Usabilitat Codi:  06.539    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
La usabilitat és un element clau en disseny i desenvolupament de productes interactius i multimèdia. El concepte d'usabilitat sovint s'utilitza amb diferents accepcions i diferents punts de vista. El disseny centrat en l'usuari és una perspectiva que proposa un procés iteratiu per a desenvolupament de productes multimèdia on l'avaluació de la usabilitat és l'element clau en el procés de disseny. En aquest procés, es generen i avaluen solucions de disseny fins que el resultat es correspon amb els objectius i els requisits dels usuaris.

En aquesta assignatura es presenten i treballen els conceptes i competències relacionats amb l'avaluació de la usabilitat, presentant, al mateix temps, la importància de l'avaluació dels productes interactius, com mesurar la seva usabilitat articulant els avantatges i desavantatges dels diferents mètodes. Es treballaran els aspectes bàsics i necessaris per avaluar la usabilitat de productes i interfícies, tenint en compte com planificar l'avaluació, el procés a seguir, els mètodes a utilitzar i l'anàlisi de resultats. L'assignatura proporciona els recursos necessaris perquè l'estudiant pugui avaluar la usabilitat de llocs web i de productes interactius tenint en compte el procés de disseny centrat en l'usuari.

Amunt

L'assignatura "Usabilitat" és una assignatura optativa del Grau en Multimèdia que s'emmarca en la menció "Interfícies i usabilitat". És una assignatura que s'ha dissenyat en coherència amb la menció i del pla d'estudis del grau.

Amunt

L'assignatura "Usabilitat" ofereix una introducció a la disciplina de l'experiència d'usuari, de manera que prepara l'estudiant per introduir-se en camps professionals relacionats amb la recerca, disseny i avaluació de l'experiència d'usuari com poden ser:

 • Investigació en Experiència d'Usuari
 • Disseny d'Experiència d'Usuari
 • Avaluació d'Experiència d'Usuari Qualitativa
 • Avaluació d'Experiència d'Usuari Quantitativa

Amunt

És necessari haver superat les assignatures relacionades amb l'Arquitectura de la Informació i el Disseny d'Interfícies Multimèdia.

No calen coneixements específics previs, però una actitut de curiositat i proactivitat seran claus per garantir l'éxit en l'aprenentatge de les persones estudiants.

Amunt

Per realitzar aquesta assignatura cal haver cursat i superat:
 • Arquitectura de la Informació
 • Disseny d'interfícies Multimèdia

Amunt

Les competències del grau en Multimèdia en relació a l'assignatura són:
 • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns, actualitzant les competències professionals
 • Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i els esquemes d'interacció de les aplicacions i els dispositius d'accés a la informació digital
 • Capacitat per a atendre adequadament consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de manera precisa l'entorn d'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles
 
Els principals objectius i competències d'aquesta assignatura són:
 1. Conèixer la usabilitat, els elements que la conformen i les seves dimensions
 2. Situar l'avaluació de la usabilitat en el procés de disseny centrat en l'usuari.
 3. Dissenyar, planificar i conduir avaluacions de la usabilitat
 4. Conèixer els mètodes d'avaluació de la usabilitat, la seva classificació i la seva eficàcia en avaluacions específiques.
 5. Analitzar els resultats de l'avaluació de la usabilitat.

Amunt

1. Introducció a la usabilitat
2. Mètodes d'avaluació sense usuaris: Avaluació heurística, cognitive Walkthrough.
3. Mètodes d'avaluació amb usuaris: test. Disseny. Tipus de test. Execució. Anàlisi de resultats.

Amunt

Design Toolkit Web
Avaluació de la usabilitat PDF
Avaluació de la usabilitat Web

Amunt

Els materials didàctics d'aquesta assignatura estan formats per tres mòduls didàctics en format web i paper:
Mòdul 1: Introducció a la usabilitat i la seva avaluació
Mòdul 2: Mètodes d'avaluació sense usuaris
Mòdul 3: Mètodes d'avaluació amb usuaris
 
A més, el consultor proporcionarà recursos complementaris als materials didàctics tant per al treball a l'aula com per a la realització de les proves d'avaluació contínua.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS). La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).

Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS.

 
 

Amunt