Acció Col·lectiva Codi:  M7.017    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Acció Col·lectiva" descriu les interpretacions que diferents perspectives teòriques han ofert sobre el fenomen l'acció col·lectiva i considera els models derivats de la psicologia, de la sociologia i de l'economia. Aquesta darrera perspectiva és analitzada en profunditat perquè permet concebre l'acció col·lectiva com un "dilema social" i permet conèixer quines són les possibles solucions que facilitarien la cooperació individual. 
En el mateix sentit, s'analitzaran els mecanismes concrets que faciliten o afavoreixen el desenvolupament de l'acció col¿lectiva (informació, comunicació, repetició, confiança, reciprocitat, etcètera), posant especial èmfasi en el paper que les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) poden jugar en els processos d'acció col·lectiva.

Amunt

"Acció Col·lectiva" és una assignatura optativa semestral tant de l'itinerari de recerca com el profesionalitzador del Màster Universitari en Anàlisi Política. Aquesta és una assignatura de caràcter teòric (en la mesura que es descriuen les perspectives des de les que s'ha intentat explicar el fenomen l'acció col·lectiva) però al mateix temps pràctic o aplicat (en la mesura que es coneixeran i s'analitzaran empíricament els mecanismes que faciliten o afavoreixen el desenvolupament de l'acció col·lectiva i es treballaran casos concrets a través de les PACs).

Amunt

En la mesura que s'analitzen els mecanismes que faciliten l'acció col·lectiva i quina és la seva relació entre ells, aquesta assignatura pot ser una matèria especialment interessant per a aquelles persones que, a nivell professional, dirigeixen o formen part d'organitzacions polítiques i/o socials de caràcter finalista, és a dir, d'organitzacions que tenen com a finalitat la consecució de determinats béns col·lectius.

Amunt

No calen coneixements previs per seguir "Acció Col·lectiva" tot i que es recomana haver cursat amb anterioritat "Teoria Política" (M7.003).

Amunt

Competències Específiques: 
• Dissenyar les estratègies més adequades a la naturalesa de les organitzacions en un entorn complex i canviant en funció dels objectius que persegueixen i de les constriccions i oportunitats a les quals s’enfronten. 
• A partir d’un coneixement profund sobre las conseqüències de distintes regles de decisió, assessorar estratègicament a organitzacions complexes sobre el disseny o redisseny dels seus processos de presa de decisió i les seves repercussions. 

Competències transversals: 
• Ser capaç d’interpretar textos, documentació, informes, i articles acadèmics en anglès. 
• Ser capaç de gestionar informació i comunicació en el camp de l’anàlisi política mitjançant les TIC. 
• Aprenentatge permanent i contínua actualització. 
• Comunicar-se correctament tant en les llengües pròpies como en una llengua estrangera, oralment i per escrit i en contextos diversos, resultant convincent i adaptant el missatge i els medis utilitzats a les característiques de les situacions i les audiències. 

Objectius d’Aprenentatge: 
1) Conèixer les perspectives teòriques des de les que s’ha intentat explicar el fenomen l’acció col•lectiva: els models derivats de la psicologia, els models sociològics, els models derivats de l’economia.
 2) Entendre perquè l’acció col•lectiva pot ser entesa com un “dilema social” i quines són les possibles solucions que facilitarien la cooperació individual. 
3) Conèixer els mecanismes que faciliten o afavoreixen el desenvolupament de l’acció col•lectiva. 
4) Entendre com les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) afecten els processos d’acció col•lectiva.

Amunt

Unitat 1: Els enfocaments no racionals de l'acció col·lectiva

1.1. Els models de la psicologia 
a. El model de la privació relativa 
b. El models del frames i la identitat col·lectiva. 

1.2. Els models de la sociologia 
a. El model de la mobilització de recursos 
b. El model e l'estructura d'oportunitats polítiques 


Unitat 2: L'enfocament econòmic de l'acció col·lectiva

El model d'Olson: el problema del free-rider, els béns públics, la mida del grup, els incentius selectius, els emprenedors polítics... 


Unitat 3: Mecanismes per a superar el dilema de l'acció col·lectiva

3.1. Informació, comunicació, confiança, reputació, reciprocitat, capital social, xarxes... 
3.2. Les TIC i l'acció col·lectiva.

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt