Fonaments de màrqueting Codi:  M2.665    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Fonaments de Màrqueting ofereix una visió sobre els aspectes de màrqueting del negoci. A través d'ella, es coneix com les empreses poden aproximar-se amb èxit als seus mercats, per satisfer adequadament les necessitats dels consumidors. A més, introdueix a l'estudiant en els temes més rellevants i importants sobre el màrqueting fent, no obstant això, una especial èmfasi en les noves idees i aproximacions al mercat que s'estan aplicant en les pràctiques de negoci. Aquesta assignatura senti les bases dels aspectes que es reprendran de nou en el màster des de la perspectiva del màrqueting digital. També per al cas de Fonaments de màrqueting, la UOC posa a la disposició dels estudiants que cursen aquest contingut com a complement de formació un aula, un pla docent i un equip docent a mesura per assegurar el seguiment sense dificultat del Màster.   

Amunt

Aquesta assignatura forma part de les assignatures de complements de formació del Màster Universitari en Màrqueting Digital. Aquesta agrupació d'assignatures es compon de les assignatures d'Introducció a l'empresa i Fonaments de màrqueting. I, seran cursades tan sol per aquells estudiants que hagin d'assimilar una visió global de l'empresa i el màrqueting.

 

Amunt

El Màster universitari en Màrqueting Digital pretén formar a professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) perquè puguin dur a terme noves formes de relació, comunicacions, i fins i tot transaccions comercials entre l'organització i els seus públics d'interès en l'entorn digital.

Aquesta assignatura, juntament amb Introducció a l'empresa conformen els complements de formació del Màster, i pretén introduir als conceptes bàsics del màrqueting a tots aquells estudiants que els sigui necessari.

 

Amunt

Aquesta assignatura no està vinculada a la superació prèvia d'altres assignatures del Màster.

Amunt

Competències bàsiques i generals

CB1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB2 - Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;

CB3 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels propis coneixements i judicis;

CB4 - Comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

CB5 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.

CG1 - Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a expert del màrqueting digital.

 

Competències transversals

CT1 - Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.

CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i al coneixement aplicat en la pràctica professional.

CT5 - Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

 

Competències específiques

CE1 - Detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor en Internet.

CE2 - Aplicar metodologies avançades d'anàlisis de la informació per a una millor presa de decisions en l'àmbit del màrqueting digital.

CE3 - Dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital.

CE4 - Dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients.

CE5 - Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.

CE6 - Exercir tasques de recerca i/o assessorament i/o formació, intern i/o extern, en el camp del màrqueting digital.

Amunt

Mòdul 1. Creació de valor i relacions amb el client. Una visió general del màrqueting

Presenta una visió general del màrqueting, en la qual es tenen en compte les diferents filosofies que han guiat l'aproximació de les empreses cap al mercat. S'explica el concepte de màrqueting i la importància de satisfer les necessitats dels consumidors i d'establir relacions duradores, que siguin profitoses per a ells i per a la pròpia empresa. També s'estudien els diferents àmbits en els quals es pot aplicar el màrqueting, i les responsabilitats socials i ètiques que es deriven de les seves actuacions.

 

Mòdul 2. Planificació de l'estratègia de màrqueting

Aquí analitzem les funcions que desenvolupa la Direcció de màrqueting, i com contribueixen aquestes a l'estratègia general de l'empresa. També iniciem l'estudi del procés de planificació estratègica de màrqueting. A continuació tindrem una primera presa de contacte amb els instruments fonamentals de la Direcció de màrqueting: el producte, el preu, la distribució i la comunicació, i coneixerem què és un pla de màrqueting, com s'elabora i quins continguts ha de recollir.  

 

Mòdul 3. Anàlisi de l'entorn del màrqueting

En aquest mòdul analitzem els diferents elements de l'entorn de l'empresa i, molt especialment, el seu mercat, i com aquests elements poden influir en la presa de decisions.

 

Mòdul 4. Segmentació, mercat objectiu i posicionament

Amb el seu estudi coneixereu què s'entén per públic objectiu, els criteris que les empreses poden utilitzar per donar resposta a les diferents necessitats i preferències del mercat, així com les estratègies que poden desenvolupar per aconseguir que el producte ocupi un lloc rellevant en la ment dels seus consumidors.

 

Mòdul 5. El comportament del consumidor

S'analitzen els conceptes i els principals factors que influeixen en les decisions de compra dels consumidors, tant si es tracta de particulars com a d'empreses i altres organitzacions.

 

Mòdul 6. La recerca de màrqueting

Ofereix una visió general de com el sistema d'informació de màrqueting de l'organització proporciona informació útil per a la presa de decisions. També estudiarem les diferents etapes que consta el procés de recerca de màrqueting, les tècniques que cal utilitzar i les fonts d'informació a les quals podem recórrer.

 

Amunt

Composició 1. Fonaments de l'expressió oral i escrita PDF
Procés de cerca i localització de la informació per Internet Web

Amunt

Llista dels materials didàctics utilitzats

  • Mòduls didàctics
  • Guies d'estudi
  • Altres fonts d'informació - Web

 

Característiques específiques del material didàctic:

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic, que ofereix l'assignatura. Així, cada concepte s'il·lustra amb exemples i casos pràctics basats en situacions reals de negoci, i sovint s'incorporen diferents recursos didàctics que faciliten el seu aprenentatge.

Encara que el text s'ha dissenyat per facilitar l'aprenentatge a partir de la lectura i l'estudi individuals, també es proporcionen recursos que potencien el debat en grup, així com proposades de treball que es poden realitzar en equip.

Els materials didàctics dels quals consta l'assignatura són els mòduls didàctics i les guies d'estudi:

 

Mòduls didàctics  

  • Versió navegable en diferents formats, web, epub, audiollibre, ¿
  • Els materials que està en format pdf, està pensada perquè la utilitzeu una vegada que hàgiu explorat adequadament la versió navegable. Encara que no incorpora elements audiovisuals, el seu principal avantatge és que la podeu imprimir fàcilment per llegir-la en qualsevol lloc.

Guies d'estudi (GES)

Per a cada mòdul s'ha elaborat una guia d'estudi pensada perquè us ajudi a assimilar els punts clau. En aquests documents, que el consultor penjarà a l'espai de Planificació a mesura que s'avanci en l'estudi de l'assignatura (d'acord amb la temporalització), trobareu un esquema dels punts que es desenvolupen en cada mòdul, així com les possibles interrelacions entre els diferents conceptes.

Altres fonts d'informació. A l'espai de Recursos>Fuentes d'informació trobareu alguns enllaços que us poden resultar d'utilitat i interessants per a l'estudi de l'assignatura.

A més, teniu accés, a través de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., relacionats amb l'assignatura.

 

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt