Metodologia i desenvolupament de projectes en xarxa Codi:  06.529    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Metodologia i desenvolupament de projectes en xarxa pretén oferir una perspectiva global de tot el procés de producció d'interactius i del context actual en el qual es produeixen: empreses que pertanyen al sector de la indústria multimèdia i que es dirigeixen a un ampli mercat, amb un llenguatge propi i amb l'ajuda de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Una de les qüestions més importants en la gestió de projectes multimèdia és el paper que juga cadascun dels rols professionals (especialistes en aspectes tecnològics i/o de disseny) a més, per suposat, del cap o director de projectes.

El treball en equip en entorns virtuals és fonamental en l'actual societat del coneixement. Aprendre a desenvolupar projectes online en col·laboració amb els membres d'un equip és una competència cada vegada més requerida dins del sector professional multimèdia.

D'acord amb aquest plantejament, l'assignatura pretén donar als estudiants els coneixements necessaris per a dur a terme la direcció de projectes multimèdia de manera eficaç, treballar amb equip amb qualsevol dels rols assignats, a més de transmetre a l'estudiant els coneixements i les tècniques necessàries pel disseny, producció i difusió de productes multimèdia.

Amunt

L'assignatura que ens ocupa té relació amb les assignatures de l'àrea de gestió del Grau en Multimèdia i es recomana haver cursat, o cursar paral·lelament, les següents assignatures: Administració i Gestió d'Organitzacions, Gestió de Projectes i Mercat i Legislació.

Amunt

Aquesta assignatura es dirigeix a un perfil laboral molt determinat en el món de la comunicació digital: el cap de projectes. Aquest perfil professional rep diversos noms en funció de l'àmbit on es realitzi la seva activitat: director o cap de projecte (àmbit dels interactius), realitzador (àmbit audiovisual) o executiu de comptes (àmbit publicitari). Aquest professional és el vehicle de comunicació entre el client i l'empresa.

Aquesta assignatura és útil per qualsevol àmbit empresarial que es vulgui abordar, com a professional autònom/a amb contractació d'empresa externa (outsourcing) o com component d'un equip de treball en una empresa de serveis. El contingut prepara als estudiants per les responsabilitats de gestió i planificació d'un projecte multimèdia i pel treball en equip. En realitat, la metodologia de direcció de projectes és adaptable a qualsevol camp d'actuació i de perfil o rol professional.

Amunt

Per treballar / estudiar aquesta assignatura cal tenir coneixements bàsics d'eines programari tipus processador de textos, fulls de càlcul, gestió de projectes, etc. de manera que el desenvolupament de les activitats a realitzar en el transcurs del semestre sigui correcte. Alguns exemples d'aquestes eines són: MicrosoftOffice, Microsoft Project, OpenOffice, Gartner, etc., programari lliure en general i en particular.

Amunt

Competències generals del grau

 • Competències comunicatives
 • Competències TIC
 • Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals
 • Capacitat per planificar i gestionar projectes en l'entorn de les TIC
 • Capacitat per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat

Competències de l'assignatura

 • Domini de la gestió de projectes TIC
 • Participació en la creació de la identitat visual del producte multimèdia
 • Capacitat per elaborar el pla, disseny, seguiment, correcció i avaluació d'un projecte
 • Capacitat d'anàlisi dels requeriments inicials d'un projecte
 • Definició dels continguts d'un producte multimèdia
 • Capacitat per coordinar un projecte d'equip a la xarxa, gestionant adequadament els processos, tècniques i eines requerides pel seu desenvolupament
 • Capacitat de treball en equip

 

Amunt

Mòdul didàctic 1. Mercat i productes multimèdia

 1. Multimèdia
 2. El mercat multimèdia
 3. Disseny d'un producte multimèdia
 4. Producció d'un producte multimèdia
 5. Difusió d'un producte multimèdia
 6. El màrqueting

Mòdul didàctic 2. Gestió de projectes

 1. El projecte i la gestió de projectes
 2. Habilitats per a gestionar projectes
 3. La planificació
 4. Metodologia de planificació d'un projecte
 5. Seguiment del projecte
 6. El pressupost

Mòdul didàctic 3. Suport documental i gestió

 1. La importància del suport documental
 2. Documents de suport a la gestió de projectes
 3. La memòria d'un projecte
 4. L'accés al suport documental
 5. Manual d'usuari

Mòdul didàctic 4. Tècniques de direcció de projectes

 1. Estructura de descomposició del treball
 2. Anàlisi de punts funció
 3. Program Evaluation and Review Technique (PERT)
 4. Mètode del camí crític
 5. El diagrama de Gantt
 6. Tècniques d'assignació de recursos
 7. Diagrama de Pareto
 8. Diagrama causa-efecte
 9. Gestió clàssica de projectes i noves maneres de plantejar-se la gestió de projectes

Mòdul didàctic 5. La vessant humana de la gestió de projectes

 1. L'equip de treball
 2. Altres aspectes de l'equip de treball multimèdia
 3. El cap de projecte
 4. Estils de direcció
 5. Factors d'èxit en les relacions humanes
 6. La comunicació en el projecte
 7. La influència i la persuasió
 8. Tècniques de comunicació

 

Amunt

Metodologia i desenvolupament de projectes en xarxa PDF
Vídeo Audiovisual
Metodologia i desenvolupament de projectes en xarxa Web

Amunt

El material docent de l'assignatura comprèn uns continguts didàctics que contenen tot el necessari pel correcte seguiment de l'assignatura. Aquests materials es troben a l'apartat de Materials i fonts d'informació de l'aula en format web i pdf i associats a cadascuna de les activitats.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt