Estratègies de màrqueting en social media Codi:  M2.656    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Estratègies de Màrqueting en Social Media és una assignatura que, juntament amb l'assignatura Social Media i Perfils d'Audiència, permet a l'estudiant tenir un coneixement ampli sobre l'entorn actual de la transformació digital i social media. Concretament a Estratègies de Màrqueting en Social Media s'estudia l'entorn actual juntament amb els canals de venda, difusió i relacions a través del Social Media, per arribar a identificar el paper dels Social Media en l'estratègia de negoci de l'empresa i establir les estratègies de continguts en entorns socials així com entendre com es construeix la marca i la imatge corporativa i la reputació digital des de la perspectiva del Social Media. Finalment, a través d'un cas pràctic, es treballarà la part relativa a l'elaboració d'un Pla Social Media.

Amunt

Aquesta assignatura proporciona una base de coneixement per exercir activitats professionals de màrqueting amb un ús intensiu dels social media, fent ús específic de les estratègies i accions a desenvolupar per un correcte posicionament dins del mitjans socials.

Amunt

Competències bàsiques i generals:  

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.  

- Comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.  

- Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.  

- Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per a exercir com a expert del màrqueting digital.

Competències transversals:  

- Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.  

- Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.  

- Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i el coneixement aplicat a la pràctica professional. 

- Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.    

Competències específiques:  

- Detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor a internet.  

- Dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital.  

- Dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients.  

- Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.

Amunt

En el primer mòdul es fa una primer posada en escena sobre l'entorn actual i la transformació digital en els negocis, introduint-nos en el màrqueting social, en els nous consumidors..

En el segon mòdul estudiarem el paper que juga el social media màrqueting com a canal de comercialització, relació i diàleg en la estratègia de negoci de l'empresa.

En el tercer mòdul ens introduirem en la estratègia de continguts en entorns socials, analitzant el tipus i formats de continguts així com la difusió i els drets d'ús de continguts. A més ens centrarem en el màrqueting de continguts centrat aquest en aportar contingut rellevant, original i interessant pels consumidors. Finalment, parlarem de l'Storytelling, mètode de comunicació que permet explicar histories basant-se amb la transmisicó de valors i coneixement a través de les emocions.

En el quart mòdul ens centrem en el Social Branding, entès aquest com el procés que es centra en la construcció de la marca des d'una perspectiva social. Estudiarem el contingut de marca dins dels entorns socials, la importància de la reputació digital, així com la construcció i la gestió de la mateixa. Per acabar, conceptes com viralitat, influencers i brand advocates tancaran aquest mòdul.

El darrer mòdul, el cinquè, a través d'un cas pràctic, treballarem el contingut del Pla Social Media.

Amunt

Una introducció al món dels social media Audiovisual

Amunt

El material bàsic que s'utilitza ha estat elaborat per la professora Gemma Segura Virella, sota un doble enfocament, teòric i pràctic. Els conceptes s'han desenvolupat de forma teòrica i després s'han il·lustrat amb casos d'estudi i exemples basats en situacions reals de negoci.

Els materials de l'assignatura poden trobar-se en l'espai 'Materials' dins de l'aula. En aquest espai disposareu dels diferents recursos i materials didàctics, la bibliografia així com les fonts d'informació que complementaran aquests continguts. El material didàctic de l'assignatura està disponible en versió navegable, existint la possibilitat de descarregar-lo en format pdf.

A l'aula hi trobareu altres recursos d'aprenentatge i diverses fonts d'informació, amb enllaços que us poden resultar d'utilitat i d'interès per a l'estudi de l'assignatura. També teniu accés, per mitjà de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., relacionats amb l'assignatura. Un dels recursos més útils de la Biblioteca de la UOC és el cercador Summon. Summon us permet consultar les col·leccions electròniques i en paper de la Biblioteca, alhora que extreure articles de les bases de dades (p.ex. Abi/Inform, Academic Search Premier, Emerald Management, Sage, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis i Wiley InterScience) amb les publicacions de major impacte. A través d'Summon podreu fer-vos amb articles que recullen resultats d'investigacions punteres, de gran qualitat, i especialment rellevants en les temàtiques que abordem.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt