Creació de móns virtuals Codi:  06.588    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Els mons virtuals són entorns multimèdia que recreen la realitat o que es mesclen amb la mateixa. Son aplicacions que integren diferents media però que acostumen a tenir en el 3D com un dels integrants principals. Poden presentar diversos nivells d'interacció. En aquesta assignatura treballarem sobre el procés de creació d'entorns virtuals, un procés en el que es mescla sovint la imatge real i la imatge sintètica, especialment la imatge sintètica tridimendional. Finalment durem a terme la integració dels diferents media en una aplicació de realitat augmentada. La realitat augmentada és una tecnologia que facilita la incorporació d'informació virtual sobre els elements del mon físic. No substitueix per tant la realitat sinó que aporta uns continguts que s'hi afegeixen. Els continguts digitals es mesclen amb el mon real a través de dispositius de visualització i del software necessari per a interpretar la informació digital i la mescla de la mateixa amb els continguts externs.

 

Amunt

L'assignatura de Creació de mons virtuals pertany al perfil d'optativitat de Videojocs. Per cursar-la és molt recomanable haver cursat anteriorment Gràfics 3D i Animació. i és recomanable haver cursat anteriorment Animació 3D i Composició digital

Amunt

L'assignatura es dirigeix bàsicament al professional de la multimèdia amb l'objectiu d'introduir-lo en el disseny i creació d'escenes virtuals, posant un especial èmfasi en la integració d'aspectes propis de la imatge tridimensional amb la que té un origen natural. L'assignatura desenvolupa competències necessàries en terrenys com la realitat augmentada, la realitat virtual o la creació de videojocs. L'assignatura té un caràcter introductori, i està pensada per a no requerir un coneixement extens del llenguatge de codificació. S'utilitza la realitat augmentada com a uns dels possibles casos de mon virtual. 

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és molt recomanable haver cursat anteriorment

 • Gràfics 3D
 • Animació

i és recomanable haver cursat anteriorment

 • Animació 3D
 • Composició digital

Amunt

A l'assignatura es treballa bàsicament la integració d'imatge real i sintètica, posant especial èmfasi en les característiques del 3D en la imatge sintètica, amb la finalitat de creació d'escenes virtuals. Es tracta de les escenes que poden formar part de diverses tipologies de mons virtuals i que en el cas de l'assignatura es concreten en la seva utilització en aplicacions de realitat augmentada.

El programari amb el que es treballa és Photoshop, After Effects, Fuse, Mixamo i ZapWorks.

 

Amunt

Competències

 • Competències comunes al grau
  • Ús i aplicació de les TIC a l'àmbit professional i acadèmic
  • Capacitat d'adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les comptenències professionals
  • Capacitat d'innovar i de generar noves idees
 • Competències específiques de l'assignatura
  • Capacitat de generació de personatges tridimensionals utilitzant softwares específics
  • Capacitat d'integració d'imatge tridimensional en escenes fotográfiques
  • Capacitat de crear animacions utilitzant softwares específics
  • Capacitat per a analitzar i concebre aplicacions de realitat augmentada
  • Capacitat per realitzar aplicacions de realitat augmentada d'acord amb els softwares adients

Objectius

 • Reflexionar i analitzar els mons virtuals
 • Treballar la integració d'imatge natural i sintètica
 • Introduir el desenvolupament d'aplicacions de la realitat augmentada
 • Aprendre a desenvolupar aplicacions senzilles de realitat augmentada utilitzant software específic

Amunt

 • Mons virtuals i realitat augmentada
 • Integració d'imatge natural i sintètica
 • Creació de recorreguts virtuals

Amunt

Realitat virtual i augmentada Web

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt