Disseny de bases de dades Codi:  06.522    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura de Disseny de Bases de dades té com a objectiu principal introduir als estudiants el món de les bases de dades. La tecnologia de les bases de dades és el mecanisme habitual que s'utilitza per gestionar, manipular i emmagatzemar grans volums de dades de forma persistent. Per poder guardar aquesta informació en un ordinador serà necessari determinar primer la seva estructura i disposar d'algun mecanisme (model) per poder representar-la en un ordinador. Després haurem d'introduir les dades, que són la representació de la informació, i disposar de llenguatges que ens permetin la seva gestió i recuperació.

Tot i que existeixen diferents enfocaments per a l'estudi de les bases de dades, ens centrarem en les bases de dades relacionals, ja que segueixen sent les més utilitzades. Concretament, s'estudiaran els fonaments teòrics del model de dades relacional i alguns llenguatges que s'utilitzen per manipular les bases de dades. També es veurà com podem estructurar adequadament les dades contingudes en una base de dades i finalment, com accedir-les des d'aplicacions web.

Amunt

 • Dissenyador d'aplicacions multimèdia pel web
 • Programador web
 • Administració de continguts Web dinàmics
 • Administrador de bases de dades
 • Administrador de serveis web

Amunt

És necessari tenir coneixements bàsics sobre programació i HTML/JavaScript.

També són aconsellables coneixements mínims sobre xarxes client/servidor, Internet i protocols HTTP i FTP.

Amunt

 • Saber que son les dades, les bases de dades i els sistemes gestors de bases de dades (SGBD)
 • Conèixer els models de dades per a presentar les dades, ja sigui a nivell conceptual com lògic.
 • Conèixer el model relacional i saber crear i manipular una base de dades amb el llenguatge SQL.
 • Saber seleccionar, instal·lar i configurar un SGBD adequat per al desenvolupament d'una determinada aplicació web o multimèdia
 • Saber accedir a una BD per a la seva consulta i/o modificació
 • Saber accedir a una BD des d'aplicacions Web.
 • Saber formular consultes en SQL i en concret, per a la generació de Webs dinàmiques

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura s'estudiaran a partir dels materials que trobareu a  les aules de teoria (06.522) i Laboratori (76.555) depenent de si son continguts a teòrics o més pràctics. Al costat de cada mòdul afegirem una (T) o (L) respectivament.

 • Fonaments de bases de dades (T)
 1. Les dades i les bases de dades
 2. Disseny i desenvolupament d'una base de dades
 • Disseny conceptual de bases de dades (T)
 1. El model ER
 2. Exemples de modelatge
 • Llenguatge SQL (T)
 1. Sentencies de definició de dades
 2. Sentencies de manipulació de dades
 3. Sentencies de concessió i revocació de privilegis
 • Disseny lògic i transformació de conceptual a lògic (T)
 1. El model relacional
 2. Transformació del model ER al model relacional
 3. Teoria de la normalització
 4. El àlgebra relacional
 • Programació amb bases de dades (T)
 1. Estructura d'un SGBD relacional
 2. Estructures de programació en SQL
 3. Concurrència i transaccions
 • Configuració i instal·lació de sistemes en local (L)
 1. Introducció i descàrrega dels arxius d'instal·lació
 2. Posada en marxa d'un paquet de servidors per a Windows (WAMP)
 3. Posada en marxa d'un paquet de servidors per a Linux (LAMP)
 4. Posada en marxa d'un paquet de servidors per a Mac (MAMP)
 5. Comprovacions de funcionament
 6. Programari addicional
 7. Crear llocs web: configuració de virtual hosts
 8. Accés a MySQL en entorn local i creació d'una base de dades
 9. Instal·lació d'un editor de codi PHP
 • Configuració i instal·lació de sistemes en remot (L)
 1. Informació d'usuari per a accedir al sistema remot
 2. Accés a l'espai d'emmagatzemament remot
 3. Accés al servidor MySQL remot
 4. Creació, exportació i importació d'una base de dades
 5. Annex: Codis emprats als exemples
 • MySQL (L)
 1. Alguns SGBDR comercials i de codi obert
 2. Per què MySQL
 3. Eines proporcionades amb MySQL
 4. Utilització bàsica de MySQL amb Windows (altres plataformes suportades al curs: Linux, Mac OSX)
 5. Sentències SQL a MySQL
 6. Tipus de dades i tipus de columnes MySQL
 7. Practicant amb una base de dades d'exemple
 8. Eines gràfiques de MySQL
 9. Còpies de seguretat a MySQL (mysqldump)
 • Llenguatge PHP (L)
 1. Per què PHP
 2. PHP, un llenguatge encastat (embedded)
 3. Sintaxi
 4. Treballar amb variables
 5. Taules (arrays)
 6. Operadors
 7. Estructures de control
 8. Funcions
 9. Manipulació de cadenes
 10. Expressions regulars
 11. Reutilitzar codi
 12. Treballar amb fitxers
 13. Tractament d'errors
 • Accés a bases de dades amb MySQL (L)
 1. Estats en l'execució de sentències SQL
 2. Paràmetres de configuració de la connexió
 3. Realització i comprovació de la connexió
 4. Inserció, modificació i eliminació de dades
 5. Consulta de dades
 6. Desconnexió de la base de dades
 7. Gestió i control d'errors i obtenció d'informació
 8. Consideracions generals i bones pràctiques
 9. Annex: Codi emprat als exemples
 10. Manuals i fonts d'informació addicionals
 • Programació amb HTML i PHP a través d'exemples (L)
 1. Caràcters especials
 2. Ús de formularis HTML
 3. Obtenció de dades d'un formulari amb PHP
 4. Seguretat en l'entrada de dades: protecció contra atacs de SQL-Injection

Amunt

Disseny de bases de dades PDF
Teoria de la normalització PDF
El llenguatge SQL I PDF

Amunt

El material de l'assignatura es troba repartit entre les aules de teoria 06.522- Disseny de Bases de Dades i 76.555-Laboratori de PHP y MySQL. Els trobareu a l'aula. No s'envien en suport paper.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt