Tèc. d'Investigació aplicades a les Ciències Polítiques Codi:  M7.004    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
En aquesta asignatura s'explica l'estructura i la lògica de la metodologia en ciència política, perquè l'estudiant pugui començar a dur a terme una recerca científica en aquest àmbit. És a dir, que n'aprengui els passos fonamentals, sigui conscient dels reptes i decisions al quals cal fer front, i conegui les eines que pot fer servir. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de sentir-se capaç de dur a terme una recerca des de la formulació del marc teòric fins a l'anàlisi estadística de les dades.
Les pràctiques són fonamentals en aquesta assignatura perquè només amb exercicis pràctics es pot aprendre realment quina és la dinàmica, el funcionament i les normes de la investigació empírica. Sovint el material en paper ofereix una visió general, d'estat de la qüestió, i no es pot endinsar ni explicar en detall algunes de les tècniques d'investigació o les anàlisis estadístiques. Per tant, les pràctiques ajudaran l'estudiant a completar els coneixements i aplicar-los realment.
L'assignatura s'inicia amb un mòdul genèric sobre el procés de la recerca, continua amb un mòdul dedicat a les dades, i finalment examina les tècniques quantitatives i les qualitatives.
 
En el primer mòdul s'examinen i desglossen les dues fases generals de la investigació empírica: el marc teòric i el disseny empíric. Cada fase general es compon de diverses etapes que segueixen un ordre lògic i coherent entre elles. De la formulació teòrica (preguntes, hipòtesis, variables) es passa a l'operacionalització de la teoria, i després, gràcies a l'operacionalització i a la disponibilitat de diferents mètodes i tècniques, se seleccionen i s'analitzen les dades per a comprovar les hipòtesis establertes en el marc teòric.
 
En el segon mòdul ens centrem en les diferents regles de la inferència que cal tenir presents a l'hora de determinar què hemd'observar i estudiar quan fem recerca. Ens referim principalment a la manera com hem de procedir per seleccionar els casos i les variables que volem estudiar de manera no esbiaixada, sense errors de mesura, amb precisió i eficiència.
 
En el tercer i quart mòdul es tracten concretament els mètodes i tècniques de recerca. Un cop hem determinat què volem investigar (formulació teòrica: preguntes, hipòtesis, variables), hem de definir com ho volem investigar: quin disseny empíric emprarem (operacionalització, mètodes, tècniques, selecció de dades i anàlisi). Dins del disseny empíric mereix una atenció a part la tria de mètodes i tècniques. El mètodes són procediments d'inferència científica que varien segons la manera com es contrasten les hipòtesis i es fa l'anàlisi explicativa. Les tècniques d'investigació són més aviat procediments de recollida de dades, però normalment amb un mètode determinat es fa servir sobretot un tipus de tècniques i no d'altres. En els mòduls ens referim a tècniques qualitatives i tècniques quantitatives. Les tècniques qualitatives com ara l'observació, l'entrevista en profunditat, els grups de discussió i l'anàlisi de contingut normalment es fan servir amb el mètode de l'estudi de casos, mentre que les tècniques quantitatives com l'enquesta o l'experiment s'utilitzen amb el mètode estadístic.
 
En tot cas, en els mòduls expliquem en detall aquestes tècniques i fem èmfasi en la necessitat de complementar-les: tot mètode i tècnica corresponent prioritza uns criteris metodològics concrets i té avantatges i inconvenients, però s'ha demostrat que les recerques més completes des del punt de vista explicatiu provenen d'estudis on s'han combinat tècniques quantitatives i qualitatives. Tanmateix, l'investigador novell haurà de començar a poc a poc i centrar-se a la pràctica en un tipus de tècnica i mètode determinat.

 

Amunt

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA:

1. Aprendre a dissenyar correctament una investigació quant a la capacitat explicativa, la selecció de casos i variables, la combinació de tècniques i mètodes, i les limitacions i els recursos existents.

2. Aprendre a elaborar informes, estudis o treballs empírics fent servir dades de la realitat social i política extretes mitjançant tècniques quantitatives i/o qualitatives d'anàlisi.

3. Dominar el procés i etapes de la investigació empírica, i la lògica que segueixen (deducció, coherència, observabilitat).

4. Prendre consciència de les decisions, problemes i reptes de la investigació empírica.

5. Adonar-se de la importància del desenvolupament teòric a l'hora de fer recerca empírica.

6. Conèixer les regles de la inferència que es refereixen a la selecció eficient, precisa i no esbiaixada de casos i variables que es volen estudiar.

7. Conèixer les tècniques quantitatives i qualitatives més importants, els avantatges i inconvenients que tenen i la necessitat de complementar-les.

8. Aprendre a aplicar acuradament l'anàlisi estadística univariada, divariada i multivariada, segons els tipus de variables, relacions entre les variables, mètodes emprats i objectius de la recerca.

9. Conèixer bàsicament algunes de les anàlisis estadístiques més importants: les de tendència central i dispersió, taules de contingència, correlació r de Pearson, anàlisi de la regressió, etc.

10. Aprendre a fer representacions i presentacions visuals de les dades.

Amunt

Mòdul didàctic 1: El procés d'investigació social i política

1. El procés d'investigació social i política: etapes, lògica i reptes

2. El marc teòric de la recerca

3. El disseny empíric de la recerca

Mòdul didàctic 2: Procediments i decisions per a determinar que s'observarà

1. Selecció de casos

2. Selecció de variables

Mòdul didàctic 3: La recerca quantitativa

1. Les tècniques quantitatives en la ciència política. Combinació amb les qualitatives

2. L'enquesta

3. L'experiment

4. L'anàlisi estadística de les dades:

4.1. Estadística descriptiva univariant

1. Introducció a l'estadística

2. Tabulacions de freqüències i gràfics univariants

3. Mesures de localització, tendència central, distribució i forma

4.2. Estadística descriptiva multivariant

1. Introducció a l'estadística multivariant

2. Conceptes bàsics per a l'anàlisi multivariant

3. Eines per a l'anàlisi descriptiva multivariant: taules i gràfics

4. Mesures d'associació i correlació

5. Introducció a l'anàlisi amb tres o més variables

Mòdul didàctic 4: La recerca qualitativa

1. Introducció a la recerca qualitativa

2. Les tècniques qualitatives

Amunt

La frontera interior. Anàlisi del discurs: un exemple sobre "racisme" PDF
Mostreig PDF
Tècniques d'anàlisi de dades XML

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt