Visualització d'informació Codi:  06.533    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

En l'última dècada, la visualització d'informació s'ha transformat en una de les tendències en creixement més prometedores, tant en el mitjà imprès com en l'online. La visualització consisteix en transformar les dades en coneixement mitjançant la seva representació visual amb dos objectius: presentar-los a una audiència determinada (àmplia o especialitzada) i servir com a eina d'anàlisi per explorar la informació que aquestes dades amaguen. Avui dia, la visualització està present des l'anàlisis de mercat de les grans empreses financeres, fins als mitjans de comunicació, passant per totes les disciplines científiques que fan ús de mètodes quantitatius. Aquesta assignatura és una introducció als principis conceptuals i metodològics de la disciplina.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa de 6 ECTS, inscrita en la menció "Comunicació visual i creativitat" juntament amb les assignatures de "Fotografia digital", "Creativitat i estètica" i"Animació 3D".

Amunt

En ser una assignatura multidisciplinar té aplicació en àmbits professionals molt diversos: periodisme, investigació, art, disseny gràfic, estructura de continguts, etc.

Amunt

És convenient tenir coneixements sobre disseny gràfic, llenguatge visual, arquitectura de la informació i programació bàsica.

Amunt

Es recomana cursar-la després de Disseny Gràfic

Es recomana cursar-la després d'Imatge i llenguatge Visual

Es recomana cursar-la després de Disseny d'interfícies

Amunt

Competències generals del Grau:

 • Capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia usant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.
 • Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i esquemes d'interacció de les aplicacions i dispositius d'accés a la informació digital.
 • Capacitat d'usar de manera apropiada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, disseny i implementació d'aplicacions.
 • Capacitat d'organitzar i gestionar la informació utilitzant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndards.
 • Capacitat per integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.

Competències pròpies de l'assignatura:

 • Capacitat d'anàlisi i reflexió sobre l'àmbit de la visualització
 • Capacitat d'obtenir i analitzar dades.
 • Capacitat de conceptualitzar un discurs visual.
 • Capacitat de realitzar visualitzacions coherents i funcionals.

Amunt

Cultura de la visualització

Personatges en l'àmbit de la visualització i visualitzacions rellevants que han de permetre obtenir una panoràmica oberta de les diferents tipologies, usos i funcions: desde el periodisme fins a l'art.

 

Experiència i funcionalitat de la visualització

Textos especialitzats i casos d'estudi per introduir què significa la visualització d'informació i com determina el disseny i l'accessibilitat al coneixement.

 

Jerarquia i narració en la visualització de dades.

Textos especialitzats i casos d'estudi per introduir el procés de conceptualització d'una visualització: des l'anàlisi d'un set de dades fins la presentació persuasiva de les conclusions mitjançant eines de narració.

 

Morfologia i sintaxi d'una visualització

Textos especialitzats, casos d'estudi i treball de redisseny, s'introduirà la construcció del missatge visual a través de l'ús d'objectes gràfics i l'aplicació de variables visuals en la construcció de significat.

 

Pràctica del procés projectual

Casos d'estudi i la realització d'un projecte de visualització per entrar en contacte amb la pràctica professional i l'exploració de totes les fases del procés: des de la selecció d'un bon set de dades fins a la presentació de la visualització tot passant per l'anàlisi, la conceptualització, la narració y el disseny visual.

Amunt

3. Infografia i visualització de dades (Carlota) Audiovisual
VisDa, estudi de cas d'un projecte de visualització PDF
Visualitzar PDF
Visualitzacions de Barriblog Web
Blog. Visualització de la informació Web
1. Aspectes bàsics de la interactivitat en la visualització de dades (Julià Minguillón) Audiovisual
Periodismo en la era de los datos Audiovisual
Introducció a la visualització de dades Audiovisual
4. Eines al núvol per a la crear infografies (Ignasi Alcalde) Audiovisual
Introducció a la visualització de la informació PDF
2. De Storyboard a infografia (Jenifer Johnson) Audiovisual
5. Introducció a la infografia i visualització de dades 2018 (Ignasi Alcalde) Audiovisual
VisDa, estudi de cas d'un projecte de visualització Web

Amunt

Els materials principals de l'assignatura són:

 • Introducció a la visualització de dades
 • Bones i males practiques en la visualització de la informació

Altres materials i eines de suport:

Espai de recursos de l'assignatura, amb enllaços a articles i vídeos recomanats

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt