TFM Professional Codi:  M7.027    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Avís: Aquesta assignatura, de 6 crèdits, és semestral i es cursa en un semestre.

L'assignatura de Treball de Final de Màster (professionalitzador)  consisteix en fer una recerca aplicada en ciència política. L'objectiu que s'haurà d'assolir en aquesta assignatura serà la realització d'una recerca o avaluació d'una problemàtica o qüestió concreta que afecti a una política pública, un programa o una organització pública.

La primera tasca que haurà de fer l'estudiant serà identificar i centrar el tema de la recerca que s'haurà d'encaixar en el context teòric adequat. Haurà de formular una qüestió de recerca i definir una estratègia d'anàlisi viable, cosa que implica definir unes hipotèsis que puguin ser testades empíricament a partir d'unes dades que operacionalitzin els conceptes teòricament rellevants.

En aquesta asignatura el treball de l'estudiant ha de ser tutoritzat per un director de recerca, un especialista en el tema o l'àmbit escollit per l'estudiant que l'orientarà i donarà suport en les diferents fases de la seva elaboració. El director de recerca posarà un especial èmfasi en la viabilitat de la recerca aplicada o avaluació.

En cap caspodrà ser aprovada aquesta assignatura sense el seguiment continuat del treball que s'ha desenvolupat per part d'un director de recerca (en l'apartat de metodologia s'explica de forma més detallada de quina manera com s'assignen els directors de recerca)

Amunt

El resultat de l'assignatura de TFM-professional consisteix en l'elaboració d'un document de recerca aplicada en ciència política. Es tracta d'assolir un coneixement analític adequat d'un problema que afecti a una organització o política pública i que, hipotèticament, permeti assessorar professionalment els responsables de les polítiques o de les organitzacions.

 

Hi ha sis competències específiques que es volen assolir a través de la realització del TFM-professionalitzador:

 

- El diagnòstic d'una realitat complexa i diversa de l'àmbit social i polític en un nivell local o global a través de l'elaboració d'informes o d'estudis d'alta qualitat que permetin la comprensió per a la presa de decisions.

 

- Dissenyar les estratègies més adequades per a les organitzacions en un entorn complex i canviant en funció dels objectius que persegueixen i de les restriccions i oportunitats que enfronten.

 

- A partir d'un coneixement aprofundit de les conseqüències de les diferents regles de decisió, assessorar estratègicament a organitzacions complexes sobre el disseny i el redisseny dels seus processos de presa de decisió i les seves repercusions.

 

- Avaluar l'impacte de les polítiques, estratègies i decisions d'organitzaciona i institucions a partir de les tècniques i les metodològies d'anàlisi més avançades que s'utilitzen a la ciència política.

 

- Avaluar el rendiment i qualitat de les institucions polítiques i assessorar en el disseny i redisseny que pot contribuir a la seva millora.

Amunt

El tema y la pregunta de investigación. Recursos y cuestiones metodológicas de la investigación PDF
La edición del TFM: la estructura del trabajo de investigación y el estilo de escritura científica PDF
La revisión de la literatura: teorías, hipótesis y contrastes PDF
La sección de métodos. El diseño de investigación, la recogida de datos y el análisis de los resultados PDF
L'edició del TFM. L'estructura del treball de recerca i l'estil d’escriptura científica PDF
La secció de mètodes. El disseny de recerca, la recollida de dades i l'anàlisi dels resultats PDF
La ressenya de la bibliografia. Teories, hipòtesis i contrasts PDF
El tema i la pregunta de recerca. Recursos i qüestions metodològiques de la recerca PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt