Literatura i diversitat Codi:  M5.205    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

La literatura, com a acte discursiu, està lligada des dels seus orígens a les nocions de diversitat i heterogeneïtat. No només perquè sempre construeix una relació complexa entre veus i personatges --la noció de dialogisme de què parlava el teòric rus Mikhaïl Bakhtín--, sinó perquè, com a discurs, el pensament que s'hi desenvolupa cal entendre'l com l'expressió d'un canvi, com la concreció d'una idea en moviment.

Si acceptem que els textos es troben en desplaçament perpetu i que no podem llegir des de l'aïllament, sorgeix el seguit de preguntes que organitzaran el nostre curs. Com es construeix aquesta heterogeneïtat? Com cal entendre-la? A quines raons atén? Quines conseqüències té això a l'hora de posar en marxa l'anàlisi o la lectura d'un text?

Defugint l'habitual mirada cronològica, intentarem organitzar temàticament algunes d'aquestes preguntes. Pararem atenció a la noció de l'altre i al concepte de frontera, analitzarem el paper del gènere (en les diferents accepcions de la paraula), i, si ens queda temps, ens centrarem en la traducció i en la diversitat que suposa.

 

 

Amunt

"Literatura i diversitat" és una de les assignatures optatives del Màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies.

Amunt

Els propis dels estudis humanístics.

Amunt

Se suposa, per part de l'alumnat, que tenen una cultura humanística general pròpia d'una persona en possessió d'un títol de llicenciat o de grau i amb interès pel camp de les Humanitats.

Amunt

A. Objectius

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

- Llegir amb detall textos literaris contemporanis provinents de diferents cultures.

- Posar en relació textos literaris i teòrics associats a diferents contextos geogràfics.

- Aplicar coneixements teòrics a l'anàlisi de les obres literàries.

- Analitzar críticament i de forma productiva les relacions entre temàtiques, realitats o àrees de coneixement aparentment alienes.

 

B. Competències

Competències bàsiques:

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

Competències específiques:

- Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques i les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes, a partir del coneixement dels debats i problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.

- Descriure i analitzar la relació entre cultura i identitat.

- Analitzar críticament textos de diversa índole, imatges, discursos i pràctiques culturals.

 

Amunt

El curs s'estructura en 4 unitats configurades a partir d'algunes de les preguntes que pot suscitar la noció de diversitat dins l'espai literari.

  1. L'altre, l'exòtic

En aquesta primera unitat de l'assignatura pararem atenció a la relació que podem establir entre el Nosaltres (identificat com un grup cultural i social estable del qual formem part) i els Altres (aquells que no en formen part). A partir de la lectura d'alguns textos veurem quines qüestions ha suscitat aquesta oposició en alguns episodis de la Història de la Literatura, la qual cosa ens permetrà activar i discutir nocions com la d'allò Exòtic, o oposicions com Occidental vs. Oriental.

  1. Literatura i gènere

En aquesta segona unitat, la noció de "gènere" fa al·lusió a les diferents maneres en què la diferencia sexual pot problematitzar la relació que es pugui establir amb un text literari. Pararem atenció a com la diferència genèrica pot ajudar a la lectura, entenent que el "gènere" és una categoria social o cultural que ve condicionada pels estereotips i que és present en les nostres actituds i creences.

  1. Literatura i gèneres literaris

Les expectatives que genera un text són "genèriques". Si llegeixo una tragèdia clàssica, o un sonet, o una novel·la històrica, o una tesi doctoral, el que esperaré d'aquests textos tan diversos són coses molt diverses. Hem triat gèneres heteròclits per subratllar que les convencions genèriques poden ser de naturalesa ben diferent: formal, temàtica, o bé estilística. El gènere és, doncs, una convenció discursiva. En aquesta unitat pararem atenció a algunes de les qüestions vinculades a aquestes convencions establertes.

  1. Identitats i frontera

La frontera no només fa referència a la separació entre territoris, sinó que també representa quelcom més abstracte. La frontera és un espai difús que ens haurà de servir per arribar a construir allò que considerarem com a individual. Apel·lar a una exterioritat serà l'única manera de centrar una presència específica que sigui capaç de ser distingida de la resta, un límit. Ja estigui vinculat a un espai personal o col·lectiu, cultural o existencial, és important poder traçar aquest límit per entendre la diversitat. 

 

 

Amunt

L'assignatura es basa en un reader que recull articles d'un ampli ventall d'assagistes i escriptors, que van d'Aristòtil a Virginia Woolf, passant per Tzvetan Todorov, Simone de Beauvoir o Claudio Magris. Trobareu tots aquests textos a l'apartat "Lectures", al botó "Materials i fonts" de l'aula. A més d'això, el material de suport inclou un seguit d'introduccions breus a cadascun dels textos de lectura elaborades expressament per a l'assignatura.

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt