English for Business Codi:  M1.263    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
English for Business s'adreça a estudiants que vulguin millorar les seves competències comunicatives en anglès en entorns professionals. Es tracta d'una assignatura multinivell, adaptable als coneixements i les necessitats dels estudiants. 
Nivell d'entrada mínim recomanat d'anglès: B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües. 
L’assignatura s’imparteix íntegrament en anglès. La superació d'aquesta assignatura no dóna lloc a un certificat de nivell de la UOC.

Amunt

Competències

Transversals:

CT1. Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional. 
CT3. Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada. 
CT5. Liderar i dirigir equips de treball i / o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals. 

Específica: 

CE5. Desenvolupar habilitats d'autogestió i interpersonals per a l'assoliment dels objectius propis, grupals i organitzatius, i per establir i mantenir relacions positives.

Resultats d'aprenentatge

En superar l'assignatura satisfactòriament, l'estudiant serà capaç de realitzar aquestes activitats en anglès:

 •  Escriure de manera eficaç missatges de correu electrònic.
 • Utilitzar el vocabulari necessari per convocar reunions, gestionar les consultes, queixes, etc
 • Participar en converses relacionades amb temes professionals en situacions formals i informals.
 • Parlar per telèfon, agafar o deixar un encàrrec, organitzar una reunió, demanar informació, etc.
 • Participar en una videoconferència.
 • Dirigir una reunió de treball i facilitar la presa de decisions.
 • Preparar l'acta d'una reunió.
 • Estructurar i organitzar de manera eficaç una presentació.
 • Conèixer el vocabulari necessari per poder presentar xifres, gràfics, moviments i tendències.

Amunt

Unit 1: Writing Skills for Work

 • Opening and closing, informal vs. formal, key phrases, abbreviations, etc.
 • Requesting and providing information, arranging a meeting, dealing with internal messages, etc.
 • Invitations and directions, advice and suggestions, complaints and apologies.

Unit 2: Speaking Skills for Work

 • Small talk - formal and informal English, being polite, asking for information and responding, etc.
 • Telephone English - taking or leaving a message, arranging a meeting, asking for information, etc.
 • Video conferences & Interviews - dealing with questions, giving information, etc.

Unit 3: Meeting Skills for Work

 • Preparing the agenda.
 • Participating in and chairing a meeting.
 • Writing the minutes.

Unit 4: Presentation Skills for Work

 • The topic of presentations and the introduction.
 • The middle of the presentation, strategies for delivery: linking, listing and sequencing, and describing graphs, figures, movements and tendencies.
 • The end of the presentation: concluding and summarizing and what do you want the audience to remember?

Amunt

Presentation Skills for Work. The end Web
Meeting Skills for Work.Getting the ball rolling Web
Presentation Skills for Work. The middle Web
Meeting Skills for Work. Wrapping it up Web
Speaking Skills for Work. Video conferences and discussions Web
Writing Skills for Work. Invitations, suggestions and complaints Web
Speaking Skills for Work. Telephone English Web
Presentation Skills for Work. The introduction Web
Speaking Skills for Work. Visitors and guests Web
Writing Skills for Work. Opening and closing Web
Meeting Skills for Work. Getting down to business Web
Writing Skills for Work. Internal correspondence Web

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt