de la informació d'àudio; i en el tercer, la digitalització d'imatges estàtiques.

El contingut de tots els mòduls es treballa conceptualment, mitjançant eines d'autor i mitjançant el llenguatge de programació Processing. A l'inici de l'assignatura, al primer mòdul, es realitza un extensiu treball introductori d'aquest llenguatge per poder aprofitar al màxim les seves possibilitats pel que fa al tractament d'àudio i imatge digital. Les eines utilitzades són Photoshop, Gimp i Audacity. Es disposa també d'accés a un laboratori de suport.

 

 

Amunt

Aquesta assignatura es troba associada a la temàtica tecnològica del grau, concretament dins de la matèria  de tecnologies d'àudio i vídeo.

 

 

Amunt

Donat l'extens àmbit en que es poden utilitzar els processos i conceptes desenvolupats a l'assignatura, els seus camps professionals són molt amplis. Per exemple, tenim: creador de continguts multimèdia, dissenyador gràfic per a la web, dissenyador d'interfícies, programador multimèdia, tècnic d'audio i vídeo, tècnic en contingut multimèdia, tècnic en tecnologies i productes multimèdia, especialista en tecnologies rich media i especialista en creació multimèdia. Aquestes professions es beneficien dels coneixements obtinguts a partir de cursar aquesta assignatura.

Amunt

Aquesta assignatura es recomanable realitzar-la tenint coneixements de programació (hi ha una pràctica on es suposa que es té aquests coneixements bàsics), disseny d'interficies i animació. Dins del pla d'estudis es tradueix a realitzar-la un cop superades les assignatures de programació web, disseny d'interfícies multimèdia i animació. La primera, per poder aprofitar millor les activitats de programació de l'assignatura i les altres dues per assolir un grau de maduresa de coneixements necessari per apreciar les característiques i la necessitat d'integrar la informació d'àudio i imatge de forma digital en l'àmbit de treball del sector multimèdia.

 

 

Amunt

L'objectiu principal de l'assignatura d'integració digital de continguts consisteix a entendre i practicar els processos relacionats amb la digitalització de continguts d'àudio, imatge i vídeo. S'inclouen conceptes com el de la pròpia digitalització d'aquests continguts i processos com la seva captura, anàlisi, representació i emmagatzematge dels mateixos.

En aquesta assignatura, l'estudiant també obtindrà els coneixements necessaris per poder manipular àudio, imatge i vídeo, encara que de forma limitada. Es recomana cursar aquesta assignatura abans de la de tractament i publicació d'àudio i la de tractament i publicació d'imatge i vídeo, les quals aprofundeixen en diferents aspectes dels tres tipus de contingut introduïts a integració digital de continguts.

Els estudiants d'aquesta assignatura tenen lliure accés al laboratori de programació creativa, on es proposen activitats optatives i es resolen dubtes, inquietuds i incidències tècniques derivades de l'ús de Processing, el llenguatge que s'introdueix a l'assignatura i amb el qual es treballen els conceptes a nivell de codi.

En el cas de Grau en Multimèdia, es recomana haver realitzat l'assignatura de programació abans de cursar aquesta assignatura.

Amunt

Aquesta assignatura treballa les següents competències de grau:

- Capacitat per a utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics i comprendre els sistemes TIC
- Capacitat per a analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per a abordar-lo i resoldre'l
- Capacitat per a capturar, emmagatzemar i modificar informació d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual
- Capacitat per a fer servir de manera adequada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions
- Capacitat per a integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals
- apacitat per a atendre adequadament consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de manera precisa l'entorn d'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles
I té com a objectius, els següents:
- Saber capturar audio i imatges de forma eficient i eficaç
- Saber digitalitzar eficientment i eficaç continguts d'àudio i imatge
- Saber operar de forma digital amb senyals digitals d'àudio i imatge
- Saber interpretar i modificar informació auditiva de forma freqüencial

- Capacitat per a utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics i comprendre els sistemes TIC

- Capacitat per a analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per a abordar-lo i resoldre'l

- Capacitat per a capturar, emmagatzemar i modificar informació d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual

- Capacitat per a fer servir de manera adequada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions

- Capacitat per a integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals

- Capacitat per a atendre adequadament consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de manera precisa l'entorn d'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles

I té com a objectius, els següents:

- Enregistrar àudio i imatges de forma eficient i eficaç

- Digitalitzar eficientment i eficaç continguts d'àudio i imatge

- Operar de forma digital amb senyals digitals d'àudio i imatge

- Interpretar i modificar informació auditiva de forma freqüencial

 

 

Amunt

L'assignatura està organitzada en tres mòduls:

Mòdul 1: Programació amb contingut digital

Mòdul 2: Àudio digital

Mòdul 3: Imatge digital

 

Amunt

Processing Web
Processing PDF
Integració digital de continguts Web
Integració digital de continguts PDF

Amunt

L'assignatura compta amb:

- Materials en suport paper i web per l'estudi dels continguts desenvolupats a l'assignatura

- Guies d'aprenentatge dels programaris d'Adobe Photoshop i Audacity

- Recursos addicionals de referència sobre el llenguatge de programación de Processing, tant guies com tutorials, disponibles en línia

- Accés al laboratori de programació creativa, on es poden plantejar dubtes tècnics sobre Processing i accedir a pràctiques i activitats completamente optatives per a qui necessiti o desitgi pràctica adicional

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt