Cultura i poder Codi:  M5.209    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura es proposa realitzar un recorregut per les reflexions i debats existents sobre les diferents formes i estratègies amb les quals el poder intervé en el desenvolupament, l'expressió i l'evolució de la cultura: des de l'estudi de les formes institucionalitzades de legitimació del poder existents en el món contemporani o els conflictes que planteja la diversitat cultural i les respostes que s'han apuntat, a l'anàlisi de les polítiques de construcció del coneixement i la cultura, els mecanismes de representació de l'alteritat o les crítiques i aportacions realitzades pels teòrics subalterns. La matèria té un enfocament multidiscipinar que aplicarà metodologies i realitzarà estudis de cas propis de l'antropologia, la història o els estudis literaris.

Aquesta assignatura no té examen final i cal seguir i superar l'Avaluació continuada (AC). L'AC es basa en la lectura i discussió de textos, que es llegeixen de manera detallada i pels quals s'ofereix l'espai de Debat com a taller d'anàlisi col·laboratiu. A més, cal lliurar fitxes de lectura de cada una d'aquestes lectures bàsiques de l'assignatura. D'altra banda, cal realitzar 3 proves d'avaluació continuada (PAC). La primera PAC sol consistir en l'elaboració d'un article acadèmic que cal enviar a una revista, la segona proposa la realització d'un informe de lectura per a una editorial, i la tercera se centra en un estudi de cas que proposa l'estudiant, sempre a partir dels textos treballats al llarg del semestre.

Amunt

OBJECTIUS

- Desenvolupar la capacitat de llegir i comprendre des d'una perspectiva crítica textos fonamentals que reflexionin sobre els conceptes bàsics de la matèria.

- Assolir la capacitat d'identificar les principals escoles i corrents intel·lectuals que reflexionen i han reflexionat al voltant de les qüestions de cultura i poder i valorar críticament aquests diferents enfocaments.

- Elaborar opinions i perspectives pròpies i fonamentades sobre els principals debats existents i argumentar-les per escrit en la forma d'un assaig acadèmic.


COMPETÈNCIES

Competències bàsiques:

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.


Competències transversals:

- Capacitat per analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i sovint ambigua, i sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d'estudi i als debats i problemàtiques rellevants, i comunicar de manera clara, rigorosa i precisa.

 

Competències específiques:

- Identificar i reconèixer les perspectives filosòfiques, els marcs teòrics i conceptuals, i les anàlisis històriques que intenten explicar l'evolució de la cultura contemporània.

- Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques i les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes, a partir del coneixement dels debats i problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.

Amunt

- Estat Modern, legitimació, institucionalització del poder.

- Alteritat, diversitat cultural, xoc de civilitzacions: globalització cultural i relacions de poder.

- Colonialisme i postcolonialisme, processos d'hegemonia i subalternitat.

- Reproducció, resistència i poder.

- Construccions polítiques de la cultura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt