Composició digital Codi:  06.526    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura de Composició digital enfoca sobre el camps professional del disseny audiovisual i la composició digital de vídeo. El disseny audiovisual és present en tasques diverses. Així la creació de la línia gràfica d'una cadena televisiva o la creació de caretes de programes i clips de continuitat en són una mostra. També ho són les tasques de disseny d'aplicacions audiovisuals en suports òptics, per la web o pels dispositius mòbils.

El temari de l'assginatura està relacionat directament amb els principals segments i àmbits de desenvolupament de projectes que tenen relació la composició digital. L'objectiu és donar-ne a conèixer tant la dimensió estetico-comunicativa, com el fluxe de treball i les característiques del mercat i dels projectes que hi estan relacionats. A nivell pràctic s'aprofundeix en el coneixement de les possibilitats d'After Effects com a programa paradigmàtic en la composició digital. El desenvolupament de pràctiques i projectes relacionats amb la composició digital acaben de donar la vessant pràctica de l'assignatura.

 

Amunt

L'assignatura de Composició digital forma part del grup d'assignatures que treballen sobre la producció audiovisual dins de la multimèdia. En aquest sentit presenta una continuïtat clara amb altres de precedents com Vídeo, Disseny gràfic i Imatge i llenguatge visual i Animació, i amb altres posteriors com Animació 3D.

 

Amunt

L'enfocament de l'assignatura es dirigeix al professional de la multimèdia. No es pretén tractar en profunditat els temes d''efectes especials i disseny visual amb la finalitat de formar professionals experts en aquestes àrees. Més aviat la intenció és oferir un recorregut general per totes aquestes temàtiques per tal que el dissenyador multimèdia sigui capaç d'assumir produccions audiovisuals fins a un cert nivell de complexitat.
L'assignatura s'orienta doncs a aprofundir en la formació audiovisual que s'ha iniciat en l'assignatura de Vídeo.

Amunt

És requisit per a la realització d'aquesta assignatura haver superat anteriorment la de Vídeo i Disseny gràfic . També és molt recomanable haver cursat anteriorment les d'Animació i Imatge i llenguatge visual.

Amunt

L'assignatura de Composició digital contempla d'una banda les bases conceptuals del disseny audiovisual mentre de l'altra treballa els procediments de treball que en depenen. S'entén la composició com la creació d'imatges complexes a partir de diverses fonts (fonts d'imatge natural com el vídeo o la fotografia i fonts d'imatge sintètica en 2D i 3D que poden ésser estàtiques o animades). A nivell professional es relaciona amb la producció d'audiovisuals per televisió, publicitat i en general per agències de publicitat. La part pràctica de l'assignatura es desenvolupa amb Adobe After Effects.

Amunt

 • Objectius
  • Introduir i conèixer la dimensió històrica de la composicio digital
  • Conèixer els principis del disseny audiovisual
  • Practicar els procediments de composició digital
  • Conceptualitzar i realitzar aplicacions de composició digital
 • Competències
  • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional i acadèmic
  • Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals
  • Capacitat per innovar i generar noves idees
  • Capacitat per a concebre i realitzar guions de productes interactius multimèdia d'acord amb els llenguatges i tècniques apropiades
  • Capacitat de capturar, emmagatzemar i modificar informació d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i métodes de realització i composició del llenguatge audiovisual

Amunt

Modul1. Dimensió històrica i d'aplicacions de la composició Digital

 • Introducció al concepte de Composició Digital
 • Reflexionar sobre aplicacions de la composició digital: el disseny audiovisual i els efectes especials
 • Analitzar de les manifestacions del disseny audiovisual


Mòdul 2 Disseny Audiov¡sual: marc conceptual

 • Reflexionar sobre la seva dimensió estètico-comunicativa de la composició digital
 • Analitzar la integració dels elements i les estructures de la forma en la composició digital


Mòdul 3: Projectes de Disseny Audiovisual a TV

 • Conèixer el procés de producció d'un projecte de disseny audiovisual
 • Anàlisi dels àmbit de treball d'un departament de disseny audiovisual en una televisió.
 • Analitzar casos de disseny audiovisual departament de gràfic de TV3


Mòdul 4: Efectes visuals i composició digital

 • Analitzar l'evolució i la situació actual dels sectors professionals implicats la composició digital
 • Estudiar l'evolució del maquinari i del programari de composició digital
 • Analitzar casos d'aplicació de la composició digital a  la publicitat i el cinema

Mòdul 5: Estudi de casos de composició digital

 • Planificar procediments habituals de composició.
 • Practicar la creació d'escenes complexes a partir de la superposició d'elements d'una seqüència de vídeo .
 • Conèixer procediments de treball en base a les eines d' After Effects


Amunt

Casos de procediments de composició digital a After Effects Web
Composició digital Web
Cinema i cultura de masses segons Roman Gubern Web
Evolució del llenguatge audiovisual en el cinema Web
Composició digital PDF
Procediments de composició digital PDF
Autoria de vídeo interactiu amb l'Encore PDF
Autoria de vídeo interactiu amb l'Encore Web
Evolució del llenguatge audiovisual en el cinema PDF
Casos de procediments de composició digital a After Effects PDF

Amunt

MÒDUL 01 : Dimensió històrica i d'aplicacions de la Composició Digital. CLIPS DE VÍDEO

 • 111 El concepte de composició
 • 112 La composició digital
 • 121 Els efectes especials i els efectes visuals
 • 122 Composició digital i disseny audiovisual
 • 131 Disseny Audiovisual
 • 132 Manifestacions del disseny audiovisual
 • 133 El disseny audiovisual al cinema
 • 134 El disseny audiovisual a la publicitat
 • 135 Disseny audiovisual a la televisió
 • 136 El disseny audiovisual als videoclips
 • 137 El disseny audiovisual als entorns interactius

 

MÒDUL 02 : Disseny Audiov¡sual: marc conceptual. CLIPS DE VÍDEO

 • 211 El llenguatge del disseny audiovisual
 • 212 Funcions del disseny audiovisual
 • 213 El Disseny audiovisual com a sistema de comunicació: el discurs estètic i la forma estètica
 • 214 El Disseny audiovisual com a sistema de comunicació: el discurs semàntic  i la forma semàntica
 • 221 L'espai, el temps i el moviment en la composició
 • 222 La forma: les fonts de la composició

 

MÒDUL 03 : Projectes de Disseny Audiovisual a TV. CLIPS DE VÍDEO

 • 311 La preproducció
 • 312 La producció
 • 313 La posproducció
 • 321 La identitat audiovisual
 • 322 Continuïtat i promocions
 • 323  Canals i Programes
 • 324 Informatius

 

MÒDUL 04 : Efectes visuals i composició digital. CLIPS DE VÍDEO

 • 411 Fluxe de treball i off-line:
 • 412 Digitalització, i volcat de formats
 • 413 Talonatge
 • 414 So
 • 415 Composició digital
 • 421 Harry i Henry
 • 422 Del Cineon al Shake i los paquetes de Discreet.
 • 423 After Effects un estandar en el motion gràphics
 • 434 Procediments de posproducció d'efectes visuals
 • 431 Funcions i encàrrecs
 • 432 Procediments i equips de treball
 • 433 Projectes d'efectes visuals
 • 441 Posproducció de projectes

 

MÒDUL 05 : Casos de procediments de composició digital

 • Introducción
 • Casos de Background y Máscara
  • Introducción
  • Estudio de casos
   • Caso con desplazamiento temporal
   • Caso con desplazamiento espacial
   • Caso con 1 Aplicación de Tracking
   • Caso con 2 Aplicaciones de Tracking
 • Casos de Foreground y Background
  • Introducción
  • Cuando el Foreground es un elemento CGI con Canal Alfa
  • Casos de Chroma-key
   • Chroma-key con transparencias
   • Chroma-key con transparencias y Tracking
   • El cielo como Chroma-key
 • Casos de Foreground, Background y Máscara
  • Introducción
  • Estudio de casos
   • Caso con Tracking
   • Caso con Tracking y Rotoscopia
   • Imágen Especular
 • La Finalización
  • Introducción
  • Estudio de casos

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt