Relacions internacionals Codi:  M7.020    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de Relacions Internacionals proporciona els conceptes i els instruments d'anàlisi indispensables per a comprendre la dinàmica i el funcionament del sistema internacional. Per tant, és d'interès per tots aquells estudiants que vulguin especialitzar-se en l'àmbit de la política internacional i els afers exteriors. En efecte, l'assignatura ofereix els elements i les claus necessàries per analitzar i interpretar els mecanismes complexos de la política mundial així com els temes principals que formen part de l'agenda política internacional, des del rigor acadèmic i analític propis d'aquesta disciplina. El funcionament de l'assignatura està basat en la lectura d'articles de gran rellevància amb el doble objectiu de familiaritzar l'estudiant amb autors i debats importants de la disciplina de les relacions internacionals, i estimular al mateix temps la reflexió crítica a partir de raonaments lògics i ben fonamentats.

 

Amunt

L'assignatura de Relacions Internacionals manté una afinitat temàtica amb l'assignatura optativa de Governança Global. També es relaciona amb d'altres assignatures optatives que aprofundeixen en àrees geopolítiques concretes com Europa i la Governabilitat Global, o Middle-East and Democracy.  

Amunt

Competències transversals: 

 • Capacitat per interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics en anglès.
 • Gestió d'informació a través de les TIC.
 • Capacitat per gestionar i prendre decisions sobre un conjunt complex d'informació
 • Aprenentatge permanent.
 • Comunicació en la llengua pròpia i estrangeres de manera adequada. 


Competències específiques:

 • Diagnosticar una realitat complexa i diversa de l'àmbit social i polític a través de l'elaboració d'informes o estudis d'alta qualitat.
 • Dissenyar les estratègies més adequades per a les organitzacions en un entorn complex i canviant.
 • Assessorar estratègicament a organitzacions sobre els processos de presa de decisió i les seves repercussions.
 • Avaluar l'impacte de polítiques, decisions i estratègies a traves de les tècniques i metodologies d'anàlisi més avançades.


 Objectius d'Aprenentatge: 

 • Dominar els conceptes teòrics i els instruments d'anàlisi específics de la disciplina de les relacions internacionals.
 • Entendre i analitzar de manera crítica i raonada, els esdeveniments, el desenvolupament i les transformacions del sistema internacional contemporani.
 • Comprendre les principals fractures que caracteritzen el sistema internacional i la seva evolució al llarg del temps.
 • Argumentar i raonar sobre fenòmens polítics rellevants en l'àmbit de les relacions internacionals a partir d'uns estàndards acadèmics d'alta qualitat.

Amunt

Els continguts de l'assignatura giren al voltant de cinc grans eixos:

 • Mòdul 1: En aquest primer mòdul es plantegen els enfocaments teòrics més rellevants per a l'estudi de les relacions internacionals amb l'objectiu que l'estudiant comprengui els principals marcs teòrics i conceptuals a través dels quals s'analitza la política internacional.
 • Mòdul 2: En el segon mòdul se centra en l'estudi dels principals instruments d'anàlisi del sistema internacional: l'estat i les organitzacions internacionals, així com l'estructura del sistema internacional.
 • Mòdul 3: El tercer mòdul se centra en l'estudi i l'anàlisi de les dues principals fractures que han caracteritzat el sistema internacional contemporani, i la seva evolució: la fractura est-oest i la fractura centre-perifèria.
 • Mòdul 4: El quart mòdul de l'assignatura analitza el fenomen de la globalització, especialment la globalització econòmica, i la seva relació amb la problemàtica del desenvolupament. 
 • Mòdul 5: En cinquè mòdul analitza en profunditat els processos de transformació i de canvi que caracteritzen el sistema internacional contemporani i es posarà especial èmfasi en tractar qüestions lligades a l'actualitat de la política mundial.

Amunt

Conceptes centrals de les relacions internacionals XML
Conceptes centrals de les relacions internacionals DAISY
Conceptes centrals de les relacions internacionals EPUB 2.0
Conceptes centrals de les relacions internacionals MOBIPOCKET
Conceptes centrals de les relacions internacionals HTML5
Conceptes centrals de les relacions internacionals PDF
Noves tendències teòriques i grans debats actuals de les relacions internacionals XML
Noves tendències teòriques i grans debats actuals de les relacions internacionals DAISY
Noves tendències teòriques i grans debats actuals de les relacions internacionals EPUB 2.0
Noves tendències teòriques i grans debats actuals de les relacions internacionals MOBIPOCKET
Noves tendències teòriques i grans debats actuals de les relacions internacionals HTML5
Noves tendències teòriques i grans debats actuals de les relacions internacionals PDF
Els actors de les relacions internacionals XML
Els actors de les relacions internacionals DAISY
Els actors de les relacions internacionals EPUB 2.0
Els actors de les relacions internacionals MOBIPOCKET
Els actors de les relacions internacionals HTML5
Els actors de les relacions internacionals PDF
Temes i tendències del sistema internacional global XML
Temes i tendències del sistema internacional global DAISY
Temes i tendències del sistema internacional global EPUB 2.0
Temes i tendències del sistema internacional global MOBIPOCKET
Temes i tendències del sistema internacional global HTML5
Temes i tendències del sistema internacional global PDF
Visions del món. Les bases teòriques consolidades de les relacions internacionals XML
Visions del món. Les bases teòriques consolidades de les relacions internacionals DAISY
Visions del món. Les bases teòriques consolidades de les relacions internacionals EPUB 2.0
Visions del món. Les bases teòriques consolidades de les relacions internacionals MOBIPOCKET
Visions del món. Les bases teòriques consolidades de les relacions internacionals HTML5
Visions del món. Les bases teòriques consolidades de les relacions internacionals PDF

Amunt

A banda del material didàctic de base (Introducció a les Relacions Internacionals) que es pot trobar a l'apartat "Materials i Fonts" de l'aula, els estudiants han de treballar en profunditat un seguit de lectures obligatòries que seràn convenientment adjuntades a cadascuna de les Guies d'Estudi dels mòduls. 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt