Política Comparada I Codi:  M7.001    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Política Comparada I té com a objectiu que els estudiants aprenguin a fer ús del mètode comparatiu per a descriure i explicar fenòmens del món. Com veureu al mòdul 1, per mètode comparatiu s'enten l'estudi de pocs casos d'una forma aprofundida. A aquesta assignatura aplicarem el mètode comparatiu però també farem servir la comparació entre un número gran de casos per estudiar un fenomen concret: els règims polítics. D'aquesta manera, aquesta assignatura intentará donar resposta als següents interrogants: què fa que un pais segui qualificat de democràcia i un altre no? Què explica que uns països tinguin democràcies i altres no? què explica que a alguns països les democràcies durin i a altres no? Finalment, quines són les vies per les què determinats països hi accedeixen o la perden?

 

D'altra banda, l'ús del mètode comparatiu no només es limita a la comparació de sistemes polítics. És per aquesta raó que els coneixements assolits en aquesta assignatura poden ser de molta utilitat en altres matèries del Màster com ara Política Comparada II, Integració Política, i Partits Polítics i Sistemes Electorals. Així mateix, el fet que bona part dels coneixements assolits en aquesta assignatura girin entorn de la democràcia de ben segur facilitarà la comprensió d'altres matèries com La democràcia, teoria i anàlisi.

Un dels trets que distingeixen els politicòlegs d'altres professionals com els advocats o els periodistes és, sens dubte, la capacitat de recórrer a la comparació i d'utilitzar-la amb rigor i no de manera anecdòtica. Els coneixements i la metodologia adquirida en aquesta assignatura serà, doncs, de gran utilitat en la vida professional dels futurs graduats que vulguin treballar en el camp de l'assessorament o la recerca.

Amunt

Aquesta assigntura forma part del conjunt de quatre assignatures que constitueixen el tronc comú del Màster d'Anàlisi Política. En aquest sentit, és una assignatura bàsica i capadal en el conjunt del pla d'estudis. Aquesta assignatura té com objectiu introduïr a l'estudiant en l'ús de la comparació tal com s'utilitza a les ciències socials. També es una assignatura sustantiva en la mesura que aplica la comparació a l'estudi dels règims polítics, i concretamente, a l'estudi de la democràcia. En la mesura que és una assignatura de mètode té relació amb altres assignatures de métodes del Màster com ara Tecniques d'Investigació i Técnques d'Investigació aplicades a la ciència política. De la mateixa manera, en la mesura que aplica l'ús de la comparació a l'estudi de la democràcia té una relació molt estreta amb la assigntura Democràcia:Teoria i Anàlisi.

Amunt

Es recomenable tenir nocions de métodes i técniques aplicats a la recerca en ciències socials. També pot ajudar molt tenir nocions d'estadística.

Amunt

Els objectius de l'assignatura de Política Comparada I són:

1. Aprendre a distingir les dues formes de selecció de observacions que s'utilitzen a la política comparada quan la N és petita.

2. Aprendre a definir i operacionalitzar conceptes com la democràcia per classificar les nostres observacions -en aquest cas, països- en funció del seu règim polític. 

3. Aprendre les característiques económiques, institucionals, i socials que hauria de tenir un país perquè hi trobem un règim democràtic que, a més, perdura en el temps.

4. Aprendre perquè les revolucions socials només han tingut lloc en uns quants països si en bastants la població tenia motius suficients per revoltar-se.

5. Aprendre com és possible que algú que té el poder polític de manera no democràtica estigui disposat a cedir-lo voluntàriament.

Les competències que es treballaran a l'assignatura són:

Competències transversals:

1. Llegir i interpretar textos en anglès

2. Gestionar informació en el camp de l'anàlisi política

3. Capacitat per prendre decisions sobre un conjunt complex i divers de dades i fonts d'informació

4. Capacitat per prendre decisions en situacions d'incerteça

5. Aprenantatge permanent

6. Aprendre a comunicar i argumentar correctament en la llengua pròpia així com en alguna llengua extrangera.

Competències específiques:

1. Ser capaç de diagnosticar una realitat complexe que permiti comprendre per una correcte pressa de decisions

2. Dissenyar estratègies adecuades als objectius que persegueixen organitzacions

3. Avaluar el rendiment i qualitat de les institucions polítiques

4. Dissenyar i desenvolupar uan recerca d'acord amb les regles del coneixement científic

Amunt

Mòdul l: La Política Comparada

 

 1. La Política Comparada.
 2. Mètodes de comprovació d'hipòtesis
 3. L'especificitat del mètodo comparatiu.
 4. L'estudi dels règims polítics de forma comparada.

 

Mòdul II. Què són la democràcia i la dictadura? On i quan es troben?

 1. Què són els règims polítics?
 2. Què és la democràcia?
 3. La proposta de Dahl: la poliarquia
 4. El concepte de Przeworski
 5. Com classificar els règims polítics?
 6. On i quan es troben?

 

Mòdul III. Per què?

 1. El pes dels factors econòmics i institucionals
 2. La cultura política i la democràcia
 3. El papel de les classes socials
 4. El papel dels ciutadans

 


Mòdul IV. Com?

 1. Les revolucions socials
 2. Les transicions a la democràcia


 


Amunt

Amunt

Webs:

Freedom House:

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2009

Polity IV:

http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm

Indiemaps:

http://freedom.indiemaps.com/

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt