Mitjans interactius Codi:  06.523    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Col·laborar en un wiki, participar en un fòrum virtual, actualitzar el perfil en una xarxa social, comprar un producte on-line,  conversar en un xat, visitar un museu acompanyats d'un dispositiu que ens dóna informació detallada de les obres en temps real, o bé guiar-nos per les carreteres d'una ciutat gràcies a un dispositiu inalàmbric s'han convertit en activitats totalment normalitzades en el nostre dia a dia. Aquestes activitats són possibles gràcies a les infraestructures de telecomunicacions, als dispositius de hardware i a programes informàtics. A Mitjans Interactius s'analitzarà amb detall l'ecosistema on es desenvolupa entre altres disciplines, la Multimèdia.

En el primer mòdul de l'assignatura es contextualitza el moment històric i social on apareixen aquest seguit de tecnologies, en concret revisant l'evolució dels mitjans de masses als mitjans interactius. La segona part de l'assignatura estudia amb profunditat les tendències actuals dels mitjans digitals i les principals problemàtiques derivades.

Aquest anàlisis i context, acompanyat d'un seguit d'exercicis de conceptualització, prototipatge i disseny, serviran per adquirir una visió més robusta i sòlida de l'entorn on es desenvolupa la Multimèdia.

Durant tot el curs, a mitjans interactius, treballarem la proposta de solucions a l'entorn d'una problemàtica social i cultural relacionada amb l'àmbit digital així com diferents competències per desenvolupar el pensament crític i ser capaços d'expressar-ho.

Per això el curs es divideix en dues grans parts. A la primera, relacionada amb la PAC1 i la PAC2, treballarem en la creació d'un article crític prenent de referència les publicacions habituals del sector.

A la segona part del curs, treballarem la mateixa problemàtica però des d'un enfocament diferent. Sobre la base del Big Data, l'Internet de les Coses, la intel·ligència artificial i passant per qualsevol altre tipus d'eina / concepte digital que l'estudiant proposi, es proposaran solucions a la problemàtica analitzada.

El desenvolupament del pensament crític i la capacitat de detectar i analitzar problemàtiques culturals relacionades amb l'àmbit marca la diferència entre la creació d'un discurs pla, o un de crític i sostenible, que permeti tenir una posició més forta per proposar nous projectes o nous enfocaments digitals.

Amunt

Es tracta d'una assignatura de cinquè semestre que aprofita la maduresa de l'estudiant  i el coneixement tècnic adquirit al llarg del grau per tal de centrar-se en la conceptualització. Les eines apreses al llarg dels estudis i els coneixements teòrics de disseny, interfícies i programació s'aplicaran en projectes de caire més transversal. El punt d'interès està centrat en la qualitat de la conceptualització més que en la tècnica.

L'assignatura està vinculada als Fonaments de Disseny Gràfic i Interacció de primer semestre. 

Amunt

Entendre amb profunditat els mitjans interactius permetrà a l'estudiant enfocar la seva trajectòria cap a àmbits com la direcció de projectes multimèdia, community manager, disseny/conceptualització d'interfícies gràfiques entre d'altres. D'altre banda, per el seu caràcter transversal, qualsevol perfil professional de l'àmbit multimèdia podrà aplicar els coneixements adquirits en la seva disciplina.

Amunt

Tot i que no calen coneixements previs, donem per suposat que la majoria d'estudiants  han cursat els quatre semestres anteriors i per tant tenen coneixements bàsics de disseny, retoc d'imatge i programació.

Amunt

La ràpida evolució tecnològica dels nous mitjans fa què, massa sovint, avancem sense tenir temps de reflexionar i sentar les bases sobre les què avança la nostra societat. Amb l'evolució de la multimèdia és dóna el mateix fenomen, avancem en l'ús de les noves eines digitals sense parar-nos a pensar quines com són realment possibles o quines són les seves característiques més importants; tant a nivell físic i epistemològic com a nivell social. 

L'objectiu d'aquesta assignatura és fer un acostament teòrico-pràctic a l'entorn digital actual repassant l'evolució dels mitjans de comunicació i la seva vinculació amb la modernitat i establint un model de referència teòric que permeti a l'estudiant analitzar, criticar i millorar les plataformes interactives existents. 

Per a fer-ho es planteja una part més teòrica enfocada a l'adquisició de les bases en la crítica i la reflexió a l'entorn dels nous mitjans i un marc pràctic continuat que desemboca en la realització d'un projecte multimèdia original i ben documentat, adaptat a les característiques principals de l'entorn digital. 

L'estudiant adquirirà competències per a valorar l'evolució dels mitjans de comunicació i per a comprendre l'origen i la caracterització de l'entorn social i tecnològic actual. A més a més treballarà sobre la realització d'un projecte multimèdia des d'una òptica teòrico-reflexiva comprenent la importància del coneixement de l'entorn per a una correcta adaptació dels projectes. 

L'acostament als temes de debat actuals i la lectura de articles de referència a l'entorn de la multimèdia i l'entorn digital formaran a l'estudiant dotant-lo del vocabulari i el bagatge suficient per a fer reflexions fonamentades a l'entorn de les problemàtiques associades als nous mitjans. 

Amunt

L'ecosistema actual dels mitjans interactius digitals XML
L'ecosistema actual dels mitjans interactius digitals DAISY
L'ecosistema actual dels mitjans interactius digitals EPUB 2.0
L'ecosistema actual dels mitjans interactius digitals MOBIPOCKET
L'ecosistema actual dels mitjans interactius digitals KARAOKE
L'ecosistema actual dels mitjans interactius digitals HTML5
L'ecosistema actual dels mitjans interactius digitals PDF
Mitjans interactius Web
Mitjans interactius PDF

Amunt

Blog Mitjans Interactius

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt