Treball Final de Màster OE Codi:  M5.050    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El Treball Final de Màster (TFM) s'entén com un exercici d'investigació per a la integració i aprofundiment de tots els coneixements i competències adquirits durant el màster. Es basa en el desenvolupament d'una recerca educativa a partir d'un tema o problema eix identificat en la fase de pràctiques al centre. Partint de la formulació d'aquest problema, s'ha de fer una exploració, anàlisi i formulació d'una proposta educativa innovadora, tenint com a base un treball de camp que s'ha de portar  a terme en un centre educatiu.

Aquest tema ha de ser de l'interès de l'estudiant,  ha d'estar relacionat amb la pràctica docent de l'especialitat per la qual opta i preferiblement ha de donar resposta a una necessitat del centre on realitza el seu Pràcticum. En cas que l'alumne no estigui realitzant el Pràcticum, haurà de buscar un centre educatiu que imparteixi un ensenyament d'educació secundària que compti amb l'especialitat que cursa per poder desenvolupar la part del treball de camp establert en el seu TFM. 

Amunt

Per elaborar el TFM  l'estudiant comptarà amb el suport del Seminari de Recerca i Innovació en el qual se li facilitaran les estratègies per a la definició i la formulació del problema, les preguntes i objectius de la recerca, la definició de la metodologia, el disseny del treball de camp i l'anàlisi i presentació del resultats.

Tanmateix la relació del TFM amb la resta de les assignatures és de suma importància doncs en aquest treball ha de reflexar-se els continguts apresos en les diferents assignatures del màster.

Amunt

Objectius

Els objectius fonamentals del TFM  són:

 1. Integrar els coneixements adquirits i posar en pràctica les competències assolides durant el Màster al voltant d'un tema que actuï com a eix vertebrador relacionat amb la pràctica professional i la innovació educativa de l'especialitat a la qual opta, des d'un punt de vista de la recerca en educació.
 2. Aprofundir en els coneixements d'algun tema en relació a la pràctica professional de l'especialitat a la qual opta que doni resposta a una problemàtica identificada o l'elaboració d'una proposta educativa innovadora d'un centre docent, preferiblement el centre on ha realitzat el Pràcticum.

Competències

 L'estudiant  haurà de desenvolupar el TFM amb la finalitat d'assolir competències relacionades amb els àmbits següents:

 1. Disseny, gestió i planificació per a la tasca educativa.
 2. Comunicació, interacció personal i treball col·laboratiu per a la tasca educativa.
 3. Metodologia didàctica i l'atenció a les necessitats educatives individuals.
 4. Entorns digitals per al desenvolupament professional i la intervenció educativa.
 5. L'orientació, la tutoria i l'assessorament a estudiants i famílies.
 6. Recerca, innovació i reflexió sobre la identitat professional i la millora de la pràctica docent.
 7. Gestió i lideratge de centres educatius.

Amunt

Temàtiques per a l'elaboració del TFM

El Treball Final de Màster s'ha de centrar en les temàtiques de l'especialitat que s'hagi cursat, amb el vistiplau del tutor de la universitat. Cal tenir en compte, però, que l'objectiu del Màster és la formació de professorat de Secundària i, en conseqüència el treball final haurà de tenir present els aspectes globals de l'ensenyament en aquestes etapes. Aquests queden recollits en les temàtiques marc que s'indiquen a continuació:

 1. Currículum i treball per competències:

1.1. La programació didàctica en el nou currículum per competències.

1.2. Propostes per al treball de les competències bàsiques des de les diferents disciplines i etapes escolars.

1.3. Avaluació per competències.

1.4. La globalització curricular. De la interdisciplinarietat al currículum integrat.

1.5. La concreció del currículum a partir dels interessos de l'alumnat: dels centres d'interès als projectes d'aprenentatge.

1.6. Aprenentatge basat en projectes

 

 1. Educació inclusiva/gestió d'aula:

2.1. L'educació inclusiva de l'alumnat amb discapacitat en entorns ordinaris

2.2. Adaptacions curriculars/Plans individualitzats. Ensenyar a l'alumnat amb necessitats educatives especials.

2.3. Estratègies de treball dins l'aula (treball col·laboratiu de l'alumnat, treball multinivell, etc...)

2.4. Estratègies per a la millora de la gestió de l'aula.

2.5. Estratègies d'atenció a la diversitat.

2.6. El treball en equip del professorat dins l'aula. Docència compartida. Altres propostes per a la innovació.

2.7. Els projectes de diversificació curricular dins l'àmbit educatiu.

2.8. Els projectes tele-col·laboratius d'aprenentatge.

2.9. Metodologies i propostes didàctiques per a l'alumnat nouvingut.

 1. 10. Educació emocional

2.11. Educació i gènere. Educació per al respecte i la prevenció de la violència de gènere.

 

 1. Model competencial orientador:

3.1. El centre orientador (models d'acció tutorial)

3.2. Estratègies per millorar la motivació de l'alumnat.

3.3. L'organització innovadora del temps, de l'aula i de l'espai escolar.

3.4. Propostes per a la millora del clima de convivència al centre.

3.5. La mediació i la resolució dels conflictes.

3.6. Propostes per la democratització de l'escola.

3.7. Orientació educativa i professional.

3.8. Incorporació al mon del treball.

 

 1. 4. Organització de centre:

4.1. L'ús de les TIC i la innovació didàctica

4.2. Coresponsabilitat educativa. Experiències educatives integrades.

4.3. El treball en xarxa i col·laboratiu de tots els agents educatius

4.4. Propostes innovadores per a l'organització dels centres.

4.5. Optimització de les FCT (formació en centres de treball)

4.6. El model de la  formació Dual.

4.7 Relacions entre empresa i centre educatiu.

4.8 Projecte de centre (convivència, plans d'acció tutorial¿.).

Amunt

Guia del TFM PDF
La pràctica psicopedagògica en educació formal (volum I) PDF
Decàleg per a l'elaboració del TFM Web
Innovació i iniciació a la investigació educativa. Guia d'aprenentatge 1 PDF
Mètodes d'investigació en educació Web
Innovació i iniciació a la recerca educativa. Guia d'aprenentatge 2 PDF

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt