Posicionament en cercadors (SEO) Codi:  M2.655    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

El SEO ha cobrat especial importància en els últims temps, i és que és un element important dins de l'estratègia del màrqueting digital.

 

En aquesta assignatura es presentaran conceptes de base relacionats amb el posicionament web que ens permetràn entendre el SEO, familiaritzar-nos amb la terminologia més utilitzada en aquest moment i conèixer els seus factors interns i externs.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de la matèria 1 del Màster Universitari in Màrqueting Digital. Aquesta matèria, denominada Posicionament digital.


La matèria 1: Posicionament digital, consta de 12 crèdits obligatoris i comuns, i està composta per assignatures bàsiques en les quals es treballen els eixos principals del màrqueting digital. Així, aquesta primera matèria aborda temes clau com el posicionament de l'organització en cercadors mitjançant eines SEO (Search Engine Optimization), que optimitzen la posició natural de la plataforma en el mitjà digital, i campanyes SEM (Search Engine Màrqueting). Així mateix, aquesta matèria contempla una assignatura en estratègia de continguts que permet a l'estudiant adquirir habilitats per crear i distribuir contingut rellevant per cobrir les necessitats del públic objectiu de l'organizació.

Amunt

El Màster universitari en Màrqueting Digital pretén formar a professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) perquè puguin dur a terme noves formas de relació, comunicacions, i fins i tot transaccions comercials entre l'organització i els seus públics d'interès en l'entorn digital.

 

Conèixer diferents estratègies de màrqueting digital i com dur-les a terme és essencial en qualsevol estratègia de màrqueting. Aquesta assignatura juntament amb Introducció a l'empresa formen part de les assignatures de complements de formació per a aquelles persones que han de formar-se a l'entorn d'empresa.

 

El resultat d'aquest procés formatiu seran professionals preparades per oferir els seus serveis com a directius, responsables o consultors en empreses públiques, privades o mixtes tant nacionals com a internacionals.

 

Per tant, aquest Màster es dirigeix a un ampli perfil de titulats i emprenedors que els capacita per a les següents sortides professionals:

 

 • Responsables de departaments vinculats al màrqueting digital i a la interacció amb les comunitats digitals.
 • Consultores que tinguin interès a adquirir, actualitzar i/o ampliar els seus coneixements digitals com a especialització dins de la seva activitat en projectes de posicionament de la marca en els cercadors: SEO i SEM.
 • Emprenedors que tinguin interès personal i/o professional per formar-se a l'àrea del màrqueting digital, com a gerents de pimes i/o empreses de màrqueting digital

Amunt

Aquesta assignatura no està vinculada a la superació prèvia d'altres assignatures del Màster.

Amunt

 

Objectius:


 • Entendre com monitoritzar nostra presència en els cercadors.

 • Comprendre la metodologia per optimitzar una web.

 • Dissenyar anuncis i campanyes de màrqueting en motors de cerca.

 • Entendre el paper del màrqueting de continguts dins dels nous enfocaments estratègics de màrqueting d'atracció: l'inbound màrqueting.

 • Ser capaç de definir l'estratègia de continguts, desenvolupant i gestionant un pla de continguts en coherència amb la política de comunicació de l'empresa.

 

Competències bàsiques i generals:


CB2- Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB5 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG1 - Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a expert del màrqueting digital.

 

Competències transversals:

 

CT1 - Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.

 

Competències específiques:

 

CE5 - Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.

CE6 - Exercir tasques de recerca i/o assessorament i/o formació, intern i/o extern, en el camp del màrqueting digital.


Amunt

 • Eines de cerca.
 • Funcionament dels cercadors.
 • Optimització de continguts en línia.
 • Posicionament en Google i en altres cercadors.

Amunt

Amunt

20182;DESCRIPCION_MATERIALES;M2.655;1;A

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt