Social media i perfils d'audiència Codi:  M2.651    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

La Universitat Oberta de Catalunya és pionera en un nou concepte d'universitat que té  com a base un model educatiu a distància centrat en l'estudiant. Aquest model utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per posar a la disposició de l'estudiant un conjunt d'espais, eines i recursos que li facilitin la comunicació i l'activitat,  tant referent al seu procés d'aprenentatge com al desenvolupament de la seva vida acadèmica.

 El model educatiu de la UOC està orientat cap a la participació i la construcció col·lectiva de coneixement des d'un plantejament interdisciplinari i obert a l'experiència formativa, social i laboral dels estudiants. En aquest sentit, aposta per un aprenentatge col·laboratiu a través de metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació.

 En efecte, al Campus té lloc la vida de tota la comunitat universitària, formada pels estudiants, professors, investigadors, col·laboradors, i administradors. És a través del Campus que l'estudiant té accés a les aules virtuals, que són els espais d'aprenentatge on concorren els professors, els companys, els continguts, les activitats i les eines comunicatives i interactives necessàries per ensenyar i aprendre.

 Això fa que els recursos, els mètodes i les dinàmiques que es precisen per a la realització de les activitats d'aprenentatge i avaluació hagin de ser també molt diversos, heterogenis i adaptables a un gran ventall de situacions i necessitats d'aprenentatge. Per tot això, la UOC aposta per posar al servei de l'activitat formativa de l'estudiant els elements tecnològics i comunicatius més avançats, com per exemple:

 

- Eines socials que facilitin el treball col·laboratiu (blogs, wikis, marcadors socials, etc.),

- Continguts multimèdia que permetin oferir el contingut de forma multidimensional, sistemes de comunicació avançats tant sincrònics com a asíncrons que facilitin una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (videochats, sistemes d'intel·ligència col·lectiva en els fòrums, etc.),

- Entorns virtuals 3D basats en els videojocs que permetin interactuar amb persones i objectes simulant situacions reals, l'accés a la formació a través de dispositius mòbils per afavorir la flexibilitat.

 Així mateix, a les aules virtuals sempre es disposa d'espais habituals d'interacció més o menys formal (a decisió del docent) i als quals cridem espais de fòrum i de debat, els quals no només permeten la comunicació asíncrona entre els integrants del grup o aula, sinó també un millor i més detallat seguiment de les aportacions de cada estudiant per part del professor. 

L'orientació del títol de Màster universitari en Màrqueting Digital per la UOC és professional, acadèmica i investigadora. Es proposa una estructura de deu matèries vertebrant-se l'ensenyament en cinc matèries obligatòries, quatre optatives i el treball final de màster, de caràcter també obligatori. Dos de les matèries de caràcter obligatori combinen, d'una banda, assignatures comunes obligatòries i, per l'altre, assignatures optatives que permeten a l'estudiant triar aquelles que millor s'ajustin als seus interessos acadèmics i professionals. 

S'ha considerat que les assignatures d'obligada realització asseguren un cos de coneixement sòlid per a tots els estudiants. En definitiva, amb aquestes assignatures es pretén que l'estudiant aprofundeixi en les eines de gestió digital i en els eixos d'acció que poden portar-li a liderar, adoptar i emprendre accions d'innovació i de canvi en l'entorn global i digital de l'organització.  

 

L'Asignatura Social Media i Perfils d'Audiencia

Les plataformes digitals son instruments amb capacitat suficient per transformar l'economia  i el negoci internacional, en crear mercats comunitaris globals i facilitar la interacció entre les persones. I és que aquestes, fan servir les plataformes digitals per aprendre, mostrar el seu talent, trobar treball i construir relacions personals, i les empreses les usen per gestionar les operacions que efectuen de forma més eficient.

És per això que les empreses necessiten no només conèixer els tipus d'eines que tenen al seu abast, sinó també poder identificar a l'usuari tipus de cadascuna d'elles. D'aqueta manera es podran desenvolupar estratègies per, mitjançant la relació i la interacció amb el mateix, crear un vincle que pugui fidelitzar-li i que permeti oferir-li proposades de valor adaptades a les preferències que aquest tingui.     

Amunt

Aquesta assignatura forma part de la matèria Social Media del Màster Universitari en Màrqueting Digital. 

La matèria obligatòria Social media té una càrrega de 8 crèdits, presentant un conjunt d'assignatures en les quals s'aborden els mitjans socials (Social media i perfils d'audiència de 4 crèdits i Estratègies de màrqueting en social media de 4 crèdits). Amb aquestes assignatures es pretén que l'estudiant domini les estratègies i accions bàsiques del màrqueting digital en els social media.

Amunt

El Màster universitari en Màrqueting Digital pretén formar a professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) perquè puguin dur a terme noves formes de relació, comunicacions, i fins i tot transaccions comercials entre l'organització i els seus públics d'interès en l'entorn digital.

Amunt

El Màster universitari en Màrqueting Digital pretén formar a professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) perquè puguin dur a terme noves formes de relació, comunicacions, i fins i tot transaccions comercials entre l'organització i els seus públics d'interès en l'entorn digital

Amunt

 

Objectius

 

-       Conèixer les principals diferències entre mitjans socials i xarxes socials

-       Identificar el paper dels mitjans socials en l'estratègia negocio de l'empresa

-       Definir els objectius de l'empresa en relació a l'ús de mitjans socials

-       Identificar les possibles estratègies de màrqueting existents en mitjans socials, atenent a les característiques particulars de cada mitjà social.

-       Ser capaç de dissenyar plans de màrqueting en mitjans socials


Competències bàsiques i generals

CB2- Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

 

CB3 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació  dels propis coneixements i judicis.

 

CB5 - Posseir les habilitats d'aprenentatge  que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera  autodirigit o autònom.

 

CG1 - Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a expert del màrqueting digital.

 

Competències transversals

 

CT1 - Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.

 

CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb  una pràctica professional ètica i responsable.

 

CT4 - Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i al coneixement aplicat a la pràctica professional.

 

 

Competències específiques:

 

CE3 - Dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital.

 

CE4 - Dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients.

 

CE5 - Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.

 

CE6 - Exercir tasques de recerca i/o assessorament i/o formació, intern i/o extern, en el camp del màrqueting digital.

Amunt

Plataformes digitals

 

Què són les plataformes digitals

Tipus de plataformes digitals

Xarxes socials

El rol de les plataformes digitals: avantatges d'ús

Perfils d'audiència

Què és l'audiència

Audiència versus públic objectiu

Tipus d'audiència

Perfil del client ideal. El buyer persona.

Perfils d'audiència  a les xarxes socials

Segmentació de l'audiència

L'estratègia  de la segmentació

Mesurament de l'audiència

Amunt

Audiovisual Audiovisual

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt