Tractament i publicació d'àudio Codi:  06.525    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

La música porta acompanyant l'ésser humà des de temps ancestrals. De fet, la capacitat dels homes i dones en percebre sons ha esdevingut part essencial de la seva supervivència, desenvolupant i evolucionant un sentit, la oïda, amb unes capacitats increïbles de captar petites i grans variacions en la pressió de l'aire.

Ha estat difícil enregistrar els sons al llarg de la història. Les partitures han estat un dels pocs medis físics per tenir, d'alguna manera, enregistrat un so o peça musical. No obstant, per interpretar-lo calen instruments i persones que els facin servir. Fins a temps recents no s'ha tingut manera de tenir un emmagatzemament físic i estàtic d'un so, d'una peça musical, que pogués reproduir-se sense necessitat de cap ésser humà. Això es va aconseguir amb l'arribada d'equips electrònics i materials i tècniques electromagnètiques, però no ha estat fins fa ben poc, fins l'aparició del concepte de digitalització i les màquines que l'interpreten (els ordinadors), que no ha estat possible realitzar un enregistrament massiu d'informació sonora amb unes capacitat d'edició i manipulació difícilment imaginables uns segles enrere. Si, a més, afegim les capacitat d'interacció social i compartició que ofereix la xarxa, les possibilitats augmenten exponencialment.

En aquesta assignatura es treballen competències relacionades amb la creació i edició de la informació sonora, passant per comprendre els límits de l'audició humana, per poder crear efectes sonors i bandes musicals que es poden compartir amb altres persones a través de la xarxa.

Amunt

Aquesta assignatura pressuposa que l'estudiant ha adquirit les competències de l'assignatura d'integració digital de continguts, on es tracten les bases de la digitalització de diferents tipus d'informació. També està relacionada amb l'assignatura de física, on es parla del concepte d'ona, que pot resultar d'ajuda per entendre conceptes desenvolupats en aquesta assignatura.

L'assignatura optativa de plataformes de distribució i publicació es mostra com una possible continuació d'aquesta assignatura, fent més èmfasi en la part de distribució i publicació de continguts digitals.

Amunt

En desenvolupar competències relacionades amb les capacitats tècniques de creació i edició d'àudio, els camps professionals associats són, en realitat, tots aquells on la música i, en general, el so hi tenen representació significativa. La publicitat, creació musical, postproducció de material audiovisual, animació, gestió de continguts a la xarxa, accessibilitat i disseny web són alguns dels exemples on es treballa el contingut sonor i on cal un coneixement tècnic del mateix per assolir un nivell de qualitat imprescindible en els resultats obtinguts.

Amunt

És necessari haver adquirit les competències relacionades amb la digitalització de continguts, que són presents a l'assignatura d'integració digital de continguts.

Amunt

L'assignatura de tractament i publicació d'àudio té com a objectiu entendre els conceptes lligats a l'edició i creació d'àudio digital, creació de productes musicals i els procediments associats al seu tractament i els corresponents a la seva publicació digital.

En aquesta assignatura, l'estudiant obtindrà els coneixements necessaris per crear, analitzar, editar i publicar so a la xarxa. Es recomana haver cursat l'assignatura d'integració digital de continguts amb anterioritat, la qual tracta els principis bàsics de digitalització d'informació visual.

L'assignatura fa ús extensiu de les aplicacions d'Audition i Audacity, amb els quals es practiquen els continguts de la mateixa, tot i que no es limita a aquestes eines i l'estudiant pot utilitzar una altra si és el seu desig. També es fa ús d'aplicacions col·laboratives i obertes de la xarxa.

L'assignatura fa ús de diferents aplicacions d'edició de so (lliure i propietària d'Adobe, -aquesta última es subministra al llarg del Grau-), tant d'edició com de creació de sons. L'estudiant és lliure de triar el programari d'edició d'àudio que millor li convingui durant el curs, no havent de cenyir-se a una sola eina obligatòriament.

Amunt

Aquesta assignatura treballa les següents competències de grau:

- Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals

- Disposar dels fonaments matemàtics, estadístics i físics necessaris per comprendre els sistemes TIC

- Ser capaç d'analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per abordar-ho i resoldre-ho

- Capturar, emmagatzemar i modificar informació d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual

- Capacitat d'usar de forma apropiada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, disseny i implementació d'aplicacions

- Integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals

- Distribuir continguts multimèdia de manera eficient a través de les diferents plataformes disponibles (web, mòbil, televisió digital, etc.)

- Atendre adequadament consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de forma precisa l'entorn d'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles

 

També presenta els següents objectius específics:  

A. Coneixement de la percepció auditiva de la música i la veu humana

B.Capacitat de capturar, emmagatzemar i reproduir informació auditiva de forma eficient i eficaç

C. Capacitat de modificar informació digital per adaptar-la als requisits objectiu

D. Capacitat de generar el contingut auditiu d'una aplicació

E. Capacitat de crear el paisatge sonor d'una aplicació o contingut digital

 

 

 


 

Amunt

L'assignatura està organitzada en cinc mòduls:

Mòdul 1. Fonaments de psicoacústica musical

Mòdul 2. Tècniques d'edició i processament digital del so

Mòdul 3. Síntesi digital de so

Mòdul 4. Banda sonora. Soundtrack

Mòdul 5. So a la Xarxa

 

Amunt

Guia d'Audacity Web
Tractament i publicació d'àudio Web
Recursos d'àudio Audiovisual
Tractament i publicació d'àudio XML
Tractament i publicació d'àudio DAISY
Tractament i publicació d'àudio EPUB 2.0
Tractament i publicació d'àudio MOBIPOCKET
Tractament i publicació d'àudio XML
Tractament i publicació d'àudio HTML5
Tractament i publicació d'àudio PDF
Tractament i publicació d'àudio OAI-MPH

Amunt

L'assignatura compta amb materials en suport paper i web per l'estudi dels continguts desenvolupats en ella, software propietari d'Adobe Master Collection CS5, Audacity i guies d'aprenentatge d'aquest últim.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt