Treball final de postgrau Codi:  C1.810    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

El Treball final de postgrau (TFP) és una assignatura del postgrau (en art, literatura o cultura contemporània) ofertada al segon semestre. Es tracta d'una assignatura obligatòria (en els tres postgraus) amb un valor acadèmic de 5 crèdits.

En aquest treball l'estudiant ha d'elaborar un estudi original (en forma d'assaig, estat de la qüestió, anàlisis comparada, etc) entorn d'una obra, un autor, un corrent literari, o altres problemes associats a la temàtica del postgrau. Per a fer-ho comptarà amb la direcció d'un especialista que el guiarà en la seva recerca. Per a cada orientació, Postgrau en literatura contemporànis, Postgrau en art contemporani o Postgrau en cultura contemporània, hi haurà un professor a l'aula encarregat de la seva direcció i avaluació.

El treball tindrà una extensió màxima de 50.000 caràcters (amb espais inclosos, aprox. unes 25 planes)

Amunt

L'objectiu d'aquesta assignatura és donar l'opotunitat a l'estudiant de posar en joc totes les competències, coneixements i "saber fer" que ha adquirit en els estudis de postgrau. En aquest sentit, vol ser la culminacio del procés d'aprenentatge i maduració intel·lectual propi dels estudiants avançats. Es tracta de la concreció d'un procés que en endavant l'estudiant hauria de poder desenvolupar autònomament.

Amunt

Els específics de cada Postgrau.

Amunt

És convenient haver superat la resta d'assignatures del Postgrau.

Amunt

Amb la realització d'aquest treball s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

- Redactar el Treball Final de Postgrau on es posaran en joc els coneixements i les competències adquirits al llarg del postgrau.

- Mostrar que domina els elements formals i propis de l'escriptura acadèmica i té la capacitat de formular preguntes rellevants i de respondre-les a partir de l'examen d'informacions de tipus divers segons els requeriments del projecte.

- Mostrar que ha adquirit la capacitat per seguir aprenent en nivells avançats de forma autònoma.

Competències

Tot i que en el TFP l'estudiant acabrà posant en joc totes les competències adquirides al llarg del Postgrau, les competències que es treballen concretament en aquesta assignatura són les següents:

Competència Bàsica 1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

  Competència Bàsica 4 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten - a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competència General 2 - Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, a partir de la familiaritat amb l'estat actual dels debats i problemàtiques rellevants en el si de les disciplines humanístiques, i aplicar críticament els mètodes, conceptes, marcs teòrics i recursos apropiats per explorar i respondre les preguntes plantejade

Competència Transversal 1- Capacitat per analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i sovint ambigua, i sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d'estudi i als debats i problemàtiques rellevants, i comunicar de manera clara, rigorosa i precisa.

Competència Transversal 2 - Expressar-se per escrit en contextos acadèmics i professionals, produint textos clars, cohesionats, estructurats adequadament, normativament correctes i formalment coherents, argumentant idees complexes de manera persuasiva, utilitzant amb seguretat i precisió la terminologia relativa a les disciplines humanístiques, usant correctament la bibliografia pertinent, integrant les cites en la mateixa argumentació, ia partir del reconeixement del caràcter retòric i dialògic del treball acadèmic.

Competència Transversal 3 - Actuar de manera honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals i la integritat del treball dels altres.

Competències específiques d'acord amb la orientació temàtica del TFP:

Competència Específica 6 - Descriure i analitzar els processos culturals en la societat contemporània (els processos materials i simbòlics de creació de significats culturals, els processos de reproducció cultural, els processos materials i simbòlics d'intercanvi, distribució i recepció, els fenòmens de dominació i resistència) i identificar el paper que juguen en ells el cos, la posició social dels individus, les dinàmiques institucionals i la dimensió espaial. (Postgrau en cultura contemporània)

Competència Específica7 - Identificar, reconèixer i problematitzar el desenvolupament de les tradicions literàries occidentals en tota la seva complexitat, així com analitzar les relacions entre literatura i subjectivitat i entre la representació literària i els fenòmens associats amb l'espai (nació, ciutat, frontera, exili). (Postgrau en Literatura contemporània)

Competència Específica 8 - Analitzar l'evolució de les arts plàstiques, escèniques i audiovisuals des de la modernitat fins a la postmodernitat, i relacionar els problemes que planteja aquesta evolució amb les principals corrents de pensament dels segles XX i XXI. (Postgrau en Art contemporani).

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt