Market intelligence Codi:  M2.659    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

La capacitat d'intel·ligència de mercat d'una organització (intel·ligència de màrqueting, o market intelligence) es defineix com la disponibilitat i l'ús de recursos i processos a través dels quals l'organització obté informació del seu mercat i la utilitza per a la presa de decisions. Això implica la recol·lecció d'informació sobre el mercat en el qual operen, i sobre els seus clients, consumidors i competidors. 

L'anàlisi de la informació recaptada mitjançant processos d'intel·ligència de mercat i d'investigació de màrqueting ha de proporcionar als responsables de la presa de decisions de l'organització el coneixement necessari sobre el seu mercat, els seus consumidors i els seus competidors, i li ha de permetre desenvolupar accions de màrqueting competitives. 

L'assignatura Market intelligence presenta els processos i les eines i tècniques d'investigació de màrqueting a les quals es pot recórrer per construir un sistema d'intel·ligència de mercat sòlid, el qual ha d'exercir un paper clau en la configuració de la direcció estratègica de les organitzacions.

Amunt

L'assignatura Market intelligence és una assignatura optativa en el pla d'estudis del Màster Universitari de Màrqueting Digital

Amunt

No són necessaris coneixements previs, tot i que es recomana tenir nocions d'investigació de mercats

Amunt

El Màster Universitari de Màrqueting Digital ha estat concebut perquè els estudiants adquireixin una sèrie de competències i esdevinguin professionals en l'àmbit del màrqueting digital.

Les competències del programa es treballen de manera parcial a cadascuna de les assignatures de la titulació. La superació d'aquestes competències comporta que la persona està preparada per desenvolupar-se com un professional capaç de dissenyar i implementar noves formes de relació, de comunicació i de transacció comercial entre una organització i els públics d'interès en l'entorn digital.

Les competències transversals i específiques del Màster que es treballen a aquesta assignatura són:

Competències transversals

  • Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.
  • Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

Competències específiques

  • Detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor a internet.
  • Aplicar metodologies avançades d'anàlisi de la informació per a una millor presa de decisions en l'àmbit del màrqueting digital. 


Aquestes competències es concreten en els següents objectius d'aprenentatge:

  • Saber identificar les necessitats d'informació que poden tenir les organitzacions per donar resposta a qüestions relatives al mercat en què operen. 
  • Saber dissenyar i desenvolupar plans d'investigació a través de les diferents tècniques i eines d'intel.ligència de mercat.
  • Conèixer i saber aplicar les distintes tècniques i eines d'intel.ligència de mercat que poden fer servir les organitzacions per conèixer millor als seus clients i competidors i reduir així el risc en la presa de decisions.
  • Conèixer i saber aplicar les noves tècniques i eines d'intel.ligència de mercat que han sorgit amb la irrupció d'Internet i d'un nou perfil de consumidor de mitjans digitals.

Amunt

Els continguts de l'assignatura són els següents:

1. Market intelligence i investigació de màrqueting

Diferències entre market research, market intelligence, business intelligence, big data, strategic intelligence

Quina informació proporciona el market intelligence? La generació d'insights

2. Tècniques tradicionals enfront de noves tècniques d'investigació de màrqueting

Tècniques de la investigació de màrqueting tradicional

Metodologies en línia en el sector de la investigació de mercats

3. Eines d'investigació de màrqueting en línia

Enquestes en línia

Pànels, river sampling

Tècniques qualitatives en línia: focus groups, entrevistes, comunitats

4. Eines d'investigació de màrqueting mòbil

Tipus d'investigacions amb dispositius mòbiles

Exemples d'aplicacions

5. Investigació de les emocions: el neuromàrqueting

Sistemes de reconeixement de retina (eyetracking)

Sistema de reconeixement facial

Realitat virtual

Altres sistemes de neuromàrqueting

6. Eines de monitorització de mitjans socials

Tipus d'eines

Exemples d'aplicacions

7. Altres eines d'intel.ligència de mercat

Investigació en temps real

Crowdsourcing: comunitats d'experts

Chatbots

Trucades automàtiques a través de sistemes intel.ligents

8. Cas pràctic

Objectius de la investigació de màrqueting

Necessitats d'informació: el pla d'investigació

Amunt

Mòdul 4. Tendències en la investigació de mercats PDF
Mòdul 4. Tendències en la investigació de mercats (Wiki) Web
Entrevistes sobre Market intelligence Audiovisual
Investigació de mercats Web
Investigació de mercats PDF
Mòdul 5. Cas pràctic. Brífing i proposta d'investigació de mercats (Wiki) Web

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt