Introducció a l'empresa Codi:  M1.271    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura Introducció a l'empresa constitueix una primera presa de contacte amb el món de les organitzacions. En aquest sentit, comença oferint una visió general dels conceptes fonamentals de l'economia de l'empresa, per a continuació centrar-se en els processos de direcció i administració d'empreses i en les activitats empresarials de valor: el sistema humà, financer, de operacions i de màrqueting.


L'enfocament d'aquesta assignatura està basat en la concepció de l'empresa com un sistema sociotècnic obert, per tal de facilitar la comprensió de la complexitat inherent als processos d'organització i administració de les seves activitats. Amb aquest objectiu l'assignatura té una estructura modular que integra coneixements teòrics i pràctics. 

Amunt

Les competències transversals del Màster en Direcció i Gestió de Recursos Humans, Màster en Màrqueting Digital i Màster en Responsabilitat Social Corporativa que es treballen en aquesta assignatura, així com els seus criteris d'acompliment són que els estudiants siguin capaços de:

 • Comunicar-se de forma efectiva en un entorn professional global.
 • Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.
 • Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.
 • Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

 

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

Introduir a tots aquells que s'inicien en aquesta disciplina en els conceptes bàsics d'economia de l'empresa d'una manera solvent, actual i integrada en la nova societat i a l'economia del coneixement.

 • Entendre els aspectes fonamentals dels processos de direcció i administració de les empreses. Posant especial èmfasi en els sistemes de direcció i presa de decisions, en l'estudi dels objectius de l'empresa, en els fonaments de la formulació d'estratègies i en els mètodes de desenvolupament empresarial i, finalment, en l'estructura organitzativa.
 • Comprendre el paper i la problemàtica associada a cadascuna de les activitats de valor de l'empresa: recursos humans, finances, operacions i màrqueting.
 • Dominar els trets bàsics de la gestió del sistema d'operacions, màrqueting, financer i humà.

Les competències específiques i els criteris d'acompliment del Màster en Direcció i Gestió de Recursos Humans que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a obtenir una visió de conjunt de l'entorn laboral, organitzatiu i dels recursos humans tenint en compte de manera integrada les seves perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa.
 • Capacitat per a establir l'estratègia de recursos humans d'acord amb l'orientació estratègica general de l'empresa, i diagnosticar i avaluar l'impacte de les intervencions en els recursos humans sobre els resultats organitzatius.
 • Capacitat per a dissenyar plans i polítiques per a promoure un entorn de desenvolupament de les persones, fomentar la qualitat de vida en el treball i respondre a la diversitat i als principis d'igualtat d'oportunitats.
 • Capacitat per a implementar pràctiques de recursos humans i d'organització del treball que promoguin l'atracció, la gestió i la retenció del talent i el potencial innovador de les persones i de l'organització en el seu conjunt.

Les competències específiques i els criteris d'acompliment del Màster en Màrqueting Digital que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor a internet.
 • Capacitat per a aplicar metodologies avançades d'anàlisis de la informació per a una millor presa de decisions en l'àmbit del màrqueting digital.
 • Capacitat per a dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital.
 • Capacitat per a dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients.
 • Capacitat per a aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.

Les competències específiques i els criteris d'acompliment del Màster en Responsabilitat Social Corporativa (RSC) que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Identificar els principals grups d'interès de l'organització, reconèixer i analitzar les seves necessitats i expectatives, i gestionar les relacions entre totes les parts interessades.
 • Identificar, interpretar i aplicar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions perquè serveixin de base a la seva estratègia responsable.
 • Crear, aplicar i avaluar les polítiques de responsabilitat social corporativa en els elements de la cadena de valor de l'organització.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els tres mòduls següents: conceptes bàsics, direcció i organització, i àrees funcionals. 

Mòdul didàctic 1.  Conceptes bàsics

 1. La naturalesa de l'empresa

1.1. Introducció

1.2. Concepte d'empresa i d'organització

1.3. Estudi de l'empresa des de l'economia

1.4. Estudi de l'empresa des de la teoria de l'organització

1.5. Estudi de l'empresa des del pensament estratègic

 

 1. Empresa i entorn

2.1. Introducció

2.2. Definició i característiques de l'empresari

2.3. La creació d'empreses

2.4. Tipus d'empreses

2.5. L'entorn de l'empresa

2.5.1. L'entorn general

2.5.2. L'entorn específic

Mòdul didàctic 2. Direcció i organització

 1. La direcció

1.1. Introducció

1.2. Les funcions directives

1.3. Els nivells directius i els tipus de decisions

1.4. La naturalesa de la feina directiva

1.5. Els sistemes d'informació per a la direcció

 

 1. Els objectius empresarials

2.1. Introducció

2.2. Els objectius de l'empresa

2.2.1. Definició dels objectius empresarials

2.2.2. Evolució històrica de la problemàtica dels objectius

empresarials

2.3. La responsabilitat social de l'empresa

2.4. La qualitat en la direcció de l'empresa

2.5. La innovació en l'empresa

2.5.1. Tipus d'innovació

 

 1. Estratègies empresarials

3.1. Introducció

3.2. Estratègies empresarials

3.2.1. Definició d'estratègia empresarial

3.2.2. Elements i nivells de l'estratègia empresarial

3.3. Estratègies competitives

3.3.1. Lideratge en costos

3.3.2. Diferenciació de producte

3.4. Direccions de desenvolupament empresarial

3.5. Mètodes de desenvolupament empresarial

 

 1. Organització

4.1. Introducció

4.2. L'estructura organitzativa

4.3. Dimensions de disseny organitzatiu

4.3.1. Diferenciació d'activitats

4.3.2. Integració d'activitats

4.4. Factors de contingència

4.5. Models estructurals bàsics

4.5.1. L'estructura simple

4.5.2. La burocràcia maquinal

4.5.3. La burocràcia professional

4.5.4. L'estructura divisional

4.5.5. L'adhocràcia

4.5.6. L'estructura matricial

4.5.7. Nous models organitzatius

 

Mòdul didàctic 3. Àrees funcionals

 1. La direcció dels recursos humans

1.1. Introducció

1.2. La importància de la direcció dels recursos humans: la

motivació humana

1.3. El lideratge en l'empresa

1.4. Reclutament, selecció i formació de personal

1.4.1. Reclutament

1.4.2. Selecció

1.4.3. Formació

1.4.4. Desenvolupament de la carrera professional

1.5. Sistemes d'avaluació i retribució

1.5.1. Mètodes i enfocaments d'avaluació del rendiment

1.5.2. Biaixos i obstacles en l'avaluació del rendiment

1.5.3. La retribució

 

 1. Les decisions de màrqueting

2.1. Introducció

2.2. La funció de màrqueting en l'empresa: concepte i evolució

2.3. Anàlisi del mercat

2.3.1. La segmentació

2.3.2. El públic objectiu

2.3.3. El posicionament

2.4. El màrqueting mix

2.4.1. Producte

2.4.2. Preu

2.4.3. Distribució

2.4.4. Comunicació

 

 1. La funció de producció

3.1. Introducció

3.2. La funció de producció

3.2.1. La producció per projecte

3.2.2. La producció flexible: artesanal i per lots

3.2.3. La producció en massa

3.2.4. La producció contínua

3.2.5. La producció just a temps

3.3. Disseny del sistema productiu

3.3.1. Capacitat i dimensió de la fàbrica

3.3.2. La localització de la fàbrica

3.3.3. La distribució en planta

3.4. Planificació de la producció

3.5. Control de l'eficiència i de la qualitat

3.5.1. El control de l'eficiència

3.5.2. El control de qualitat

 

 1. Les decisions financeres

4.1. Introducció

4.2. La funció financera

4.3. Decisions d'inversió

4.3.1. El termini de recuperació o payback

4.3.2. El valor actual net (VAN)

4.3.3. La taxa interna de rendibilitat (TIR)

4.4. Decisions de finançament

4.4.1. El finançament intern o autofinançament

4.4.2. El finançament extern amb recursos propis

4.4.3. El finançament extern amb recursos aliens

4.5. El sistema financer

Amunt

Introducció a l'empresa Web
Vídeo per a presentar continguts d'estats comptables Audiovisual
Comportament ètic i responsable: Responsabilitat legal i responsabilitat social Audiovisual
Vídeo de presentació i motivació assignatura Audiovisual
Introducció a l'empresa PDF

Amunt

Els materials bàsics dels que consta l'assignatura són els mòduls didàctics titulats, Introducció a l'empresa. En el seu conjunt, els materials didàctics responen tant a una orientació teòrica com pràctica. Els conceptes són il·lustrats amb casos, exemples i altres recursos per tal de facilitar-ne el seu aprenentatge.

A més a més, dins de l'apartat de recursos de l'aula teniu a la vostra disposició l'hiperrepertori, que és un glossari de termes relacionats amb l'assignatura i amb la resta de conceptes del món de l'economia i l'empresa. Si teniu qualsevol dubte sobre el significat de un concepte, terme o sigla d'economia de l'empresa, us recomanem consultar-ho

 

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt