Prácticas virtuales Código:  M7.328    :  5
Consulta de los datos generales   Descripción   Objetivos y competencias   Contenidos   Consulta de los recursos de aprendizaje de los que dispone la asignatura   Recursos de aprendizaje y herramientas de apoyo   Consulta del modelo de evaluación  
Este es el plan docente de la asignatura para el segundo semestre del curso 2023-2024. Podéis consultar si la asignatura se ofrece este semestre en el espacio del campus Más UOC / La universidad / Planes de estudios). Una vez empiece la docencia, tenéis que consultarlo en el aula. El plan docente puede estar sujeto a cambios.

1. Presentación: Las prácticas virtuales

La Universitat Oberta de Catalunya basa su diseño pedagógico en la virtualidad, ofreciendo a los y las estudiantes una proximidad a los contenidos dada a través de su innovador modelo de aprendizaje. Así pues, debido a sus características de E-learning, los responsables docentes del Máster en Gestión Cultural han diseñado un sistema de prácticas innovadores - Prácticas E-learning- que ofrece a los alumnos el contacto directo con casos reales de gestión cultural así como la interacción con profesionales en activo de instituciones de referencia.

Este modelo de Prácticas E-learning, es decir de prácticas virtuales, permite al estudiante trabajar en la resolución de conflictos y retos reales de instituciones de referencia a través de un caso concreto, disponiendo del contacto directo con profesionales en activo. Este modelo permite pues que el estudiante no sólo tenga conocimientos de una institución y esté en contacto con sus profesionales sino que va más allá y posiciona el estudiante al  mismo nivel que cargos directivos de la institución verso un reto a resolver.

Esta asignatura se ha diseñado teniendo en cuenta las  especializaciones del Máster en Gestión Cultural por lo tanto se ponen a disposición de los estudiantes tres casos cada uno de ellos relacionado con una de las tres especializaciones del Máster. 

1.    Sectores e industrias culturales: Feria Tàrrega
2.    Interpretación del patrimonio: Museo Nacional de Arte de Cataluña

Amunt

Objectius
L'aplicació d'aquesta metodologia d'aprenentatge ha de permetre als estudiants enfrontar-se a situacions reals complexes d'institucions, empreses i entitats culturals reals.

Això implica els següents objectius:

 • Incrementar el grau de coneixement de les institucions i els seus models de gestió.
 • Identificar debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la institució vers un moment de canvi.
 • Obtenir un major grau d'interacció entre els estudiants i els directius de la institució.
 • Situar els alumnes en un context real de presa de decisions i fomentar el treball en equip per gestionar situacions de canvi.
 • Fomentar el treball pràctic en aspectes rellevants i no perifèrics de la gestió cultural.


Competències a assolir
A partir de la realització de les pràctiques virtuals, l'alumne haurà d'assolir les següents competències:

 • Capacitat d'aplicació de mètodes, eines i procediments en l'àmbit professional de la gestió de la cultura
 • Capacitat d'anàlisi crític de situacions de repte i problemàtiques en el camp de la gestió de la cultura
 • Capacitat de presa de decisions i planificació estratègica en l'àmbit professional de la gestió de la cultura
 • Capacitat d'anàlisi per a la resolució de problemes
 • Capacitat de gestionar de forma coherent i sostenible accions culturals


Per tal d'acomplir aquesta finalitat l'assignatura de pràctiques del Màster de Gestió Cultural es fixa les següents àrees d'actuació:

 • La descripció i contextualització d'empreses, entitats i institucions culturals exemplars.
 • La introducció de l'estudiant en una situació complexa de gestió que necessita una resolució.
 • La implicació dels estudiants en la recerca i el disseny de la resolució o la millora de l'estratègia de la institució per a resoldre la situació plantejada.
 • La selecció argumentada per part dels estudiants de la millor de les propostes, entre les que ells mateixos proposin.
 • La contrastació entre la proposta presentada per part dels estudiants i la resolució duta a terme en la realitat.

 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura estan estretament relacionats amb els materials i la metodologia d'aprenentatge. Els continguts del model de pràctiques E-Learning permeten a l'estudiant fer el seguiment de forma ordenada i estructurada de la resolució d'un repte o un conflicte real d'una institució cultural de referència del nostre país.

Aquests continguts s'aniran posant a disposició dels estudiants al llarg del procés d'aprenentatge. Per tant al inici de l'assignatura els continguts no estaran visibles a l'aula sinó que es posaran a disposició al llarg del semestre. La professora col·laboradora serà qui marcarà el ritme de treball i indicarà on i quan es podran trobar els continguts.

Amunt

Prácticas virtuales: cultura y educación en el Prat de Llobregat Audiovisual
Presentación de los detalles actuales del proyecto y el reto con las familias Audiovisual

Amunt

Per a posar a disposició els continguts als estudiants s'ha dissenyat uns materials produïts i creats únicament pel Màster de Gestió Cultural  a la vegada que es posarà a disposició dels participants de l'aula diversos recursos i fonts d'informació consultables en tot moment.

Els materials
Els materials que formaran la base del procés d'aprenentatge es composen de tres suports audiovisuals diferents en relació a cada una de les especialitats del Màster en Gestió Cultural, Sectors i Industries Culturals, Interpretació del Patrimoni i Turisme Cultural.

Cadascun d'aquests suports introdueixen a l'estudiant a la institució cultural, exposen el repte a resoldre i identifiquen els programes i accions que els professionals de la institució van desenvolupar per superar el repte. Per tant els materials del curs estan estructurats en tres unitats:

 • En la Primera Unitat: es presenta la institució, l'esdeveniment, l'organització o empresa cultural, especificant la seva estructura, els seus recursos, les seves amenaces, els seus punts forts i els seus punt febles.
 • En la Segona Unitat: es planteja el repte, conflicte o problemàtica real en la qual es va trobar la institució en un moment determinat, a la qual l'estudiant haurà de fer front.
 • Finalment, en la Tercera Unitat: s'exposarà la resolució de la problemàtica o l'assoliment del repte que s'havia plantejat en el segon bloc, tal com va ser impulsada per la institució.


L'eix vertebrador d'aquests vídeos estarà format per entrevistes a professionals en actiu de la institució. Aquestes entrevistes generaran continguts suficients perquè l'estudiant accedeixi a la informació de forma correcta i adequada. El format audiovisual permet als estudiants accedir a material visual únic que ajuda a entendre millor la institució, el cas així com conèixer els professionals en actiu responsables de la resolució.

Fonts d'informació
Per poder ampliar i tenir accés a més informació que permeti a l'estudiant desenvolupar recerca  i el bon desenvolupament de les activitats, es posa a disposició a les aules un banc de fonts d'informació i recursos que pot servir de guia al llarg del procés d'aprenentatge.

Amunt

La asignatura solo puede aprobarse con el seguimiento y la superación de la evaluación continua (EC). La calificación final de la asignatura es la nota obtenida en la EC.

 

Amunt