Pràctiques professionals Codi:  M2.663    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
L'assignatura Pràctiques empresarials es vincula a la realització d'unes pràctiques professionals. Aquestes pràctiques constitueixen una activitat formativa i per tant supervisada per la Universitat amb l'objectiu de que els estudiants apliquin i complementin les competències assolides i els coneixements adquirits que els preparin per a l'exercici de l'activitat professional. El projecte d'aplicació professional es pot fer a qualsevol tipus d'organització en l'àmbit nacional o internacional i poden ser de caràcter presencial o virtual.

Hi ha dues modalitats per accedir a la realització del projecte:
  • L'estudiant cerca i proposa l'organització on desitja realitzar el projecte.
  • Mitjançant la borsa de treball de la UOC es poden consultar les ofertes disponibles i l'estudiant envia la candidatura (la selecció final és responsabilitat de l'empresa una vegada ha rebut les candidatures)

Amunt

En aquesta assignatura es treballen potencialment qualsevol conjunt de la totalitat de les competències transversals i específiques que s'han establert per a aquest màster.

L'objectiu general de les pràctiques és apropar els estudiants al món professional de manera que puguin aplicar a una realitat i a un camp professional concrets les competències, coneixements i aprenentatges adquirits fins al moment en el màster.

Amunt

La realització del màster comporta realitzar les pràctiques a una organització (poden ser virtuals o presencials) i lliurar una memòria sobre l'activitat realitzada.

La durada de les pràctiques a l'empresa no pot representar més del 10% del total de càrrega de treball de l'assignatura i que són aproximadament 140 hores. La resta del temps, 10% està destinat a preparar i lliurar la memòria. Són l'empresa i l'estudiant que es posaran d'acord respecte les condicions contractuals: Durada, horari, modalitat (presencial o virtual), lloc de realització, remuneració, etc.

Validació prèvia:
Abans de realitzar les pràctiques, l'estudiant enviarà al seu tutor la descripció del projecte d'aplicació professional al tutor per tal que el professorat de l'assignatura validi la proposta. Un cop validada l'estudiant haurà de facilitar el nom i les dades de la persona de l'empresa que tutoritzarà les pràctiques de l'estudiant. Si s'escau formalitzar un conveni de pràctiques, l'estudiant també farà la sol·licitud via Secretaria per a formalitzar-lo facilitant les seves dades i les de l'empresa/organització.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt