Social media i perfils d'audiència Codi:  M2.651    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

La Universitat Oberta de Catalunya és pionera en un nou concepte d'universitat que té  com a base un model educatiu a distància centrat en l'estudiant. Aquest model utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per posar a la disposició de l'estudiant un conjunt d'espais, eines i recursos que li facilitin la comunicació i l'activitat,  tant referent al seu procés d'aprenentatge com al desenvolupament de la seva vida acadèmica.

El model educatiu de la UOC està orientat cap a la participació i la construcció col·lectiva de coneixement des d'un plantejament interdisciplinari i obert a l'experiència formativa, social i laboral dels estudiants. En aquest sentit, aposta per un aprenentatge col·laboratiu a través de metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació.

En efecte, al Campus té lloc la vida de tota la comunitat universitària, formada pels estudiants, professors, investigadors, col·laboradors, i administradors. És a través del Campus que l'estudiant té accés a les aules virtuals, que són els espais d'aprenentatge on concorren els professors, els companys, els continguts, les activitats i les eines comunicatives i interactives necessàries per ensenyar i aprendre.

Això fa que els recursos, els mètodes i les dinàmiques que es precisen per a la realització de les activitats d'aprenentatge i avaluació hagin de ser també molt diversos, heterogenis i adaptables a un gran ventall de situacions i necessitats d'aprenentatge. Per tot això, la UOC aposta per posar al servei de l'activitat formativa de l'estudiant els elements tecnològics i comunicatius més avançats.

Així mateix, a les aules virtuals sempre es disposa d'espais habituals d'interacció més o menys formal (a decisió del docent) i als quals cridem espais de fòrum i de debat, els quals no només permeten la comunicació asíncrona entre els integrants del grup o aula, sinó també un millor i més detallat seguiment de les aportacions de cada estudiant per part del professor. 

L'orientació del títol de Màster universitari en Màrqueting Digital per la UOC és professional, acadèmica i investigadora. Es proposa una estructura de deu matèries vertebrant-se l'ensenyament en cinc matèries obligatòries, quatre optatives i el treball final de màster, de caràcter també obligatori. Dos de les matèries de caràcter obligatori combinen, d'una banda, assignatures comunes obligatòries i, per l'altre, assignatures optatives que permeten a l'estudiant triar aquelles que millor s'ajustin als seus interessos acadèmics i professionals. 

S'ha considerat que les assignatures d'obligada realització asseguren un cos de coneixement sòlid per a tots els estudiants. En definitiva, amb aquestes assignatures es pretén que l'estudiant aprofundeixi en les eines de gestió digital i en els eixos d'acció que poden portar-li a liderar, adoptar i emprendre accions d'innovació i de canvi en l'entorn global i digital de l'organització.  

 

Descripció de l'assignatura Social Media i Perfils d'Audiencia

Social Media i Perfils d'Audiència és una assignatura que, juntament amb l'assignatura Estratègies de Marketing en Social Media, permet a l'estudiant tenir un coneixement ampli sobre l'entorn actual de la transformació digital i social media. Concretament, en Social Media i Perfils d'Audiència s'estudien les distintes plataformes digitals, els distints perfils de consumidors que estan a cadascuna d'elles i com generar estratègies basades en l'audiència desitjada per una empresa en els mitjans socials.

Els mitjans socials son instruments amb capacitat per transformar l'economia i el negoci internacional incidint en la creació dels mercats comunitaris globals. Son canals que fomenten la interacció entre les persones i entre les empreses, a més de convertir-se en eina per gestionar la comunicació, construïr relacions personals, trobar feina i qualsevol altre aspecte personal, professional i comercial entre individus, col·lectius i organitzacions.

És per això que es fa necessari estudiar, conèixer i aprendre les diferents eines que existeixen en el mercat, els canals i mitjans disponibles, la identifiació dels tipus de públics i com arribar a impactar sobre les diferents audiències. L'adquisició d'aquests coneixement son clau en el desenvolupament d'estratègies per crear vincles que permetin impactar, atraure i fidelitzar al públic i gestionar accions de valor afegit.

 

Amunt

Aquesta assignatura forma part de la matèria Social Media del Màster Universitari en Màrqueting Digital. 

La matèria obligatòria Social media té una càrrega de 8 crèdits, presentant un conjunt d'assignatures en les quals s'aborden els mitjans socials (Social media i perfils d'audiència de 4 crèdits i Estratègies de màrqueting en social media de 4 crèdits). Amb aquestes assignatures es pretén que l'estudiant domini les estratègies i accions bàsiques del màrqueting digital en els social media.

Amunt

El Màster universitari en Màrqueting Digital pretén formar a professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) perquè puguin dur a terme noves formes de relació, comunicacions, i fins i tot transaccions comercials entre l'organització i els seus públics d'interès en l'entorn digital.

Amunt

Objectius

  •  Conèixer les principals diferències entre mitjans socials i xarxes socials;
  • Identificar el paper dels mitjans socials en l'estratègia negocio de l'empresa;
  • Definir els objectius de l'empresa en relació a l'ús de mitjans socials;
  • Identificar les possibles estratègies de màrqueting existents en mitjans socials, atenent a les característiques particulars de cada mitjà social;
  • Ser capaç de dissenyar plans de màrqueting en mitjans socials.

Competències bàsiques i generals

CB1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB5 - Posseir les habilitats d'aprenentatge  que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera  autodirigit o autònom.

CG1 - Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a expert del màrqueting digital.

 

Competències transversals

CT1 - Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.

CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb  una pràctica professional ètica i responsable.

CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i al coneixement aplicat en la pràctica professional.

 

Competències específiques

CE1 - Detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor a internet.

CE5 - Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.

Amunt

1. Plataformes digitals

1.1.  Què són les plataformes digitals

1.2. Tipus de plataformes digitals

1.3. Xarxes socials

1.4. El rol de les plataformes digitals: avantatges d'ús

2. Perfils d'audiència

2.1. Què és l'audiència

2.2. Audiència versus públic objectiu

2.3. Tipus d'audiència

2.4. Perfil del client ideal. El buyer persona.

2.5. Perfils d'audiència  a les xarxes socials

2.6. Segmentació de l'audiència

2.7. L'estratègia  de la segmentació

2.8. Mesurament de l'audiència

Amunt

Audiovisual Audiovisual

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt