Direcció de projectes Codi:  M2.423    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
L'assignatura Direcció de Projectes constitueix una immersió en els conceptes bàsics i en la situació actual de la direcció de projectes en les empreses i organitzacions.
La direcció de projectes, com a disciplina de coneixement i experiència cada vegada més important, permet planificar, organitzar i gestionar projectes, tot proporcionant al professional un mètode general per a abordar qualsevol classe de projecte, el qual serà complementat amb les metodologies d'execució pròpies de tipus de projecte de què es tracti en cada cas.
Es portarà a terme una aproximació de la gestió de persones dins de la direcció de projectes, a partir de l'organització del projecte i de la gestió dels interessats, tot emmarcant les àrees de coneixement de la direcció de projectes a partir de l'estàndard PMBOK del Project Management Institute. Es treballaran l'aplicació de coneixements, habilitats, eines i tècniques a activitats del projecte per a complir els requisits del projecte.
A partir d'aquest marc conceptual de la gestió de projectes, s'aniran seguint els diversos grups de processos, a partir de les etapes d'iniciació, de planificació, d'execució i finalment de tancament.. Una vegada iniciat i autoritzat el projecte, la planificació és el mapa de ruta que ha de guiar l'execució, tot assegurant que s'obtenen els objectius acordats i establint el com es farà el projecte. L'equip del projecte serà qui portarà el pla de gestió de projecte a la realitat, executant els processos, les activitats i les tasques previstes. Finalment es portarà el tancament del projecte, resolent els problemes que puguin sorgir en el lliurament, retirant ordenadament els recursos i assegurant la satisfacció del client.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en tres mòduls, de seguiment seqüencial:  

 Mòdul 1. La direcció de projectes. Conceptes bàsics     

Mòdul 2. Iniciació i planificació     

Mòdul 3. Execució, seguiment, control i tancament del projecte    

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus. 

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular. 

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent). 

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt