Treball final de màster Codi:  M2.664    :  8
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

El Treball de final de Màster (TFM) és una assignatura del pla d'estudis del Màster Universitari en Màrqueting Digital que l'estudiant ha de cursar per acabar la titulació i que pretén posar en joc de manera integrada els coneixements i competències que s'han adquirit al llarg de la titulació i acreditar que disposa d'habilitats adequades per a la seva utilització en l'entorn professional. És a dir, aquest treball final està pensat per evidenciar les competències adquirides al llarg de tot el programa formatiu i demostrar l'assoliment dels objectius globals de l'aprenentatge. És la prova definitiva de la maduresa i de la professionalitat d'un estudiant que ha seguit un programa formatiu a nivell de Màster Universitari. Així doncs s'espera que l'estudiant a través del TFM integri i apliqui - amb criteri professional, creatiu i innovador - les competències i els coneixements adquirits al llarg del Màster mitjançant un treball escrit.

L'objectiu del TFM és que l'estudiant desenvolupi un Pla de Màrqueting Digital en el que posi en pràctica els coneixements adquirits en un àmbit d'aplicació concret de manera que adquireixi la maduresa necessària i la perícia que li permeti que es desenvolupi professionalment amb garanties.

 

 

Amunt

El Treball Final de Màster (TFM) té 8 crèdits. És una assignatura obligatòria per a tots els estudiants del màster i està orientada a la consecució de competències professionals. El TFM és una activitat final important en la qual els estudiants podran posar en pràctica les competències específiques desenvolupades al llarg del Màster, permetent la seva consolidació.

 

Amunt

El Màster universitari en Màrqueting Digital pretén formar a professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) per a que puguin dur a terme noves formes de relació, comunicacions i, fins i tot transaccions comercials, entre l'organització i els seus públics d'interès en l'entorn digital.

Conèixer diferents estratègies de màrqueting digital i com dur-les a terme és essencial en qualsevol estratègia de màrqueting. Aquesta assignatura, juntament amb d' altres que conformen el màster, pretén formar experts capaços de maximitzar el potencial dels mitjans digitals que els permeti elaborar estratègies de màrqueting i comercialització online amb l'objectiu final de generar relacions, comunicacions i vendes a través d'internet. A més, també té per objecte preparar als futurs professionals per a que desenvolupin un nivell avançat de coneixement de les eines digitals que els permeti liderar un projecte dominant totes les seves disciplines, així com desenvolupar habilitats i competències que potenciïn l'activitat professional que exerceixen en línia. 

El resultat d'aquest procés formatiu seran professionals preparats per oferir els seus serveis com a directius, responsables o consultors en empreses públiques, privades o mixtes tant nacionals com a internacionals.

 

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és recomanable haver superat totes les assignatures obligatòries del Màster.

Amunt

Els objectius o resultats d'aprenentatge que es pretenen abordar en el Treball Final de Màster són:

- Conèixer i comprendre les possibilitats que ofereix la publicitat display com a mitjà per donar a conèixer la marca al seu públic objectiu.

- Conèixer i saber aplicar les noves formes de publicitat display.

- Comprendre i saber aplicar els conceptes del màrqueting d'afiliació, el model de negoci que representa i els possibles plantejaments estratègics per operar en aquest mitjà.

- Comprendre i saber aplicar les últimes tendències mitjançant les xarxes socials.

- Coneixement avançat sobre aplicacions en el camp del màrqueting.

- Adquirir les eines necessàries per provar i optimitzar les campanyes de correu electrònic i convertir-les en vendes.

- Desenvolupar i gestionar les llistes de correu electrònic.

- Saber liderar i implementar estratègies efectives de màrqueting i de comunicació.

 

Les competències relacionades amb aquesta assignatura són les que es detallen a continuació.

 

Competències bàsiques i generals

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

- Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

- Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels propis coneixements i judicis. 

- Comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

- Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a expert del màrqueting digital.

 

Competències transversals

- Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global. 

- Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

- Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

- Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i al coneixement aplicat en la pràctica professional. 

- Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

 

Competències específiques

- Detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor en internet. 

- Aplicar metodologies avançades d'anàlisis de la informació per a una millor presa de decisions en l'àmbit del màrqueting digital. 

- Dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital. 

- Dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients.

- Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.

- Exercir tasques de recerca i/o assessorament i/o formació, intern i/o extern, en el camp del màrqueting digital.

 

Amunt

Amunt

Guia del Pla de Màrqueting Digital

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt