Teoria de jocs aplicada a la Ciència Política Codi:  M7.007    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La política pot ser entesa a partir de la interrelació de les decisions que prenen els individus i de les conseqüències derivades d'aquestes decisions. La teoria de jocs desenvolupa les eines necessàries per formalitzar molts contextos socials en els que els individus prenen decisions de manera interdependent. Així doncs, la teoria de jocs és un instrument per a l'anàlisi polític, no una teoria substantiva. L'assignatura no fa el repàs de tots els models utilitzats per analitzar les relacions polítiques sinó que opta per presentar els avenços més recents de la teoria dels jocs no cooperatius: es parteix d'una introducció al principi de la racionalitat i a la teoria de la utilitat, per avançar en els models representats en forma normal o estratègica fins arribar als models repetits amb informació incompleta.

Amunt

- Aquesta matèria resulta molt útil per a treballar com a negociador a sindicats, patronals, el govern central, autonòmic o municipal, les agències multilaterals, els organismes de cooperació, les fundacions, els lobbies, les institucions europees, els partits polítics i les corporacions.

- D'altra banda, aquesta matèria és molt útil per a entendre les situacions polítiques i la seva estabilitat, la seva evolució i les causes que n'expliquen llur estabilitat o els canvis que experimenten. És, en aquest sentit, capdal per a qualsevol ciutadà, però molt especialment pels docents, investigadors, consultors i polítics professionals. 

Amunt

Objectius

Es possible referir un conjunt d'objectius els objectius transversals de l'assignatura:

 • Entendre la rellevància dels models de la teoria de jocs en la modelació i comprensió dels fenòmens polítics
 • Familiaritzar-se amb la interpretació dels models de la teoria de jocs.
 • Ser capaç d'aplicar la teoria de jocs en la modelització de situacions polítiques rellevants. 

Competències 

Competències Transversals 

• Ser capaç d’interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics en anglès
 • Ser capaç de gestionar informació i processos de comunicació en l’àmbit de l’anàlisi política mitjançant les TIC. 
• Capacitat per a la presa de decisions responsable i coherent en situacions complexes i/o compromeses. Competències Específiques 
• Diagnosticar una realitat complexa i diversa de l’àmbit social i polític a un nivell local o global a través de l’elaboració d’informes o estudis de qualitat que permetin la seva comprensió per a la presa de decisions. 
• Dissenyar les estratègies més adequades a la naturalesa de les organitzacions en un entorn complex i canviant en funció dels objectius que es pretenen i de les constriccions i oportunitats a les que s’enfronten. 
• A partir d’un coneixement profund sobre les conseqüències de les distintes regles de decisió, assessorar estratègicament a organitzacions complexes sobre el disseny o redisseny dels seus processos de presa de decisions i les seves repercussions. 
• Avaluar el rendiment i la qualitat de les institucions polítiques i assessorar en el disseny i redisseny que contribueixi a la seva millora.

Amunt

¿ Mòdul didàctic 1: Introducció. Idees generals sobre la teoria de jocs 

¿ Mòdul didàctic 2: El principi de la racionalitat i la teoria de la utilitat 

¿ Mòdul didàctic 3: Jocs en forma normal o estratègica 

¿ Mòdul didàctic 4: Jocs en forma extensiva

¿ Mòdul didàctic 5: Jocs repetits

¿ Mòdul didàctic 6: Jocs d'informació incompleta

Amunt

Teoria de jocs aplicada a la ciència política PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt